Klimaatcoalitie roept op voor allereerste klimaatmanifestatie in België

Klimaatoptocht trekt op zaterdag 8 december door straten van Brussel

Persbericht - 27 november, 2007
Meer dan zeventig middenveldorganisaties verenigd in de Klimaatcoalitie roepen op om op zaterdag 8 december actie te voeren voor het klimaat en sociale rechtvaardigheid. Ze willen zoveel mogelijk mensen op de been brengen voor een ludieke optocht door Brussel. Ze vragen echter meer dan een symbolische aanwezigheid. Onder het motto ‘Genoeg gepraat, tijd voor een klimaatdaad’ roepen ze iedereen op concreet bij te dragen aan de oplossing.

DeKlimaatcoalitieging officieel van start op 16 februari van dit jaar, precies tweejaar na de start van het Kyotoprotocol. Een uniek nationaalsamenwerkingsverband van vakbonden, de gezinsbonden, jeugdbewegingen,de Noord-Zuidbeweging, milieuverenigingen en vele anderemiddenveldorganisaties engageerden zich om hun bijdrage te leverenaan de oplossing van het klimaatprobleem.

Achtmaanden en een syntheserapport van het klimaatpanel van de VN (IPCC)later is de urgentie van het klimaatprobleem nog duidelijkergeworden. Van3 tot en met 14 december komen de wereldleiders in Bali samen om tediscussiëren over de klimaatproblematiek. Dezebijeenkomst staat in het teken van een post-Kyoto akkoord: wat moetenpolitici ondernemen na de eerste fase van Kyoto, die afloopt in 2012.De beslissingen die in Bali genomen worden, zijn cruciaal voor detoekomst van onze planeet, hier maar vooral in het Zuiden.

DeKlimaatcoalitiepleit voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig post-Kyotobeleid. Inhet kader van de Global Climate Campaign roept ze dan ook op om opzaterdag 8 december in Brussel deel te nemen aan de Klimaatoptocht.Ze wil de wereldleiders tonen dat de burgers hun verantwoordelijkheidnemen en van hen hetzelfde verwachten, HIER en NU.

Hetis de eerste keer dat er in België een dergelijke grotemobilisatie voor het klimaat plaatsvindt. De Klimaatcoalitiewil zoveel mogelijk mensen op de been brengen voor een kleurrijke,creatieve, muzikale en gevarieerde stoet voor het klimaat. Het wordteen klimaatneutrale optocht, dus rijden er geen voertuigen mee maarworden karren met muzikanten, zonneboilers en een reusachtigHIER-logo mee door de optocht getrokken.  Fanfares en slagwerkzorgen voor de nodige ambiance.

Maaraanwezig zijn op de klimaatmanifestatie mag niet enkel symbolischzijn. Voor, tijdens en na de optocht vraagt de coalitie aan iedereeneen klimaatdaad te stellen: gloeilampen vervangen door spaarlampen enoverschakelen op groene stroom. Om de huidige klimaatcrisis te keren,moet de wereldwijde CO2-uitstoottegen 2050 met minstens 50% omlaag. Zuinig omgaan met energie is degoedkoopste, en meest propere manier om grote uitstootreducties terealiseren. Als we echt iets aan de klimaatverandering willen doen,moeten efficiënte producten de norm worden. Spaarlampen zijnvijf keer zuiniger dan gloeilampen en gaan 10 keer langer mee.

Alssymbool voor de gestelde klimaatdaad wordt gevraagd dat iedereen zijnoude gloeilamp meebrengt naar de optocht. Met de lampen wordt eenkunstwerk gemaakt dat later aan de bevoegde ministers geschonkenwordt. Mensen die niet naar de optocht kunnen komen, kunnen hun oudegloeilampen droppen in een Oxfam-Solidariteitswinkel in de buurt(voor1 december 2007).De Klimaatcoalitievraagt iedereen ook om deze klimaatdaad te registreren, zodat heteffect meetbaar wordt. Zowel in de weken voorafgaand aan demanifestatie als op de dag zelf kunnen mensen op www.hierbeginthet.bede belofte doen om een klimaatdaad te stellen.

Praktisch:

14u30:start optocht /station Brussel Zuid

Aansluitend:Klimaatmarkt / Kunstberg

18u:Art for Earth concert / Koninklijk Circus

SpeciaalB-Klimaatticket voor 7 euro vanuit elk Belgisch station

Download deaffiche van de klimaatactiedag

Onderwerpen