Klimaattop in Bali: cruciaal in strijd tegen klimaatverandering

Persbericht - 30 november, 2007
Aan de vooravond van de klimaattop in Bali roepen de milieuverenigingen en de Noord-Zuidbeweging de wereldleiders op om de krijtlijnen uit te tekenen voor een ambitieus en rechtvaardig internationaal klimaatbeleid. De rol van onze Belgische vertegenwoordigers ter plaatse zal belangrijk zijn om te garanderen dat de EU niet afwijkt van haar standpunt over de vermindering van de CO2-uitstoot met 30 % tegen 2020 voor geïndustrialiseerde landen.

Van3 tot 14 december komen de wereldleiders bijeen in Bali, om dehoogdringendheid van een internationaal klimaatbeleid te bespreken.Het huidige Kyotoakkoord loopt af in 2012 en in Bali zullenwereldleiders beslissingen nemen over een post-Kyotoakkoord. Het isuiterst belangrijk dat ook na 2012 de uitstoot van broeikasgassenverder wordt aangepakt. Een vervolg op het Kyoto-akkoord moet erliggen tegen ten laatste 2009.

Voorde milieuverenigingen en ontwikkelingsorganisaties is het belangrijkdat de waarschuwing van de wetenschap ernstig genomen wordt. Daaromverwachten we van de wereldleiders dat ze ernaar streven om deglobale temperatuurstijging wereldwijd onder 2 °C te houden (invergelijking met de pre-industriële periode). Een uitdaging dieelke dag moeilijker wordt.

Dezedoelstelling - die bevestigd en versterkt wordt door de rapporten vanhet klimaatpanel van de VN (IPCC) - kan enkel bereikt worden als mende stijging van de uitstoot van broeikasgassen vóór2015 kan doen keren én als men de globale uitstoot vermindertmet minstens 50 % tegen 2050 (referentiejaar 1990).

Omdit te bereiken zullen de huidige engagementen versterkt moetenworden en zullen meer landen zich moeten engageren in het kader vaneen nieuw akkoord. Een rechtvaardig internationaal klimaatbeleid moetgebaseerd zijn op de historische verantwoordelijkheid vanindustrielanden in het klimaatprobleem. De landen in het zuidenhebben het minst bijgedragen aan het veroorzaken van de opwarming vande aarde, maar worden wel het zwaarst getroffen door de gevolgenervan. De geïndustrialiseerde landen moeten het voortouw nemenin de strijd tegen de klimaatverandering en zich engageren om deuitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met minstens 30 % teverminderen (zoals de EU zelf voorstelt) en met minstens 80 % tegen2050. Ook landen met een sterke economische groei zoals China enIndia zullen bindende engagementen moeten nemen. Andereontwikkelingslanden moeten kunnen deelnemen op vrijwillige basis. Ermoeten nieuwe en efficiënte vormen van technologische enfinanciële samenwerking uitgewerkt worden omdeze landen toe te laten een koolstofarme economische ontwikkeling teverwezenlijken.

Hetnieuwe akkoord moet ook volwaardig aandacht schenken aan de impactvan ontbossing op de klimaatverandering. Ontbossing draagt wereldwijdbij tot 1/5 van de uitstoot van broeikasgassen.

Naaraanleiding van de top in Bali werd 8 december uitgeroepen totinternationale klimaatactiedag. In België organiseert deKlimaatcoalitie - die meer dan 70 organisaties uit het middenveldgroepeert - samen met de Klimaatoproep een optocht door Brussel. Debedoeling is om aan onze politici drastische maar sociaalrechtvaardige maatregelen te vragen voor de strijd tegenklimaatverandering. De manifestatie start om 14.30 uur aan hetstation Brussel-Zuid en eindigt op de Kunstberg waar een klimaatmarktgeorganiseerd wordt. Aansluitend geeft ArtforEarth een concert in hetKoninklijk Circus. Meer info via www.8dec2007.be

Wijroepen op om op 8 december massaal naar Brussel te komen en volgen deklimaattop in Bali op de voet.

Onderwerpen