Impact van landbouw op klimaatverandering vraagt dringende actie

Persbericht - 8 januari, 2008
De landbouwsector is één van de sectoren die het meest broeikasgassen uitstoot. Nochtans zou de sector kunnen evolueren van een grote uitstoter van broeikasgassen naar een kleine uitstoter of zelfs naar een koolstofput, een reservoir dat meer koolstof opslaat dan uitstoot. Dat blijkt uit een Greenpeacerapport dat vandaag wordt gepubliceerd.

Hetrapport 'Coolfarming: Climate impacts of agriculture and migitation potential'is het eerste rapport dat de totale invloed van landbouw opklimaatverandering in kaart brengt. Het rapport werd in opdracht vanGreenpeace geschreven door professor Pete Smith, verbonden aan deUniversiteit van Aberdeen en één van de hoofdauteursvan het laatste rapport van het klimaatpanel van de VN.

"Demilieu-impact van de industriële landbouw is op een kritischpunt gekomen", zegt Karen Janssens, campagneverantwoordelijkeduurzame landbouw bij Greenpeace. "Nu de klimaatdreiging groter isdan ooit, moeten we streven naar een landbouwtoekomst in harmonie methet milieu, niet tegen het milieu."

Dehuidige landbouwindustrie wordt gekenmerkt door intensief gebruik vanenergie en chemicaliën, met een toenemende uitstoot vanbroeikasgassen tot gevolg. Vooral het overmatig gebruik vankunstmeststoffen en intensieve veeteelt dragen bij tot een hogereuitstoot van broeikasgassen. De totale globale bijdrage van landbouwaan de klimaatverandering (met inbegrip van ontbossing voorlandbouwgrond) wordt geschat tussen 8,5 en 16,5 miljard ton CO2-eqof tussen de 17 en 32% van de totale uitstoot van broeikasgassen diedoor de mens wordt gegenereerd.

Binnende landbouw is het overmatig gebruik van meststoffen de groteboosdoener. Meststoffengebruik is goed voor 2,1 miljard ton CO2-eqop jaarbasis. Een overdaad aan meststoffen resulteert in de uitstootvan stikstofoxide (N2O),dat in het kader van de klimaatverandering 300 keer krachtiger is dankoolstofdioxide, het meest bekende broeikasgas.

Hetrapport geeft een overzicht van oplossingen die de klimaatveranderingkunnen tegengaan zoals minder meststoffen gebruiken of de vraag naarvlees verminderen, vooral in de ontwikkelde landen. Industriëlelandbouw put de bodem uit, zodat de grond minder koolstof kanvasthouden. Door de bodem te beschermen, door bijvoorbeeldbodembedekkers te gebruiken of de organische stof in de bodem teverhogen, wordt koolstof beter vastgehouden in de bodem.

"Hetoverdadig gebruik van meststoffen moet en kan gestopt worden.Landbouwers moeten gemotiveerd worden om minder meststoffen gerichterte gebruiken en om over te schakelen naar moderne, milieuvriendelijkelandbouwmethoden", benadrukt Karen Janssens. "Milieuonvriendelijkelandbouwsubsidies moeten afgeschaft worden. Meststoffen en pesticidenmoeten belast worden in plaats van gesubsidieerd."