Geen transgeen koolzaad

Te veel risico's voor het milieu!

Persbericht - 6 november, 2003
Een coalitie van nationale en internationale milieuorganisaties dringt er vandaag bij de Belgische autoriteiten op aan om een negatief advies te verlenen over de aanvraag van het Duitse bedrijf Bayer voor de commercialisering van genetisch gemodificeerd koolzaad. De aanvraag van Bayer wordt vanmiddag besproken door de Adviesraad voor Bioveiligheid. De NGO's houden een "milieuwake" voor de deur van het gebouw waar de Adviesraad vergadert. De Belgische beslissing heeft repercussies voor heel Europa.

De milieuorganisaties wijzen erop dat recent Engels onderzoek onomstotelijk heeft aangetoond dat de betreffende koolzaadvariëteit (MS8xRF3) schadelijk is voor het milieu. Het Engelse onderzoek - de zogeheten Farm Scale Evaluations en enkele studies uitgevoerd door het Engelse departement voor milieu en landbouw (Defra) - dat is uitgevoerd in opdracht van de Engelse regering toont onder meer aan dat in proefvelden waar het genetisch gemanipuleerde koolzaad werd geteeld vijf keer minder flora voorkwam en 25 % minder vlinders werden aangetroffen dan in velden met vergelijkbare conventionele gewassen. Veldleeuweriken zouden bijzonder snel slachtoffer kunnen worden van de teelt van herbicide-tolerant koolzaad op commerciële schaal. Ook waren er in de GGO-velden opmerkelijk (80 %) minder zaden van wilde planten aanwezig. Een duidelijke bevestiging van de bedreiging voor de biodiversiteit die deze teelt betekent. Bovendien stelde men vast dat stuifmeel van transgeen koolzaad door insecten werd vervoerd tot 26 km verder. Dit betekent dat het inperken van de teelt van transgeen koolzaad, met het oog op de bescherming van GGO-vrije teelten, zo goed als onmogelijk lijkt.

Karen Simal van Greenpeace: "De Bioveiligheidsraad kan nu niet via business-as-usual beslissen over Bayers vraag tot commercialisering van genetisch gemanipuleerd koolzaad. Ze beschikt nu over onmiskenbare wetenschappelijke tegenargumenten voor de goedkeuring van dit koolzaad. Ze kan uit het overweldigende bewijs slechts één conclusie trekken: genetisch gemanipuleerd koolzaad hoort niet in het milieu thuis."

De NGO's wijzen erop dat de Bioveiligheidsraad volgens de Europese GGO richtlijn 2001/18/EG zelfs wettelijk verplicht is om de aanvraag van Bayer af te wijzen. Artikel 4.1 van deze EU Richtlijn stelt dat de lidstaten "alle nodige maatregelen" moeten treffen "ter voorkoming van negatieve effecten van de doelbewuste introductie en het in de handel brengen van GGO's op de gezondheid van mens en milieu".

Geert Ritsema van Friends of the Earth Europa: "Als België deze aanvraag ondanks al het bewijs van milieuschade toch goedkeurt, handelt het in strijd met de Europese wetgeving."

Internationale milieuorganisaties houden België nauwlettend in de gaten, omdat het Belgische advies over genetisch gemanipuleerd koolzaad gevolgen kan hebben voor heel Europa. Het advies van België zal namelijk worden besproken door alle EU-lidstaten, voordat het tot een definitieve goed- of afkeuring komt.

Onderwerpen