Cargill speelt sleutelrol bij vernietiging Amazonewoud

Intensieve sojateelt voor veevoeder draagt bij aan ontbossing

Persbericht - 8 april, 2006
Greenpeace voert vandaag in de Gentse haven (1) actie om te protesteren tegen de impact van de intensieve sojateelt op het Braziliaanse Amazonewoud. Een dertigtal militanten ontrollen er spandoeken om de rol van de agromultinational Cargill duidelijk te maken bij de vernietiging van het grootste tropische regenwoud ter wereld. Ze bevestigen ook een groot spandoek van 14 op 4,5 meter op een vijftigtal meter hoge silo. Bovendien schilderen ze de slogan ‘Cargill = Amazon destroyer’ op de flanken van de SamJohn Amity, een vrachtschip met Braziliaanse soja aan boord, maar waarvan de exacte oorsprong onzeker is. De industriële soja-aanplantingen berokkenen schade aan het leefmilieu en bedreigen het overleven van inheemse volkeren. De grootschalige sojateelt vormt momenteel een van de belangrijkste drijfveren van ontbossing in het ecologisch zo waardevolle Amazonewoud. Cargill heeft zich illegaal gevestigd in Santarem in het Braziliaanse Amazonewoud. Deze agromultinational is meer en meer betrokken bij de vernietiging van de regio, een genetische schatkamer waar zich zowat 30% situeert van de biodiversiteit op land.

Greenpeace protesteert in de Gentse haven tegen de import van soja. Agromultinational Cargill ligt onder vuur omdat de grootschalige teelt van soja een van de drijfveren is achter de ontbossing van het Amazonewoud.

Greenpeace protesteert in de Gentse haven tegen de import van soja. Agromultinational Cargill ligt onder vuur omdat de grootschalige teelt van soja een van de drijfveren is achter de ontbossing van het Amazonewoud.

Greenpeace protesteert in de Gentse haven tegen de import van soja. Agromultinational Cargill ligt onder vuur omdat de grootschalige teelt van soja een van de drijfveren is achter de ontbossing van het Amazonewoud.

Greenpeace protesteert in de Gentse haven tegen de import van soja. Agromultinational Cargill ligt onder vuur omdat de grootschalige teelt van soja een van de drijfveren is achter de ontbossing van het Amazonewoud.

Greenpeace heeft op 6 april een rapport gelanceerd, getiteld "Eating up the Amazon" (2). In het rapport wordt de rol aangekaart van Cargill bij de huidige vernietiging van het Amazonewoud. De agromultinational is het grootste niet-beursgenoteerde privébedrijf in VS, een gewichtige pion in de wereldhandel van onder meer granen. In België is het bedrijf een belangrijke speler in de import van soja, voornamelijk bestemd voor onze veevoedermarkt. Een paar jaar geleden installeerde Cargill zich illegaal in het Amazonewoud (zie bijlage). Sindsdien vormt de multinational door zijn aanwezigheid en handel in soja een motor voor de ontbossing van het Amazonewoud. Het belangrijkste deel van de wereldwijde sojaproductie gaat naar veevoeder.

“Ongeveer 17 % van het Braziliaanse Amazonewoud is al tegen de vlakte gegaan. In het plantseizoen 2004-2005 werd maar liefst 1,2 miljoen hectare soja aangeplant in het Amazonewoud”

, zegt Veerle Dossche van de bossencampagne van Greenpeace.

“In Mato Grosso, de Braziliaanse deelstaat met de grootste oppervlakte aan soja-aanplantingen, is al een derde van het tropische regenwoud verdwenen. Het grootste deel van de wereldwijde sojaproductie wordt gebruikt voor het voeden van de veestapels in onder meer Europa en de Verenigde Staten. Aan ons om te reageren en deze bedreiging van het Amazonewoud een halt toe te roepen.”

De impact van grootschalige soja-aanplantingen op het leefmilieu is goed gedocumenteerd. Denk maar aan factoren zoals ontbossing, overmatig gebruik van pesticiden en andere milieugevolgen wanneer ggo-soja wordt aangewend. Het is ook duidelijk dat deze aanplantingen niet bijdragen tot een beter welzijn voor lokale gemeenschappen en inheemse volkeren. Integendeel: illegale landbezettingen, onmenselijke arbeidsomstandigheden en zelfs slavernij, en het in gevaar brengen van de levenswijze van de inheemse volkeren zijn er schering en inslag (3).

“Niet alleen is Cargill zelf op illegale wijze aanwezig in het Amazonewoud, de agromultinational heeft ook soja gekocht van landbouwbedrijven die betrokken zijn bij praktijken zoals slavernij en illegale landbezetting. Cargill is ook een belangrijke promotor van de verdere expansie van de sojateelt in het Amazonewoud. Wij vragen hen om dit beleid drastisch om te gooien”

, aldus Karen Simal, bij Greenpeace verantwoordelijk voor de ggo-campagne.

