Geplande steenkoolcentrale van E.ON hypothekeert klimaatbeleid

Ook economisch geen goede zaak voor België

Persbericht - 29 november, 2007
Met verbijstering vernam Greenpeace vandaag dat E.ON plannen heeft voor een vervuilende steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Het is noch een efficiënte noch een duurzame oplossing en daarom onaanvaardbaar voor de milieuvereniging. Greenpeace roept de bevoegde overheden op de vergunning niet goed te keuren en mogelijke prijsafspraken tussen E.ON en Electrabel te onderzoeken.
Steenkoolcentraleefficiënt? Neen!

Ondanksde door E.ON geclaimde efficiëntieverbetering ten opzichte vande oude generatie steenkoolcentrales van 25%, blijft deze centraleuiterst vervuilend en inefficiënt. Meer dan de helft van deenergie zou alsnog verloren gaan als warmte. Daarmee is deze centralenog steeds 2 à 3 keer meer vervuilend danwarmtekrachtkoppeling op basis van gas, de meest efficiëntetoepassing van fossiele brandstoffen. Indien we vandaag dan toch noginvesteren in nieuwe centrales op basis van fossiele brandstoffen,dan moeten de best beschikbare technologieën gebruikt worden.Gas kan als overbrugging gebruikt worden in afwachting van devolledige vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbareenergie en energie-efficiëntie.

Verzoenbaarmet doelstellingen post-Kyotodoelstellingen? Neen!

Ironischgenoeg start volgende week in Bali de klimaattop waar degeïndustrialiseerde landen moeten beslissen over eenvermindering van de CO2-uitstootvan 30% tegen 2020 en ten minste 80% tegen 2050. De geplandesteenkoolcentrale van E.ON zal in 2050 nog draaien. Is dit goedbestuur wetende dat volgens onze schatting de steenkoolcentrale 5miljoen ton CO2 per jaar zal uitstoten?


Duurzameoplossing? Neen!

Deprioriteit moet vandaag gaan naar de ontwikkeling van hernieuwbareenergie en energie-efficiëntie. Op het vlak vanenergie-efficiëntie en hernieuwbare energie loopt ons landhopeloos achterop in Europa. Deze centrale hypothekeert verder deontwikkeling van hernieuwbare energie. Door een zeer grote centralevan 1100MW in te planten in het hart van ons elektriciteitsnet, hetMercator-knooppunt, blijft minder transportcapaciteit over voorhernieuwbare energie zoals windenergie. Tegelijk plant E.ON eengelijkaardige centrale in Nederland, die eveneens gebruikt zal wordenvoor de bevoorrading van de Belgische markt.

Eenboost voor schone investeringen? Neen!

Erzijn in ons land een groot aantal nieuwe investeringen in schoneelektriciteitsproductie (hernieuwbaar, wkk) aangekondigd. Maar deuitvoering van deze plannen wordt ernstig gehypothekeerd door de zeergebrekkige organisatie/vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, waarbij1 grote speler, Electrabel, een quasi-monopoliepositie behoudt enconcurrentie van de markt weet te weren. De komst van een nieuwespeler zou wel eens een slag in het water kunnen zijn. In Duitslandis immers een onderzoek aan de gang door het Bundeskartellamt naar derol van E.ON in het maken van prijsafspraken op de Duitse markt. Desamenwerking tussen E.ON en Electrabel in de centrale op de terreinenvan Degussa, alsook de investeringen van Electrabel in een nieuwesteenkoolcentrale in Wilhelmshaven in Duitsland, doen vermoeden datdergelijke marktmanipulatie ook op Belgisch niveau bestaat.Greenpeace vraagt dan ook dringend een onderzoek naar mogelijkeprijsafspraken tussen E.ON en Electrabel.

Onderwerpen