De veiligheid van Doel 3 en Tihange 2: onvoldoende getest?

Milieuorganisaties interpelleren het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Persbericht - 17 oktober, 2013
Op 17 mei van dit jaar gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) groen licht om de reactoren Doel 3 en Tihange 2 weer op te starten. Die waren in de zomer van 2012 stilgelegd na het ontdekken van scheurtjes in de reactorvaten. Inter-Environnement Wallonie (IEW), de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) en Greenpeace bestudeerden de documenten over de evaluatie die deze beslissing rechtvaardigde. Op basis van de informatie op de website van het FANC beslisten de ngo’s het Agentschap te interpelleren. Zij vroegen bijkomende gegevens over verschillende punten die volgens hen aanleiding geven tot bezorgdheid. Dat verzoek is tot nu toe onbeantwoord gebleven…

De milieuorganisaties richtten op 11 september 2013 een officieel schrijven aan Jan Bens, algemeen directeur van het FANC. Daarin somden zij een tiental punten op die voor hen vragen oproepen en eisten zij opheldering daarover. Die vragen hebben zowel betrekking op

  • het negeren van bepaalde technische scenario’s;
  • het zonder verantwoording afwijzen van hypotheses geformuleerd door onafhankelijke deskundigen en/of andere overheden voor nucleaire veiligheid;
  • het vooruitlopen op de resultaten van onderzoeken en studies die nog niet zijn afgerond.

Op basis van hun huidige kennis van het dossier menen lEW, BBL, IEB, BRAL en Greenpeace dat de beslissing om de reactoren opnieuw op te starten geen rekening houdt met het meest elementaire voorzorgsprincipe, omdat de sterkte en dus de veiligheid van de bewuste reactorvaten niet met zekerheid is vastgesteld. De organisaties hopen dat zij zo snel mogelijk de aanvullende informatie zullen ontvangen die zij aan het FANC hebben gevraagd en dat die elementen hen ertoe zullen brengen om hun oordeel te herzien. Als dat niet het geval zou zijn, dan moeten ze wel vaststellen dat de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 veel weg heeft van een partijtje Russische roulette met als inzet de veiligheid van tienduizenden mensen…

Voor de milieuorganisaties bevestigt deze situatie dat de beslissing om de reactoren weer op te starten onder de bevoegdheid van de regering zou moeten vallen en niet mag worden overgelaten aan een controle-instantie zoals dat nu het geval is. Een dergelijke beslissing mag niet gebeuren door technocraten louter op basis van technische argumenten. Politici moeten een beslissing nemen op basis van een ruimere analyse die niet alleen met technische maar ook met ethische aspecten rekening houdt.

Onderwerpen