Persdossier: Impact van de klimaatverandering in België

Rapport - 7 september, 2004
Persconferentie 7 september 2004

Download document

Executive summary: Met de publicatie van een rapport gewijd aan de impact van deklimaatverandering in België1, wil Greenpeace u een overzichtbezorgen van wat ons te wachten staat als de internationalegemeenschap - inclusief België - er niet in slaagt om de huidigeopwarming van de aarde te beperken.
Met dit werkinstrument in handen, kunnen de Belgischeoverheden des te beter de mogelijke gevolgen inschatten vanhun gebrek aan visie en van hun immobilisme als het gaat overde hervorming van ons energielandschap.
Alles bij elkaar zou men de indruk kunnen hebben dat Belgiëals geïndustrialiseerd land gespaard zou kunnen blijven vande gevolgen van de klimaatverandering. Maar ook al zullendie in de eerste plaats de arme bevolkingsgroepen in deontwikkelingslanden treffen, toch zullen ze ook in ons land hetdoen en laten van onze kinderen en kleinkinderen beïnvloeden.
De auteurs van het rapport over de Impact van deklimaatverandering in België toetsten de Belgische situatieaan een analyse van de huidige en toekomstige effecten in dewereld en in Europa. Zowel het klimaat in het algemeen, alshaar impact op de biodiversiteit, de landbouw, het toerisme of devolksgezondheid komen aan bod. Volgens het rapport moetenwe de effecten wel degelijk vrezen, maar is er nog een mouwaan te passen. We kunnen de temperatuursstijging nog toteen ‘redelijk´ niveau beperken, maar de tijd dringt.
Greenpeace brengt de lezers van het rapport eveneens een schets van de maatregelen onder de aandacht, die ons toelaten om onzeuitstoot van broeikasgassen signifi cant te verminderen.Met de overhandiging van het rapport aan de nieuwe regionaleen federale milieuministers hoopt Greenpeace een eersteoverwinning te boeken in de strijd tegen het immobilisme.

Num. pages: 11

Onderwerpen