Het klimaatakkoord van Parijs laat er geen twijfel over bestaan: de wereld moet de strijd tegen de opwarming van de aarde flink opdrijven. Meer bepaald mag de globale temperatuurstijging niet boven de 1,5 °C klimmen.

Sinds de historische klimaattop in 2015 gaan onderzoekers na hoe we deze doelstelling best in concrete beleidsacties kunnen omzetten, bijvoorbeeld: hoe snel moeten we stoppen met het verbranden van steenkool en olie, hoeveel wind- en zonneparken we moeten bouwen en hoe snel we moeten overgaan van conventionele brandstofauto's naar voertuigen zonder schadelijke uitstoot.

Een nieuwe studie van het Duitse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (in opdracht van Greenpeace) buigt zich over de vraag: 'Hoe snel moeten we de verkoop van nieuwe auto's op fossiele brandstof stoppen?'

En het antwoord is: verdomd snel.

Steeds meer auto’s rollen van de band

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden, moet elke denkbare industrie radicale veranderingen doorvoeren. Van bedrijven die elektriciteit produceren, over bouwbedrijven die onze huizen en kantoren bouwen, tot en met de grote voedings- en landbouwbedrijven - deze industrieën vormen het grootste deel van de wereldeconomie en ze hebben allen een rol te spelen bij de overgang van een koolstofrijke wereld naar een koolstofarme wereld.

Sommige sectoren doen al echt inspanningen om hun CO2-uitstoot te beperken. Een belangrijk buitenbeentje echter is de transportsector, waarin de uitstoot de laatste jaren nog is toegenomen - onder andere door een stijgende autoverkoop en een groeiende vraag naar grotere voertuigen, genre SUV’s.   

Deadline ligt in 2028

Hoeveel tijd hebben we nog om dit probleem aan te pakken? Duitse onderzoekers brachten op vraag van Greenpeace in kaart hoe de transportsector volgens hen zou evolueren, zónder de uitvaardiging van nieuwe wetten die een gedragswijziging afdwingen. Hun voorspellingen zijn gebaseerd op het feit dat de verkoop van dieselauto's al drastisch afneemt, vanwege de publieke bezorgdheid over de gezondheidseffecten van dieselgassen. Ze besluiten weinig verrassend dat, zonder dwingend beleid, de invoering van elektrische voertuigen op de markt veel te traag zal gaan.

Kort samengevat mogen er in Europa tegen 2028 geen benzine- en dieselvoertuigen meer van de band rollen, waarbij bepaalde landen bij voorkeur al veel sneller auto’s op fossiele brandstoffen uitfaseren. Dat zou een spectaculaire omslag zijn, een die cruciaal is voor de bescherming van ons klimaat.   

Het model Noorwegen

Hoe realistisch is dit nu? Naar schatting 2.35% van de verkochte nieuwe wagens en bestelwagens in Europa zal tegen het einde van 2018 elektrisch zijn. Het lijkt dus schier onmogelijk om de hele sector in tien jaar tijd om te schakelen van een koolstofrijke naar een koolstofarme sector.

Maar hier is het goede nieuws -- Noorwegen toont aan hoe snel de dingen kunnen veranderen.

In Noorwegen is er een verbluffende groei van het aantal elektrische auto's, dankzij fiscale voordelen en overheidsmaatregelen. De groei is van die mate dat het Scandinavische land beoogt om tegen 2025 uitsluitend nog nieuwe wagens zonder uitstoot toe te laten.

Afstappen van wagenbezit

De transportsector vergroenen mag geen keuze zijn tussen auto's met fossiele brandstof enerzijds en elektrische auto’s anderzijds.

Echt duurzame mobiliteit gaat over het aanleggen van fietsinfrastructuur. Of over hoe we het openbaar vervoer betaalbaarder kunnen maken, om meer mensen te verleiden die anders de auto zouden nemen. En het zou meer moeten gaan over het aanmoedigen van autodelen, om het aantal voertuigen op de weg te doen dalen.

Afstappen van bezine- en dieselwagens tegen 2028 en voluit inzetten op duurzame mobiliteit is om tal van redenen zinvol. Het zou de druk op onze natuurlijke grondstoffen verkleinen, omdat minder auto's de vraag naar staal en plastic zouden verminderen. Het zou een snellere manier zijn om onze lucht te zuiveren, omdat vervuilende auto's sneller zouden verdwijnen van onze wegen.

En vooral, het zou de kansen vergroten om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden...

 

Wat kan jij doen?

>> Lees het volledige rapport (in het Engels) of onze briefing

>> Eis gezonde lucht in je gemeente, start een petitie (of teken een bestaande)