Enkele grote bedrijven - waaronder Ikea, Eneco, Philips en Unilever- publiceerden een verklaring, waarin ze Europa vragen om een ambitieuzer klimaat- en energiebeleid. Ze willen strengere maatregelen op vlak van hernieuwbare energie, energiebesparing en terugstoot van broeikasgassen.In het verleden waren het vaak politici die bedrijven moesten aansporen om meer aandacht te schenken aan het thema gezondheid en veiligheid. Zo drongen politici in de VS er bijvoorbeeld op aan dat autofabrikanten alle voertuigen standaard van veiligheidsgordels voorzien. Politici in Europa zorgden er ook voor dat hormoonontregelende chemische stoffen verboden zijn in rubberen badeendjes voor kinderen.

Voor de grootste uitdaging van onze generatie, namelijk de opwarming van de aarde, zijn het echter bedrijven die het voortouw nemen en die politici trachten duidelijk te maken wat voor ons allen het beste is: een schone planeet waar de klimaatverandering niet tot rampzalige gevolgen heeft geleid.

Bedrijven nemen het voortouw

Greenpeace prijst deze 11 bedrijven die zich inzetten voor een groenere toekomst: Unilever, IKEA, Philips, Eneco, Interface, Spar, ASN Bank, Heijmans, Swarovski, Actiam en Zwitserleven. Ze begrijpen dat energiebesparingen noodzakelijk zijn om de economische toekomst van Europa te vrijwaren. Die kunnen er komen dankzij hernieuwbare energiebronnen en (natuurlijk) door de uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk terug te dringen.

EU-klimaattop in Brussel

De 11 bedrijven willen een sterke boodschap overmaken aan de EU-leiders, voor ze op een beslissende klimaattop samenkomen op 23 en 24 oktober. Zij vinden, net als wij, dat deze top resultaten moet opleveren. Ze willen dat een akkoord wordt bereikt over bindende doelstellingen voor het klimaat- en energiepakket, die nog verder gaan dan de voorstellen die nu op tafel liggen.

De EU-leiders spreken over een daling van de uitstoot van broeikasgassen in Europa met 40%, een aandeel van 27% hernieuwbare energie in het totale energieverbruik en een daling van het verbruik met 30% dankzij een efficiënter energiegebruik. Deze doelstellingen zouden pas in 2030 worden behaald.

In hun verklaring vragen deze bedrijven echter dat zowel de hernieuwbare energie als de energie-efficiëntie worden opgetrokken naar 40%, een aanzienlijke stijging dus. Greenpeace zou graag nog een stapje verder gaan, maar wat deze industrieleiders voorstellen is alvast een stap in de goede richting. En het zijn geen loze woorden.

Het goede voorbeeld

Deze bedrijven handelen er ook naar binnen hun eigen organisatie. Unilever heeft verklaard dat 40% van zijn energieverbruik tegen 2020 uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig zal zijn. Philips streeft tegen diezelfde datum naar 100% hernieuwbare energie en IKEA gaat zelfs nog verder, door zelf hernieuwbare energie te genereren. De meubelreus legt zonnepaneelparken aan in Polen.

Google, het bedrijf dat zo groot is dat het een werkwoord is geworden, heeft €2,5 miljard geïnvesteerd in Nest, een bedrijf dat slimme apparaten ontwikkelt voor een efficiënter energieverbruik in woningen.

Deze bedrijven weten dat hun succes in de toekomst nauw samenhangt met een beter energieverbruik, betrouwbare energiebronnen en het gebruik van spitstechnologieën. 

De grootste private bank, UBS, is het daarmee eens. Klanten van UBS hebben te horen gekregen dat zonne-energie, elektrische wagens en goedkopere oplaadbare accu’s de toekomst zijn. Niet die verouderde pijpleidingen die het ondergronds drinkwater vervuilen, noch peperdure en riskante kerncentrales die de begroting altijd overschrijden en ons met een enorme berg nucleair afval opzadelen, waar na zoveel decennia nog steeds geen oplossing voor is gevonden.

Regerings"leiders"?

Toch blijven onze regeringsvolgers (kunnen we hen wel ‘regeringsleiders’ noemen?) achter die vervuilende fossiele brandstoffen staan, die in Europa grotendeels geïmporteerd moeten worden uit landen met een ondemocratisch en corrupt regime. (Het rapport van Greenpeace "Tied down: Why Europe's energy giants want to keep us hooked on imported fossil fuels" gaat daar verder op in.)

Een duurzame toekomst

De Europeanen blijven echter niet bij de pakken zitten en wachten niet tot hun politici mee zijn. Landbouwers zetten energie-coöperatieven op met hun buren. Burgers laten zonnepanelen installeren op het dak van hun appartementsgebouw. Huiseigenaars plaatsen slimme apparaten die de verwarming en de elektriciteit automatisch uitschakelen. Steeds meer mensen maken gebruik van nieuwe technologieën die ons helpen minder afhankelijk te zijn van geïmporteerde fossiele brandstoffen. Net zoals deze bedrijven, weten burgers dat ons bestaan ervan afhangt.

In de verklaring van deze 11 bedrijven staat geschreven dat “Europa deze kans moet aangrijpen om te bouwen aan een duurzame toekomst”, en daarmee verwijzen ze niet naar diegenen die daar al werk van maken. Ze trachten politici aan te sporen om een inhaalbeweging te maken.

De top vindt volgende week plaats. Er is nog wat tijd om jouw politici aan te moedigen een leidersrol op te nemen. Stuur hen een tweet. Stuur hen een e-mail. Bel hen. Vraag hen naar de toekomst te kijken en zich niet vast te klampen aan het verleden!

Jorgo Riss is directeur van Greenpeace European Unit