Houtkap in Finse oerbossen voorlopig gestopt

Nieuwsartikel - 29 april, 2005
Na een wekenlange intensieve campagne van Greenpeace voor het behoud van de laatste Europese oerbossen, is de houtkap in de bosgebieden die belangrijk zijn voor de Sami rendierherders in het noorden van Finland, tijdelijk stopgezet, en dit ten minste tot begin juni.

Een klein meer middenin het bos.

Tot die tijd vinden onderhandelingen plaats over de bescherming vandeze bosgebieden met het Finse staatsbosbedrijf Metsähallitus.Actievoerders trekken zich nu uit de bossen terug. Het Forest RescueStation van Greenpeace is de afgelopen dagen weggehaald uit hetomstreden gebied.

Internationale actievoerders van Greenpeace, waaronder ook de Belg JoeMeurée, verbleven de afgelopen maanden in het noorden van Finland opuitnodiging van de inheemse bevolking, de Sámi. De Sámi zijnafhankelijk van de laatste oerbossen in het noorden van Finland vanwegehet voedsel voor hun rendieren, want tijdens de wintermaanden voeden derendieren zich met de korstmossen die alleen in deze authentieke bossengroeien. Ook voor vele andere dier- en plantensoorten zijn deze laatsteEuropese oerbossen heel belangrijk.

Begin maart richtte Greenpeace daarom een Forest Rescue Station op inNellim, in het uiterste noorden van Finland. Dit Forest Rescue Stationdiende als operationele basis voor de vrijwilligers van Greenpeace, vanwaaruit ze de houtkapoperaties in de regio gingen observeren.Verscheidene Greenpeace-activisten droegen er bij aan de afbakening vande bosgebieden die de Sámi willen vrijwaren van de houtkap.

De Finse overheid had tot nu toe altijd prioriteit gegeven aan anderevormen van landgebruik in de oerbossen in het noorden van Finland. Hetstaatsbosbedrijf Metsähallitus is namelijk actief in de regio en alsdusdanig verantwoordelijk voor een groot deel van de bosvernietigingaldaar. Maar na een wekenlange intensieve campagne heeft de overheid nubesloten de houtkap tijdelijk stop te zetten, ten minste tot beginjuni, want tot dan vinden er onderhandelingen plaats over debescherming van de oerbossen. De Sámi hebben ook een plaats gekregenaan de onderhandelingstafel.

Greenpeace zal de onderhandelingen nauwgezet opvolgen. Ookactievoerders blijven paraat. "We zijn blij dat de houtkap voorlopig isstopgezet en dat er wordt onderhandeld. Het is een belangrijke stapvoorwaarts. Maar we zijn er nog niet. Als de houtkap wordt hernomen,zal de campagne voor het behoud van de laatste resten Europees oerbosworden hervat", zegt Veerle Dossche, bossencampaigner van GreenpeaceBelgië.

Onderwerpen