Greenpeace overhandigt een wereldbossenkaart aan Minister Bruno Tobback

Nieuwsartikel - 21 maart, 2006
Bossen zijn onmisbaar voor het behoud van onze biodiversiteit op aarde. Maar vandaag is minder dan 10 % van de totale landoppervlakte te beschouwen als intact bosgebied. Greenpeace publiceerde een nieuwe wereldbossenkaart met de nog resterende intacte bosgebieden. Deze kaarten zijn geproduceerd op basis van recente hoge-resolutie satellietbeelden en confronteren ons nog maar eens met de alarmerende toestand van onze bossen wereldwijd. Greenpeace is ervan overtuigd dat dit nieuw materiaal kan bijdragen tot de afbakening van een netwerk van beschermde gebieden wereldwijd en vraagt overheden om een prioriteit te maken van bescherming van intacte bosgebieden.

Greenpeace publiceert een nieuwe wereldbossenkaart, met de nog resterende intacte bosgebieden.

De helft van de vernietiging van onze bosgebieden in de afgelopen10.000 jaar heeft zich voorgedaan in de laatste 80 jaar. Sinds hetmidden van de jaren zeventig is de snelheid van de vernietiginggevoelig gestegen. De bedreigingen voor bosgebieden zijn ook diverseren grootschaliger geworden: illegale of destructieve houtkap,grootschalige veeteelt en landbouwactiviteiten, aanleg van wegen,mijnbouw, de bouw van dammen, enz, .

Maar liefst 49 % van de nog resterende intacte bosgebieden (1) bevindenzich in tropische regio's zoals Latijns Amerika, Afrika en Azië. 44 %van de intacte bosgebieden zijn te vinden in de boreale gebieden vanCanada, Rusland en Alaska. Van de 148 landen met bossen binnen delandsgrenzen, zijn er maar liefst 82 die geen intacte bosgebieden meerhebben. Twintig landen - waaronder Canada, Brazilië, Rusland, PapuaNieuw Guinea, de Democratische Republiek Congo, Indonesië, US,Australië, Chili en China - huisvesten meer dan 95 % van de nogresterende intacte bosgebieden.

Het Amazonewoud is het grootste tropische regenwoud ter wereld. Hetgrootste deel ervan ligt in Brazilië. Meer dan 55 % van alle tropischeintacte bosgebieden in Latijns Amerika zijn in Brazilië te vinden. Maarook in deze regio gaat het bos snel tegen de vlakte. In geen enkelander land wordt jaarlijks een dergelijk grote oppervlakte vernietigd.In de afgelopen drie jaar werd maar liefst 69.850 km² ontbost.Belangrijke oorzaken hiervoor zijn veeteelt, destructieve en illegalehoutkap maar de laatste jaren ook uitbreiding van soja-aanplantingen.

Door degradatie of vernietiging worden bosgebieden wereldwijd steedsmeer gefragmenteerd. Hierdoor verliest het woud een belangrijk deel vanzijn ecologische waarde gezien het een aantal van zijn functies nietmeer kan vervullen. Voor het behoud van levensvatbare populaties vanbepaalde diersoorten, zijn grote aaneengesloten intacte bosgebiedennodig.

"Daarom is het belangrijk om resterende intacte bosgebieden over een oppervlakte van verschillende duizenden km² te beschermen”

, verklaart Veerle Dossche, bossencampaigner van Greenpeace.

“Maarom dit te kunnen realiseren is er dringend nood aan meer financiëlemiddelen (2). Dit is geen overbodige luxe als we de huidige alarmerendetoestand van bossen wereldwijd overschouwen. Slechts 8 % van de intactebosgebieden is strikt beschermd. Met de kaart die wij vandaagpubliceren, richten wij ons nog eens tot de overheden. We bieden ze nueen concreet instrument om werk te maken van de afbakening. Ze kunnenzich nu niet langer verbergen achter het argument dat er een gebrek isaan kaartmateriaal of gegevens."

Tijdens de COP8 van het Verdrag inzake Biologische Biodiversiteitvraagt Greenpeace ook aan de overheden om dringend moratoria in testellen op industriële activiteiten in de intacte bosgebieden totaanzienlijk meer gebieden zijn beschermd.

In België heeft Greenpeace ook aan Minister Tobback gevraagd ominspanningen te leveren. De Belgische overheid moet niet alleenmeeijveren voor vooruitgang wat de afbakening van het netwerk vanbeschermde gebieden betreft, maar moet zelf ook zijn financiëlebijdrage opdrijven.

Greenpeace publiceert vandaag ook een kaart met een concreet voorstelvoor een wereldwijd netwerk van mariene reservaten. De kaartidentificeert mariene gebieden die onmiddellijk bescherming nodighebben tegen overbevissing, destructieve visserij en vervuiling.

De kaartmaterialen en het begeleidende rapport zijn beschikbaar bij depersdienst van Greenpeace. Ook foto's en betabeelden zijn daarverkrijgbaar

Noten:

(1) intacte bosgebieden : hoofdzakelijk beboste gebieden, waar geenindustriële impact heeft plaats gevonden met een minimum oppervlaktevan 500 km² (en een minimum breedte van 10 km) ;

(2) Eén van de conclusies tijdens het vijfde World Parks Congress (2003in Zuid-Afrika), was dat er jaarlijks een tekort is van ongeveer 25miljard dollar om te kunnen voorzien in een effectief beheer van reedsbestaande beschermde gebieden als in de oprichting van nieuwebeschermde gebieden. In totaal is 10 miljard dollar nodig voor marienegebieden en 23 miljard dollar voor terrestrische gebieden, terwijl opdit moment maar ongeveer 8 miljard ter beschikking wordt gesteld.  

Wenst u de wereldbossenkaart te consulteren? Klik dan hier.

Onderwerpen
Tags