Unilever, Nestlé en Procter & Gamble betrokken partij in vernietigende palmolie-industrie in Indonesië

Persbericht - 8 november, 2007
Greenpeace publiceert vandaag een rapport over hoe een handvol wereldmerken bijdraagt aan de vernietiging van de veenmoerasbossen in Indonesië. Om de vraag naar palmolie te kunnen volgen, worden grote stukken veenmoerasbos afgebrand om er palmolieplantages op te starten. Dit is nefast voor het klimaat: de vernietiging van veenmoerasbossen in Indonesië vertegenwoordigt nu al 4% van de totale uitstoot van broeikasgassen (1). Greenpeace publiceert het rapport in aanloop naar de klimaatvergadering van wereldleiders die volgende maand in het Indonesische Bali plaatsvindt.

Het Greenpeace-rapport "Cooking theclimat" (2) toont aan hoe bedrijven als Unilever, Nestlé enProcter & Gamble meehelpen aan de vernietiging van de bossen omde stijgende vraag naar palmolie te kunnen volgen. Palmolie wordtondermeer gebruikt voor voeding en cosmetica en als brandstof. DeIndonesische veengebieden zijn één van de belangrijkstekoolstofopslagplaatsen ter wereld. De vernietiging ervan draagt sterkbij tot de uitstoot van broeikasgassen.

In de kleine provincie Riau op heteiland Sumatra bevindt zich 25% van de palmolieplantages van hetland. Er zijn momenteel plannen om bijkomend 3 miljoen hectaren inconcessie te geven voor plantages. Dat zou betekenen dat de helft vande provincie uit plantages bestaat. Dit zou dramatische gevolgenhebben voor de veengebieden in Riau, die 14,6 miljard ton koolstofherbergen, het equivalent van de totale jaarlijkse uitstoot vanbroeikasgassen wereldwijd (3).

Greenpeace startteeen "Forest Defenders Camp" in Riau. Van hieruit wordtmee onderzocht hoe de palmolie-industrie tewerk gaat. Zo werd ervastgesteld dat een grote Indonesische palmolieproducent betrokken isbij grootschalige vernietiging van veengebied door de geldendeIndonesische regelgeving met de voeten te treden.

De palmolie afkomstig van vernietigdebosgebieden komt in de aanvoerketens terecht van grote merken alsPringles en KitKat. Grote multinationals als Unilever, Nestléen Procter & Gamble worden allemaal genoemd in het rapport.Greenpeace beschuldigt deze bedrijven ervan het klimaat tot eenkookpunt te brengen door een oogje toe te knijpen voor devernietiging van veengebieden voor goedkope plantaardige olie.

Het rapport toont eveneens aan hoesommige bedrijven profiteren van de bezorgdheid over de opwarming vande aarde door het gebruik van palmolie als biobrandstof te promoten.Wereldwijd stellen regeringen momenteel doelstellingen voor deproductie en het gebruik van biobrandstoffen voorop. Maar bossenplatbranden voor palmolieplantages veroorzaakt veel meer uitstoot vanbroeikasgassen dan dat er uitgespaard wordt door het gebruik vanbiobrandstoffen in de plaats van diesel.

"De verwoesting van bossen voorpalmolieplantages is niets minder dan klimaatvandalisme," voegtVeerle Dossche toe. "Zonder voorzorgsmaatregelen om palmolie alsbrandstof een halt toe te roepen, dragen regeringen onder het mom vanhun strijd tegen klimaatverandering net bij tot de vernieling vanbossen en de toename van CO2-uitstoot."

Greenpeace vraagt een moratorium op dekaalkap van de bossen én op de omzetting vanveenmoerasgebieden in palmolieplantages. Dat zou de CO2-uitstootvan Indonesië drastisch verminderen. "Tijdens de wereldtopover het klimaat volgende maand in Bali moeten de regeringsleidersbeseffen dat we dringend de uitstoot van broeikasgassen moetenverminderen. De bescherming van veengebieden en bossen is een van desimpelste en meest rendabele maatregelen die in het kader van destrijd tegen klimaatverandering genomen kunnen worden", voegtVeerle Dossche toe.

Internationaal is men er het over eensdat de ergste gevolgen van de klimaatverandering voorkomen kunnenworden door de globale opwarming van de aarde onder de 2° Celsiuste houden. De uitstoot van broeikasgassen zou tegen 2015 haar piekbereikt moeten hebben om nadien heel snel te dalen.

Greenpeace vraagt dat de wereldleidersvolgende maand overeenstemming bereiken over nieuwefinancieringsmechanismen voor landen die regenwouden en anderebelangrijke bosgebieden beschermen. Op die manier zouden waardevollegebieden gevrijwaard blijven van vernietiging. Het tegengaan vanontbossing zou een belangrijke component moeten worden in de volgendefase van het Kyotoprotocol, bovenop de vermindering vanbroeikasgassen veroorzaakt door fossiele brandstoffen.

Notes: (1)Uitstoot door de vernietiging van veenmoerassen in Indonesië vertegenwoordigt 4% van de totale uitstoot van broeikasgassen – 1,3 miljard ton door verbranding, 0,5 miljard ton door degradatie. Bron: Hooijer et al (2006):29. In 2004 bedroeg de globale uitstoot van broeikasgassen volgens het klimaatpanel van de VN 49 miljard ton(2)Rapport en samenvatting van het rapport terug te vinden onder dit bericht(3)Bron: Wahyunto et al (2003):34

Onderwerpen