De helft van de soja die in Mato Grosso (4) wordt geproduceerd, is bestemd voor de Europese markt. België blijft niet achter bij de import van soja. Bijna één miljoen ton werd in 2005 rechtstreeks in België geïmporteerd, het grootste deel uit Latijns-Amerika. Soja uit het Amazonewoud komt ook in Belgische silo's terecht, maar wordt gemengd met andere soja.

Greenpeace verwacht van de agromultinational Cargill dat ze stoppen met het verhandelen van Amazonesoja en genetisch gemanipuleerde soja.

Greenpeace rekent trouwens op een meer  pro-actieve houding van de ganse agro-industrie. Het is ook aan hen om het verhandelen van Amazonesoja en genetisch gemanipuleerde soja tegen te gaan. Een betere tracering van soja op onze markt dringt zich op.

--------------

BIJLAGE VOOR DE REDACTIES

Samenvatting van casestudies die de betrokkenheid aantonen van Cargill bij de vernietiging van het Amazonewoud - uit het rapport "Eating up the Amazon"

In het plantseizoen 2004/2005 werd maar liefst 1,2 miljoen hectare soja aangeplant in het Amazonewoud. Cargill is één van de vier grote buitenlandse multinationals die het grootste deel van de handel van de Braziliaanse soja in handen hebben. Cargill heeft zich in het regenwoud gevestigd omdat het weet dat het gemakkelijk munt kan slaan uit de oprukkende soja-aanplantingen in het gebied. Het bedrijf voorziet in zaden en meststoffen tot vervoer en stockage. Het fungeert zo als magneet en lokt sojaboeren naar het Amazonewoud. In het rapport "Eating up the Amazon" wordt gedocumenteerd dat naast het feit dat het bedrijf zich illegaal in Amazone heeft gevestigd, Cargill er niet voor schuwt om soja te verhandelen van illegale bronnen.

  • Illegaal aanwezig in het Amazonewoud.

Op zoek naar mogelijkheden voor een snellere export naar Europa, besloot Cargill zich in Santarem (deelstaat Para - Amazone) te vestigen. Vooraleer de bouw van hun faciliteiten in deze havenstad aan te vangen, moest het bedrijf een milieu-impactstudie uitvoeren, maar legde dit naast zich neer. In verschillende rechtzaken werd de zaak in het nadeel van Cargill beslecht maar het bedrijf ging telkens in beroep. De tweede hoogste rechtbank in Brazilië oordeelde in februari 2006 nogmaals dat het bedrijf de Braziliaanse wetgeving moet respecteren en een milieu-impactstudie moet uitvoeren.

  • Verhandelen van soja van illegaal ontboste gebieden.

Sinds de komst van Cargill in Santarem, is soja een belangrijke motor geworden voor ontbossing in het gebied. In augustus 2002 verklaarde de plaatselijke directeur van Cargill in Santarem dat in het gebied een potentieel is voor 300.000 ha soja-aanplantingen en het bedrijf maakt er ook geen geheim van dat het boeren uit het zuiden bijstaat om zich in Santarem te vestigen. Greenpeace heeft bewijsmateriaal dat Cargill in Santarem soja verhandelt van gebieden die illegaal zijn verworven en illegaal werden ontbost. Onder meer kocht Cargill soja van de Lavras boerderij in Para, die frauduleus gebieden verwierf en meer ontboste dan wettelijk is toegelaten (onder de Braziliaanse wetgeving mogen privé-eigenaren maximaal 20% van hun eigendom ontbossen in het Amazonewoud). Ook kocht Cargill soja van de Membeca boerderij, die illegaal bos kapte in de gebieden van de Manoki, een inheems volk in Mato Grosso.

  • Verhandelen van soja van boerderijen betrokken bij slavernij.

Slavernij is nog een alledaagse realiteit in Brazilië en bestaat voornamelijk in de deelstaten Para en Mato Grosso. Tussen 2003 en 2004 rapporteerde de Braziliaanse overheid ongeveer 8.700 slaven in deze deelstaten. Vaak gaat het om arme mensen die - onder de belofte van goedbetaald werk - terecht komen op verafgelegen boerderijen. Hun papieren worden in beslag genomen. Ze werken vaak onder bedreiging van wapens en leven in erbarmelijke omstandigheden. Greenpeace heeft vastgesteld dat de bedrijven die betrokken zijn bij slavernij, vaak de grotere bedrijven zijn. Cargill onderschreef het Nationale Pact met betrekking tot de uitroeiing van slavernij voorlopig niet. Verder blijkt uit documenten dat Cargill onder meer soja verhandelt van boerderijen die betrokken zijn bij slavernij. Zo kocht Cargill in maart 2003 soja van de Vo Gercy boerderij (in savannegebied), nog negen maanden nadat een overheidsinspectie op de boerderij binnenviel en vijftien arbeiders bevrijdde.

