Biomassacentrale in Lier geweigerd

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 26 februari, 2013
De provincie Antwerpen heeft de milieuvergunningsaanvraag voor een nieuwe biomassacentrale in Lier geweigerd. Een Luxemburgs bedrijf wilde er elektriciteit opwekken door de verbranding van bamboe afkomstig uit Congo. Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu hadden ernstige vragen bij de duurzaamheid van het project en dienden bezwaar in.

Eind 2012 vroeg het Luxemburgse bedrijf Renewable Energy Services (RES) een milieuvergunning voor een nieuwbouw elektriciteitscentrale van 20 MW, goed voor de verbranding van 80 à 100.000 ton bamboe per jaar. De bamboe zou worden ingevoerd uit de DR Congo, waar ze zou worden gekweekt op een deel van een 40.000 hectare grote plantage.

Warmtekrachtkoppeling was niet voorzien, waardoor het elektrisch rendement van de centrale maar rond de 40 procent zou liggen. De restwarmte zou via de schoorsteen gewoon in de lucht verdwijnen.

De vervanging van fossiele door hernieuwbare energie en het tegengaan van ontbossing vormen de hoekstenen van de strijd tegen klimaatverandering. Biomassa is net zoals wind en zon een bron van hernieuwbare energie. Maar diverse rapporten en wetenschappelijke studies doen twijfels rijzen over de doeltreffendheid van biomassa als energiebron om de uitstoot van CO2 te verlagen. Bovendien zijn er ongunstige neveneffecten op milieu- en sociaal vlak.

Niet CO2-neutraal

De vaak gehoorde veronderstelling dat biomassa CO2-neutraal is, klopt niet. Directe of indirecte wijzigingen in landgebruik (bijvoorbeeld ontbossing) ten gevolge van de teelt van biomassa voor energie kunnen een broeikasgasuitstoot veroorzaken die vele keren groter is dan wat er door het gebruik van biomassa kan worden vermeden.

Overexploitatie van bossen vormt een bedreiging voor de onder- en bovengrondse koolstofopslag en riskeert ook een negatieve impact te hebben op de klimaatdoelstellingen. En in sommige gevallen duurt het decennia tot meer dan een eeuw vooraleer de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van biomassa opnieuw is vastgelegd door de groei van nieuwe planten.

Ontwikkelingslanden zijn het grootste slachtoffer van de toenemende druk op grond om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar energiegewassen vanuit het Noorden. Grootschalige teelt van energiegewassen voor Europa levert er in het algemeen weinig op voor de lokale welvaart en het welzijn van de bevolking. Dat blijkt uit landconflicten, slechte arbeidsomstandigheden op plantages, afname van waterkwaliteit- en kwantiteit voor lokaal gebruik, gezondheidsproblemen door pesticidengebruik en slechte loonvoorwaarden.

Energiemix

Greenpeace is ervan overtuigd dat biomassa een rol kan spelen in de hernieuwbare energiemix, maar dat er omzichtig mee moet worden omgesprongen. Energie uit biomassa kan enkel als er sprake is van substantiële CO2-reductie, als er strikte duurzaamheidscriteria worden nageleefd en als de inzet zo efficiënt mogelijk gebeurt.

In het huidige ondersteuningsregime voor hernieuwbare energie in Vlaanderen worden daarrond geen eisen gesteld. Daardoor kan zelfs inefficiënt gebruik van uit Congo geïmporteerde biomassa aanspraak maken op groenestroomcertificaten, zonder dat wordt nagegaan wat de effecten van de energieteelt ter plaatse zijn.

Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering werk maakt van uitgebreider duurzaamheidscriteria voor biomassa, en de inzet van biomassa bijstelt op basis van de hoeveelheid duurzame biomassa die daadwerkelijk beschikbaar is. Greenpeace blijft de ontwikkeling van energie uit biomassa in België nauwgezet volgen.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.