Biodiversiteit: waarborg voor de toekomstige generaties

Jongeren pleiten voor oerbossen bij de Minister van Leefmilieu.

Persbericht - 5 februari, 2004
Brussel, 4 februari 2004. Een delegatie van kinderen heeft deze namiddag een reuze-postkaart overhandigd aan Minister Freya Van den Bossche. Deze postkaart symboliseert de ruim 83.900 handtekeningen die in België zijn verzameld voor de bescherming van de oerbossen. De kinderen hebben, persoonlijk of via de school, zelf ook bijgedragen aan het verzamelen van de handtekeningen. Deze kinderen zijn bezorgd over de mogelijke verdwijning van talrijke soorten en willen daarom hun bezorgdheid uiten. Van 9 tot 20 februari 2004 vindt in Maleisië de zevende vergadering van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (1) plaats. Een belangrijk punt op de agenda is de beslissing over een werkprogramma rond beschermde gebieden, essentieel voor het behoud van de biodiversiteit van onze aarde.

Min. Van den Bossche met reuze-postkaart

Greenpeace verwacht van de ministers die in Maleisië aanwezig, dat zij een ambitieus werkprogramma voor beschermde gebieden zullen aannemen, waarbij duidelijke doelstellingen en een tijdsschema zijn voorzien voor de realisatie van dit netwerk tegen 2010. Bovendien moeten de overheden voldoende middelen ter beschikking voor de realisatie ervan. Greenpeace betreurt dat onze minister Freya Van den Bossche niet zal aanwezig zijn op deze belangrijke vergadering.

"Beste minister, help ons alstublieft om de oerbossen te redden". Deze boodschap, gericht aan Minister Freya Van den Bossche, werd de afgelopen weken door duizenden kinderen ondertekend. Een aantal kinderen van de klas van Jo Van Der Fraenen van de Gemeenteschool De Belhamel van Schellebelle hebben zelf ook ruim 500 handtekeningen verzameld en zij zullen vandaag in naam van alle kinderen en volwassenen die de petitie hebben ondertekend, een reuzepostkaart overhandigen aan Minister Freya Van den Bossche. Er zal tevens een copie van deze postkaart overhandigd worden aan Mevrouw Renata Vandeputte, die de Minister van Ontwikkelingssamenwerking Marc Verwilghen zal vertegenwoordigen.

Op de agenda van deze internationale bijeenkomst, staat de aanname van een werkplan voor een netwerk van beschermde gebieden. Beschermde gebieden zijn vitaal voor het behoud van de biodiversiteit op aarde. "Greenpeace hoopt dat de overheden die aanwezig zullen zijn in Maleisië hier werk zullen van maken en dat concrete resultaten uit deze bijeenkomst zullen komen", zegt Veerle Dossche, verantwoordelijke voor de oerbossencampagne van Greenpeace België.

Op de vorige bijeenkomst (COP6, april 2002) in Den Haag, maar ook op de Wereldtop in Johannesburg in september 2002, werd door de overheden bevestigd dat tegen 2010 een significante reductie in het verlies aan biodiversiteit zou moeten bereikt zijn. "Greenpeace is ervan overtuigd dat om deze doelstelling te halen, de overheden in Maleisië een werkprogramma moeten ondersteunen met bindende doelstellingen, deadlines en duidelijke verantwoordelijkheden. Onze hoop is dat België hiertoe zal bijdragen door ervoor te zorgen dat Europa deze lijn volgt" vervolgt Veerle Dossche (2)

In de afgelopen weken heeft Greenpeace aangetoond dat er wel degelijk nood is aan een verhoogde inspanning van overheden wat een globaal netwerk van beschermde gebieden betreft.

In Tasmanië (Australië) beweert de overheid heel wat natuur te beschermen in onder meer een belangrijk nationaal park, maar heel wat waardevolle oerbossen vallen buiten het netwerk van beschermde gebieden. Sinds een paar weken is een Belgische activiste aanwezig in de Styx vallei (Tasmanië) op een platform in een Eucalyptusboom op 65 m hoogte om op die manier te vermijden dat de hoogste loofbomen in de wereld zouden worden gekapt en te pleiten voor onder meer de opname van dit gebied in het netwerk van beschermde gebieden. (3).

De Rainbow Warrior, het Greenpeace-schip, bevindt zich op dit moment in Indonesië. Objectief is om het verlies aan biodiversiteit op het Aziatisch continent aan de kaak stellen.

Enkele dagen voor de aanvang van de Summit for life on earth, wil Greenpeace de strijd tegen de teleurgang van de laatste oerbossen - net als de plundering van de oceanen - opdrijven. Deze opvolgingsvergadering vindt plaats van 9 tot 20 februari in Kuala Lumpur (Maleisië). Greenpeace verwacht van de overheden dat zij het leven op aarde beschermen in al zijn diversiteit, inclusief de rechten van de inheemse volkeren en de culturele diversiteit. Daarbij moeten voldoende fondsen voor de bescherming van de biodiversiteit ter beschikking worden gesteld. Overal in de wereld, moeten overheden moratoria instellen voor grootschalige industriële activiteiten in waardevolle ecologische zones en een netwerk van beschermde gebieden opzetten op land en in mariene gebieden.

In totaal tekenden ruim 83.900 personen in de afgelopen maanden de petitie voor de bescherming van de oerbossen. Deze mensen drukken zonder twijfel de wens uit voor een sterk engagement voor de bescherming van de biodiversiteit.

Voor meer informatie over Tasmanië en elders in de wereld, surf naar website bossen.

1. Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) is een wettelijk bindend, internationaal verdrag en werd aangenomen tijdens de UNCED conferentie in Rio in 1992. Sinds die datum zijn 187 landen formeel partij van dit verdrag ; de Verenigde Staten, Brunei Darussalam, Irak en Somalië zijn dit niet. De objectieven dan de conventie zijn 1) behoud van de biodiversiteit, 2) duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan en 3) eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen.

2. Heel concreet vraagt Greenpeace van de overheden :

- Garandeer een effectieve bescherming en een effectief beheer van de bestaande beschermde gebieden

- Stel een moratorium in voor alle industriële activiteiten in grote intacte onbeschermde waardevolle gebieden

- Zorg voor een uitbreiding van het bestaande netwerk van beschermde gebieden zodat het netwerk voldoende representatief is voor de ecologische rijkdommen op deze aarde

- Verzeker participatie met inheemse volkeren en gemeenschappen en betrek hen voldoende bij de beslissing over nieuwe beschermde gebieden, het beheer en de bescherming van de gebieden.

- Stel voldoende middelen ter beschikking voor het concreet uitwerken van het netwerk van beschermde gebieden.

3. Telefonische contacten met Tinne op het observatieplatform in Tasmanië zijn mogelijk. Gelieve daarvoor eerst contact op te nemen met de persdienst van Greenpeace.

Onderwerpen