Belgisch klimaatbeleid eindelijk uit de startblokken?

Greenpeace publiceert een energiescenario: een inspiratiebron voor onze beleidsverantwoordelijken, met het oog op een duurzame energietoekomst...

Persbericht - 7 juni, 2006
Greenpeace publiceert vandaag een nieuw rapport: 'De Belgische energierevolutie' (1). Daarin wordt een energiescenario voorgesteld, waaruit blijkt dat ons land zonder meer de kernuitstap kan realiseren en tegelijk zijn CO2-uitstoot drastisch kan reduceren (70% tegen 2050). Dit scenario werd opgesteld op basis van wetenschappelijke modellen door het Duitse Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), op vraag van Greenpeace. Het rapport toont niet alleen de haalbaarheid aan van dit scenario, maar onderstreept ook de noodzaak om dringend de juiste keuzes te maken. Het is aan de huidige federale en gewestelijke regeringen om deze onontbeerlijke energie(r)evolutie van start te laten gaan. En dat betekent zonder meer een doorgedreven keuze voor meer energie-efficiëntie én het op grote schaal ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen (biomassa, windenergie, fotovoltaïsche zonne-energie...).

Hoe ziet het Belgische energielandschap eruit in 2050?

In België is de energiesector verantwoordelijk voor zowat 80% van de uitstoot van broeikasgassen. Hoog tijd dus om anders om te gaan met energie en de manier waarop we energie produceren en consumeren structureel te verbeteren. Greenpeace wil de Belgische beleidsverantwoordelijken daarvoor pistes aanreiken. Het scenario dat we kunnen beschouwen als een heuse energierevolutie is ontwikkeld op basis van twee belangrijke doelstellingen:

  • Een vermindering van de Belgische CO2-uitstoot - zonder gebruik te maken van de flexibele mechanismen - die toelaat om in de geïndustrialiseerde landen een gezamenlijke reductie van alle broeikasgassen met 80% te bereiken tegen 2050; (2)
  • een snelle kernuitstap.

In vergelijking met het referentiescenario, dat gebaseerd is op de huidige tendensen en de actuele energiepolitiek, onderscheidt het 'Energierevolutie-scenario' zich door een duidelijke beleidskeuze: de wil om het potentieel aan energie-efficiëntie in ons land te ontginnen. Dat potentieel volledig benutten is een noodzakelijke voorwaarde om, onder andere, hernieuwbare energiebronnen een significante rol te laten spelen in onze elektriciteitsvoorziening en het sluiten van de steenkool- en kerncentrales te compenseren. Uit het rapport blijkt dat hernieuwbare energiebronnen in ons land tegen 2050 kunnen instaan voor maar liefst 65% van de elektriciteitsproductie (3).

"De meest veelbelovende energiebron voor België? Dat is zonder twijfel energie-efficiëntie, en dat kunnen we niet genoeg benadrukken", aldus Karen Janssens van de klimaatcampagne van Greenpeace. "De wetenschappelijke modellen in het 'Energierevolutie-scenario' laten zien dat het mogelijk is om tegen 2050 de totale finale energievraag te verminderen met meer dan 40%. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, zullen hernieuwbare energiebronnen al hun beloftes waarmaken. En uiteindelijk zal de Belgische samenleving daar alleen maar beter van worden."

Een duurzamer energiescenario brengt ook heel wat positieve effecten met zich mee: zowel ecologische (minder CO2 en het stopzetten van de productie van gevaarlijk nucleair afval), economische als sociale. Het verminderen van de vraag naar elektriciteit laat toe om de voorspelbare verhoging van de kostprijs (duurdere prijzen voor fossiele brandstoffen en uranium, kost van CO2) in belangrijke mate op te vangen. Bovendien zullen in de sector van de hernieuwbare energie en van de energie-efficiëntie heel wat jobs gecreëerd kunnen worden.

We kunnen ons land zonder meer op een duurzaam energiespoor zetten, maar dan is het nu wel tijd om niet langer lijdzaam toe te kijken.

"Wij overhandigen dit rapport - en de pistes die erin voorgesteld worden - aan de verantwoordelijke Belgische politici (4), en we hopen dat ze de nodige wissels zullen verzetten om België een duurzame toekomst te geven. Het begint bij het formuleren van een ambitieuze doelstelling om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen", zo stelt campagnedirecteur Wendel Trio van Greenpeace, "Daarenboven is de elektriciteitssector in volle hervorming, en de investeringen van vandaag zullen onze toekomst bepalen. Daarom vragen wij aan de politici om nu werk te maken van het sluiten van de kern- én steenkoolcentrales."

 Greenpeace verwacht eveneens van onze beleidsmakers:

  • een uitgesproken steun voor hernieuwbare energie, onder meer door mee te werken aan een bindend Europees objectief om 25% van de primaire energie tegen 2020 uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Even belangrijk in ons land is het vereenvoudigen van de complexe toegangsprocedures met het oog op een grootschalige ontwikkeling van hernieuwbare energie.
  • het uitwerken van een ambitieus actieplan voor energie-efficiëntie en warmtekrachtkoppeling. Overheidsgebouwen moeten een voorbeeldrol vervullen, en voor gezinnen en industrie moeten de bestaande standaarden rond energie-efficiëntie versterkt en gecontroleerd worden.

Notes:

1) Het rapport is beschikbaar via: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/pressDe volledige versie is gepubliceerd in het Engels, een samenvatting (4 p.) is beschikbaar in het Nederlands.

2) De geïndustrialiseerde landen moeten hun uitstoot van broeikasgassen met 80% verminderen tegen 2050, om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot ongeveer 2ºC extra in vergelijking met de temperatuur van vóór de industrialisering. Deze noodzaak is geformuleerd door het IPCC en overgenomen door de EU.

3) Deze vooruitzichten zijn geïllustreerd met grafieken, te vinden in het rapport en de samenvatting.

4) Bruno Tobback en Marc Verwilghen voor het federale niveau, Benoît Lutgen en André Antoine voor Wallonië, Kris Peeters voor Vlaanderen en Evelyne Huytebroeck voor Brussel.

Onderwerpen