EU Energy Package: goede basis maar onvoldoende om de klimaatverandering tegen te gaan

Persbericht - 23 januari, 2008
Het Energy Package dat de Europese Commissie vandaag publiceert, is een goede maar tegelijkertijd aarzelende start. Het Europees plan bevat een aantal bemoedigende maatregelen zoals een duidelijke bocht naar hernieuwbare energie. Maar er moeten ook een aantal fundamentele fouten gecorrigeerd worden. De EU moet vanaf het begin gaan voor 30% vermindering van broeikasgassen tegen 2020. De doelstelling van 20% minder broeikasgassen is immers niet in lijn met de eisen van wetenschappers en zal onvoldoende zijn om de klimaatverandering daadwerkelijk tegen te gaan. Het is bovendien afwachten of de Belgische regering de nieuwe koers van de EU zal volgen.
Sterke punten van het plan

Greenpeacesteunt voluit het politiek engagement betreffende de snelleontwikkeling van hernieuwbare energie. "De realisatie van dedoelstelling over hernieuwbare energie (20% tegen 2020) zal eencruciale stap zijn naar een propere en veilige energietoekomst waariner niet langer plaats is voor vervuilende technologieën zoalssteenkool en kernenergie", voegt Fawaz Al Bitar toe,campagneverantwoordelijke klimaat en energie bij Greenpeace.

Zwakke punten van het plan

DeCommissie baseert zich op een vermindering van de uitstoot vanbroeikasgassen van 20% tegen 2020 (referentiejaar 1990). Dat isonvoldoende. Fawaz Al Bitar: "Het is jammer dat het plan geen 30%vermindering van uitstoot van broeikasgassen vooropstelt. Delidstaten en de industrie baseren nu hun inspanningen op eendoelstelling die ontoereikend is. Het Klimaatpanel van de VN heefthet duidelijk over ambitieuzere doelstellingen willen we deklimaatverandering effectief tegengaan". De Europese Commissie laatgelukkig wel nog een opening om het percentage eventueel op tetrekken in het kader van internationale klimaatakkoorden (1).

Inde context van de doelstelling over hernieuwbare energie is er sprakevan het gebruik van 10% biobrandstoffen in de transportsector tegen2020. Dat is verontrustend. De normen die de Commissie vastlegt,garanderen niet dat de productie van die biobrandstoffen op eenduurzame wijze gebeurt, zonder nefaste impact op ecologisch ofsociaal vlak.

HetEU Energy Package legt ook een aantal nieuwe regels inzake deemissiehandel vast. Die zullen na 2012 van kracht zijn. "DeCommissie corrigeert hiermee een aantal zwakke punten in de huidigeemissiehandel. Het is inderdaad essentieel om het aantal gratisCO2-certificatente verminderen en dezelfde regels toe te passen voor alle industriëlesectoren ongeacht of hun activiteit nu wel of niet in Europa isgelokaliseerd. Jammer genoeg is de Commissie gezwicht voor debangmakerij van de industrie en heeft ze bewust een aantalachterpoortjes in haar eigen voorstellen gelaten. "We zullen deEuropese parlementsleden en de regeringen oproepen om dieachterpoortjes te schrappen."

Greenpeaceis van mening dat er voor de lidstaten en de industrie nog altijd teveel mogelijkheden zijn om de inspanning inzake CO2-reductiebuiten de nationale grenzen te realiseren. Voor Greenpeace moet dedoelstelling 30% minder broeikasgassen tegen 2020 zijn en dit moetbereikt worden binnen de grenzen van de Europese Unie. Pas wanneeraan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de inspanningen buiten degrenzen van de EU verdergezet worden.

Greenpeacemaakt zich eveneens zorgen over het standpunt van de Commissie inzakeCO2-opvangen opslag (CCS). Deze dure technologie heeft haar nut nog nietbewezen. Bovendien zou de technologie de bouw van nieuwesteenkoolcentrales kunnen aanmoedigen onder het voorwendsel dat zeCO2kan opvangen.


België en het Energy Package

DeBelgische bijdrage aan de Europese 20%-doelstelling inzakehernieuwbare energie moet, volgens de Commissie, 13% bedragen. Dat isperfect haalbaar, ook economisch. Dit perspectief werd echter alafgeschoten door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). HetVBO heeft in Guy Verhofstadt haar ideale afgezant gevonden. PremierVerhofstadt pleit ervoor dat de Belgische inspanning beperkt wordttot 7 à 8%. Greenpeace vindt dat de Belgische premier kort vangeheugen is. Tijdens de EU-top in maart 2007 heeft Verhofstadt deEuropese 20%-doelstelling inzake hernieuwbare energie openlijkverdedigd. De vertaling van deze doelstelling naar de Belgischerealiteit valt hem blijkbaar moeilijk. En dat terwijl België eenachterstand heeft opgelopen op het vlak van hernieuwbare energie.België zal nog meer achterop geraken in de sector vanhernieuwbare energie, waar trouwens ook heel wat jobpotentieel is,als het zich nu geen ambitieuze doelstellingen oplegt.

Daaromvraagt Greenpeace aan Paul Magnette, momenteel bevoegd voor klimaat,om het standpunt van de premier te herzien en om voor België ookeen ambitieuze doelstelling inzake hernieuwbare energie vast teleggen. De maatregelen om die doelstelling te bereiken, moeten snelgenomen worden.

Download hier de volledige analyse van het Energy Package door Greenpeace

Notes: (1) Greenpeace eist een vermindering van de broeikasgassen van de Europese Unie met 30% tegen 2020 (referentiejaar 1990) omdat deze doelstelling de noodzaak om de globale temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden (tegenover de pre-industriële periode), goed weerspiegelt. De doelstelling van 20% die nu door de Europese Commissie verdedigd wordt is trouwens veel minder ambitieus dan wat er in Bali werd aanvaard, met name een vermindering van uitstoot van broeikasgassen tussen 25 en 40% tegen 2020 voor de geïndustrialiseerde landen.

Onderwerpen