Greenpeace presenteert haar beste wensen aan de Nationale Klimaatcommissie

Happy New Year... 2050?

Persbericht - 18 december, 2003
Brengen we de oudejaarsavond van 2050 door met de voeten in het water? Het is vandaag dat we het onheil kunnen vermijden.

Brussel, 18 december 2003 - deze middag hebben een dozijn Greenpeace-vrijwilligers hun wensen voor 2050 voorgelegd aan de Nationale Klimaat-commissie (1). Verkleed als kikvorsmannen en -vrouwen, wilden ze de risico's symboliseren die de Belgische bevolking loopt, als onze regering geen ambitieus beleid op het getouw zet ter bestrijding van de klimaatverandering (2). Deze 'wensen voor een toekomst op het droge' gingen vergezeld van een lijst met goede voornemens voor 2004.

Beste wensen voor 2050!

Greenpeace verwacht van de Belgische regering eveneens - nog dit jaar - een akkoord over de verdeling tussen de federale Staat en de gewesten van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het kader van het Kyoto-protocol. Dit zoals afgesproken in het regeerakkoord. België heeft Kyoto al meer dan vijf jaar geratificeerd. Tot nu toe werd er geen enkele ernstige piste ontwikkeld om de Kyoto-doelstellingen te concretiseren. Nochtans vormen deze maatregelen maar een eerste stap in de goede richting. Om een klimaatramp te vermijden, is een vermindering van de uitstoot met circa 80% noodzakelijk tegen het midden van deze eeuw.

"Hoe ziet het leven eruit in 2050", dat is de vraag waarover Greenpeace zich zorgen maakt. Greenpeace wil de leden van de Nationale Klimaatcommissie herinneren aan de afspraken die vermeld staan in het regeerakkoord, namelijk de verdeling - voor eind 2003 - tussen de federale Staat en de gewesten van de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Vijf jaar volstonden duidelijk niet om deze communautaire hindernis te nemen. Deze afwachtende houding is nog minder aanvaardbaar, omdat er wel degelijk mogelijkheden bestaan om de eerste Kyoto-verplichtingen waarvoor België zich heeft geëngageerd, te realiseren (3). En dit zonder de economie te schaden.

"Wij weten bijvoorbeeld dat België geen krachtig beleid heeft als het over energie-efficiëntie gaat. Ook in het aanwenden van hernieuwbare energie bengelen we aan de staart van het Europese peloton. Onze regeerders hebben de oplossing dus maar voor het grijpen", stelt Jean-François Fauconnier, de verantwoordelijke voor de klimaatcampagne bij Greenpeace. "Aan hen om de politieke instrumenten te ontwikkelen om de achterstand van België goed te maken op deze twee essentiële gebieden in de strijd tegen de klimaatverandering. Europa heeft recent nog bekend gemaakt dat België, bij ongewijzigd beleid, de doelstellingen van Kyoto met 23% zou overschrijden (4). De politieke impuls, die tot nu toe zo afwezig is, is dus essentieel als wij het milieu, maar ook de economie willen sparen."

"Wij maken gebruik van de eindejaarsperiode om de Nationale Klimaatcommissie tot enige spoed aan te zetten om de eerste doelstellingen van Kyoto zo snel mogelijk te realiseren. Maar wij verzoeken haar eveneens om zich snel te buigen over het opzetten van een beleid op lange termijn. Naast de toewijzing van quota's aan de verschillende gewesten, mag men niet uit het oog verliezen dat een vermindering in de orde van grootte van 80% tegen 2050 noodzakelijk zal zijn om de gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De huidige klimaatverstoring maakt voldoende duidelijk dat we geen tijd meer te verliezen hebben (5)."

Deze laatste maanden hebben de Belgische verantwoordelijken zich beperkt tot het lanceren van slogans, daar waar echte maatregelen noodzakelijk zijn.

"In plaats van maatregelen in eigen land te promoten om de klimaatverandering te voorkomen, stelt Fientje Moerman (minister van Energie) bijvoorbeeld voor om de verzekering tegen 'natuurrampen' voor iedereen verplicht te maken. Dit is dweilen met de kraan open. België moet mee 'natuurrampen' helpen voorkomen, door een voldoende ambitieus en verantwoordelijk klimaatbeleid op te zetten. In de energiekwestie, zijn een mentaliteitsverandering en een technologische aanpassing perfect verenigbaar met de goede werking van onze economie", besluit Jean-François Fauconnier.

Een efficiënte bestrijding van de klimaatverandering doe je niet alleen door een beleid te voeren voor meer energie-efficiëntie. Het heeft ook alles te maken met de promotie van hernieuwbare energiebronnen, een sector die voor veel bijkomende jobs kan zorgen (6). Het op de sporen zetten van een actief klimaatbeleid garandeert ons land ook een grotere autonomie op energiegebied.

Notes: 1. Deze commissie, aangekondigd voor september, is officieel geïnstalleerd op 8 december ll. Ze verenigt vertegenwoordigers van de federale en gewestregeringen.2. Wetenschappers voorzien onder meer een stijging van de neerslag met 25% in de winter en een forse toename van de overstromingen.3. 7,5% vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2008-2012 (vergeleken met 1990).4. Persbericht van de Europese Commissie van 2 december 20035. De WGO schat het aantal overlijdens dat jaarlijks is toe te schrijven aan de opwarming van het klimaat op 150.000 en voorziet een stijging van dit cijfer als niets wordt ondernomen. De verzekeringssector van zijn kant is van mening dat natuurrampen, die voor het merendeel door extreme klimaatgebeurtenissen worden veroorzaakt, in 2003 ongeveer 60 miljard dollar hebben gekost. Alleen al de hittegolf in de zomer van 2003, heeft in Europa meer dan 10 miljard dollar gekost aan schade in de landbouw (bron AFP, 10 december 2003).6. Een recent gepubliceerd Greenpeace-rapport - beschikbaar op http://www.greenpeace.be - maakt bijvoorbeeld duidelijk dat, bij een gelijke investering, windenergie vijf keer meer arbeidsplaatsen creëert dan kernenergie, terwijl er 2,3 keer meer elektriciteit wordt geproduceerd.

Onderwerpen