Het klavertjevier van de melkveehouderij

Melkproductie zonder ggo's is duurzaam en goedkoop

Persbericht - 7 juni, 2005
Het is perfect mogelijk om melkvee te voederen zonder soja en met beperkt gebruik van maïs. Greenpeace publiceert daarover vandaag een rapport, gebaseerd op verschillende wetenschappelijke studies. De expansie van de sojaproductie is één van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in Argentinië en Brazilië. Afstappen van soja in veevoeder is dus een goede zaak voor het leefmilieu. Een overschakeling naar lokaal geteelde eiwitbronnen zoals klaver, biedt heel wat potentieel. Niet alleen voor het leefmilieu, maar ook op financieel vlak voor de melkveehouder zelf.

Rapport: Zuivere melk

Het door Greenpeace gepubliceerde rapport "Zuivere melk - Melkproductiezonder ggo's: duurzaam en goedkoop" bundelt de conclusies van een reeksstudies. Zo verscheen recent een wetenschappelijke studie over deimpact op het milieu van de intensieve monocultuur van genetischgemanipuleerde soja in Argentinië. En in ons land onderzochten deUniversiteit van Gent en Wim Govaerts de haalbaarheid van ggo-vrijveevoeder voor de Belgische melkveehouderij (1).

Een eerste scenario bekijkt de haalbaarheid van zuivelproductie mettwee gescheiden stromen (ggo en niet-ggo) voor soja-toevoer. De kleinemeerkost die dit met zich mee zou brengen mag voor Greenpeace in geengeval op de melkveehouder afgewenteld worden. Een tweede scenario - hetmeest duurzame - bekijkt de mogelijkheden om soja te vervangen doorlokaal geteelde klaver. Uiteraard bevat het rapport ook een analyse vande economische impact van deze reconversie. De conclusie? Door anderste telen en te voederen is het perfect mogelijk om ggo's uit teschakelen en de rendabiliteit van de melkveehouderij te behouden ofzelfs te verhogen (2).

De voorstelling van het rapport heeft plaatsgevonden op hoeve 'DePloeg' (3). De melkkoeien worden er gevoederd met klaver. "Sindsongeveer twee jaar is mijn melkveehouderij omgeschakeld naar klaver alsmotor van het bedrijf," zegt veehouder Ronny Aerts, "voornamelijk omdatik tegemoet wilde komen aan de verzuchtingen van mijn klanten. Zijkopen bewust rechtstreeks bij ons omdat ze kwalitatief goedemelkproducten wensen die op een verantwoorde manier geproduceerd zijn.Ik teel klaver omdat ik zo geen beroep hoef te doen op soja, diemogelijk ggo's bevat "

De teelt van klaver laat toe om de exploitatiekosten gevoelig tedrukken, onder andere omdat minder herbiciden en kunstmest gebruiktworden.

"Lokale productie in een gesloten kringloop is zonder meer beter voorhet leefmilieu", stelt Karen Janssens, verantwoordelijke voor deggo-campagne bij Greenpeace België. "Meer zelfs, het wordt steedsduidelijker dat ggo's een bedreiging vormen voor het leefmilieu. Alleenal in Argentinië zijn de laatste jaren miljoenen hectaren bosopgeofferd op het altaar van de transgene soja-monocultuur. Europa iséén van de belangrijkste invoerders van dit gewas. Als wij onzeproteïnevoorziening niet anders aanpakken, dan zijn we meeverantwoordelijk voor deze sociale en ecologische catastrofe inLatijns-Amerika."

Met dit rapport toont Greenpeace aan dat het ecologisch onverantwoordis om( ggo)-gewassen te gebruiken die aan het andere eind van de wereldgeproduceerd worden (en er een ravage aanrichten) om onze dieren tevoederen. Greenpeace hoopt dat de Belgische zuivelsector haarvoederstrategie wil herbekijken. Alleen zo kan de sector een antwoordbieden aan de verzuchtingen van de consumenten en tegelijk deduurzaamheid versterken van de Europese landbouw.

Notes: 1)Rapport beschikbaar via www.greenpeace.be. Het rapport is gebaseerd op twee studies, gefinaliseerd in april 2005, die opgemaakt zijn enerzijds door Wim Govaerts (een bedrijfsadviseur melkveehouderij) en anderzijds door de Universiteit van Gent. De studie over de milieu-impact in Argentinië is van de hand van Charles Benbrook, een adviseur en landbouweconoom. Ze werd reeds gepubliceerd in januari 2005 en is eveneens beschikbaar via de website van Greenpeace. 2)De persdienst van Greenpeace beschikt over een samenvattend document rondom de argumentatie van het rapport en de meerkost. Het is beschikbaar via www.greenpeace.be.3)Hoeve De Ploeg, in Blauberg-Herselt

Onderwerpen