  • Verhandelen van soja van boerderijen langs de illegale “Soja highway”.

De 120 kilometer lange "Rodovia da soja" werd in de zomer van 2004 illegaal aangelegd vanuit de gemeente Feliz Natal (Mato Grosso). Voor de weg werd geen vergunning bekomen en ook werd de nodige milieu-impactstudie niet uitgevoerd. Toen fondsen opdroogden, besloot de overheid van de deelstaat Mato Grosso het project over te nemen, maar nog steeds is er geen degelijke vergunning afgeleverd. Minstens 38 boerderijen hebben zich ondertussen in de nabijheid van de weg gevestigd. Via het internet wordt op zijn minst 100.000 hectare openbaar land te koop aangeboden voor slecht 24 dollar per hectare. Documenten tonen aan dat Cargill soja verhandelde van boerderijen langs deze illegale weg. Cargill heeft ook een silo langs deze weg laten installeren.

  • Genetisch gemanipuleerde soja.

Genetisch gemanipuleerde soja wordt nu ook al in het Amazonewoud aangeplant en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in het Amazonewoud. In de afgelopen vier jaar zijn aanplantingen met genetisch gemanipuleerde soja enorm toegenomen. In de deelstaat Mato Grosso (gedeeltelijk in het Amazonewoud) blijkt dat 10 % van de soja-aanplantingen al uit genetisch gemanipuleerde soja bestaan. Greenpeace heeft bewijsmateriaal dat Cargill al genetisch gemanipuleerde soja uit de regio heeft aangekocht.


Samenvatting van de brochure


‘Intensieve sojateelt in Latijns-Amerika: gevolgen voor samenleving en milieu’, maart 2006

De industriële teelt van soja in Latijns Amerika heeft een zeer directe impact op het leefmilieu door bijvoorbeeld ontbossing. Deze ontbossing gaat meestal gepaard met bosbranden. Op grootschalige soja-aanplantingen wordt overvloedig gebruik gemaakt van pesticiden, met vervuiling, maar ook vergiftiging tot gevolg. Talrijke grondconflicten komen voor en het gebruik van geweld wordt niet geschuwd. Bovendien zorgt deze sterk gemechaniseerde cultuur voor minder jobs dan bij de familielandbouw. Salarissen zijn vaak laag en werkomstandigheden laten vaak te wensen over. De Braziliaanse autoriteiten hebben al verschillende gevallen van slavernij ontdekt. De omzetting van het Braziliaanse Amazonewoud naar landbouwgronden, heeft bovendien een impact op de specifieke levenswijze van inheemse volkeren. De ontwikkeling van deze cultuur in Brazilië en Argentinië, voor een groot deel bestemd voor export, heeft ook een impact op de voedselzekerheid. Sinds Argentinië zich in 1996 op de grootschalige teelt van ggo-soja heeft gestort, moet het land voedsel importeren.

Het grootste deel van de soja die in België wordt geïmporteerd, is voor veevoeder bestemd. Voor het sojarantsoen van ons vee, wordt jaarlijks ongeveer 500.000 hectare "gebruikt", vooral in Argentinië en Brazilië. Dat is ongeveer 15 % van het Belgische grondgebied.

Notes: (1) De actie vind plaats aan het Sifferdok aan Eurosilo. Eurosilo werd in 1969 opgericht door onder meer Cargill. Via Eurosilo brengt Cargill soja op de Belgische markt.(2) Het rapport “Eating up the Amazon” is te downloaden op de Greenpeace website. Een publicatie van Greenpeace Internationaal-Nederland. Surf naar:http://www.greenpeace.org/international/press/reports/eating-up-the-amazon(3) Intensieve sojateelt in Latijns Amerika: gevolgen voor samenleving en milieu, maart 2006. Een publicatie van Greenpeace België, beschikbaar op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/intensieve-sojateelt-in-latijn(4) De deelstaat Mato Grosso ligt in het zuiden van het Braziliaanse Amazonegebied, en omvat 46 % regenwoud en 49 % Cerrado (savanne). De deelstaat heeft de grootste oppervlakte aan soja-aanplantingen in Brazilië. In 2003-2004 vond de helft van de ontbossing in het Braziliaanse Amazonewoud, in Mato Grosso plaats.

Onderwerpen
Tags