Impact van de klimaatverandering in België

Rapport - 7 september, 2004
Het rapport is opgesteld door de UCL (Université catholique de Louvain) - op vraag van Greenpeace - en analyseert op welk punt "het niet alleen de anderen zal overkomen". Want ook België zal hinder ondervinden, met een daling van de biodiversiteit en de aantasting van ons grondgebied tot gevolg. Aan nationale stortregens zullen we in de toekomst geen gebrek hebben. Door een globale visie te ontwikkelen op de impact van de klimaatverandering, wil dit werkstuk een bijdrage leveren om de Belgische regeringen - eindelijk - voluit op het spoor te zetten van een meer ambitieuze uitvoering van het Kyoto-protocol.

Download document

Executive summary: De klimaatverandering – die hoofdzakelijk wordt veroorzaaktdoor de verbranding van fossiele brandstoffen –vormt de grootste ecologische bedreiging voor de mensheid.Hoewel de gevolgen ervan vooral onevenredig zwaar(zullen) uitvallen voor de armen in de ontwikkelingslanden,zullen ook de industrielanden niet gespaard blijven.Dit rapport richt de blik op enkele te verwachten gevolgenvoor België.
Om een gevaarlijke klimaatverandering te vermijden,moet de uitstoot van broeikasgassen in de geïndustrialiseerdelanden tegen het midden van de 21ste eeuw metongeveer 80% omlaag. In het Verenigd Koninkrijk, Duitslanden Nederland heeft de overheid al blijk gegeven vanleiderschap en een uitstootreductie aangekondigd tussen40% tegen 2020 en 60% tegen 2050.
Naast de eerste fase van de Kyoto-doelstelling, moet Belgiëook dringend een politieke visie op lange termijn ontwikkelenom tegen 2050 de uitstoot van zijn broeikasgassenmet 80% te verminderen. Dit langetermijnbeleidmoet inspanningen voorzien voor alle sectoren (deindustrie, de stroomproductie, de gezinnen en het vervoer).Zonder zo´n beleid zal België er niet in slagen tevoldoen aan haar uiteindelijke verplichting in het kadervan het verdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingom een gevaarlijke klimaatverandering tevoorkomen – en dat zal zowel in België als in het buitenlandleiden tot schadelijke gevolgen voor de huidige ende toekomstige generaties.
De strijd tegen de klimaatverandering maakt een grondigeherziening van het Belgische energiesysteem noodzakelijk.Maar voor België biedt dit eveneens de kans om zijnenergie-afhankelijkheid te verminderen en de energievoorzieningveiliger te maken. Momenteel voert Belgiëvrijwel alle primaire energiebronnen in (olie, gas, steenkoolen uranium). Dat maakt onze economie kwetsbaar,zowel door de schommelingen in de wereldgrondstoffenprijzenals door de voorziene prijsstijging van de steedsschaarser wordende brandstoffen. Het is algemeenbekend dat afhankelijkheid van olie kan leiden totgeopolitieke spanningen. Steenkool is dan weer de meestvervuilende brandstof van allemaal en dus niet bruikbaarin een koolstofarme economie. Kernenergie veroorzaaktonoplosbare problemen en is onbetrouwbaar, duur enook gevaarlijk gebleken. Dat gevaar wordt nog verhoogddoor terroristische dreigingen. Bovendien is kernenergiezonder hoge subsidies ook niet concurrentieel met andereenergiebronnen.
In combinatie met een efficiënter energieverbruik biedende verschillende hernieuwbare energietechnologieën eenonmiddellijke, milieuvriendelijke, veilige en doeltreffendeoplossing, zowel om de klimaatverandering aan tepakken als de energievoorziening veilig te stellen. Hernieuwbareenergie levert nu al stroom aan miljoenenmensen over de hele wereld. Zij zorgt ook voor honderdduizendenbanen in Europa en biedt uitzicht op eengroeiende markt die vele miljarden euro´s waard is. InBelgië is vooral offshore windenergie bijzonder geschiktom op grote schaal stroom te leveren.
Zonder dringende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassensnel terug te dringen, zal het over een tientaljaar niet meer mogelijk zijn de temperatuurstijging onderhet gevaarlijke peil te houden. Sommige energie-intensievesectoren moeten wellicht hun productieprocessenherzien. Maar naarmate de wereld evolueert in de richtingvan een koolstofarme economie, zullen bedrijven enormekansen krijgen om zich te ontwikkelen, werkgelegenheidte scheppen en de technologieën van de toekomst televeren, met name in de sectoren van de hernieuwbareenergie en energiezuinige producten. België en de Belgischebedrijven mogen de boot niet missen. Eén zaak isduidelijk: er staat een kostprijs op het vermijden van eengevaarlijke klimaatverandering, maar niets doen zal verschrikkelijkveel meer kosten.

Num. pages: 44

Onderwerpen