De EU neemt het voortouw in de energierevolutie

Nieuwsartikel - 12 maart, 2007
De Europese Unie heeft op de Lentetop in Brussel haar energiemaatregelen voorgesteld. De Europese leiders engageren zich om tegen 2020 de Europese uitstoot van broeikasgas met 20% terug te dringen, 20% van de Europese energie uit hernieuwbare bronnen te halen en 20% energie-efficiëntie te realiseren.

Aan de vooravond van de Lentetop overhandigt Greenpeace premier Verhofstadt een gele trui en vraagt hem een leidersrol te spelen in de onderhandelingen inzake klimaat en energie.

Beperkinguitstoot van broeikasgassen

DeEuropese staats- en regeringsleiders onderschreven op de Lentetop inBrussel de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met30% te verminderen, ten opzichte van 1990.

Maarhoewel de Unie erkent dat de geïndustrialiseerde landen eenvermindering van 30% zou moeten nastreven om globaleopwarming van de aarde onder de 2°C te houden en zo deklimaatsverandering tegen te gaan,heeft ze slechts een concrete toezegging gedaan voor een verminderingvan 20%, zolang andere landen niet over de brug komen.

Hernieuwbareenergie

Detop heeft de EU landen er toe verbonden het aandeel energie uithernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en biomassa op te drijven tot20% tegen 2020. Dit sterk engagement inzake hernieuwbare energie wasbroodnodig, nu komt het er op aan structurele ondersteuning tevoorzien om dit te bereiken. Greenpeace roept op om specifiekedoelstellingen vast te leggen voor de verschillende sectoren, zoalsvoor elektriciteitsproductie.

Deverwoede pogingen van de Franse president Jacques Chirac omkernenergie te promoten ten koste van hernieuwbare energie, draaidenop een sisser uit.

Belgiëverdedigde een bindende doelstelling voor 20% hernieuwbare energie enminstens 20% CO2 reductie tegen 2020. Greenpeace had aan de vooravondvan de Lentetop een onderhoud met premier Verhofstadt. We gaven hemeen gele trui en vroegen hem een leidersrol op te nemen tijdens deonderhandelingen, wat hij tot op zekere hoogte ook deed.

Werkaan de winkel

Belgiëheeft dan wel deze Europese doelstellingen mee ondersteund enonderschreven, nu komt het er op aan deze in de praktijk te brengen.Een hele klus want ons land is een van de slechtse leerlingen op vlakvan de hoeveelheid hernieuwbare energie. Ook verspillen we veel meerenergie dan in de meeste andere Europese lidstaten.

Onderwerpen