Greenpeace stelt stronk ten toon op het Muntplein, symbool voor de druk van de agro-industrie op het Amazonewoud

Persbericht - 24 maart, 2006
Van 24 tot en met 26 maart staan op het Muntplein in Brussel de restanten van een Angelim Vermelho (1) uit het Amazonewoud. De stronk is omgeven door zakken soja die de druk van de agroindustrie op het Amazonewoud symboliseren. Brazilië zal op korte termijn de belangrijkste sojaproducent ter wereld zijn, vooral om te voorzien in ons veevoeder. Voor de uitbreiding van deze teelt wordt het Amazonewoud gekapt.

Van 24 tot en met 26 maart staan op het Muntplein in Brussel de restanten van een Angelim Vermelho (1) uit het Amazonewoud. De stronk is omgeven door zakken soja die de druk van de agroindustrie op het Amazonewoud symboliseren. Brazilië zal op korte termijn de belangrijkste sojaproducent ter wereld zijn, vooral om te voorzien in ons veevoeder. Voor de uitbreiding van deze teelt wordt het Amazonewoud gekapt.

Een glaasje ontbossing?

Grootschalige soja-aanplantingen hebben daarnaast ook andere impactenop het leefmilieu en dragen over het algemeen niet bij tot een beterwelzijn voor de lokale gemeenschappen en inheemse volkeren in dezeregio. De stronk weegt ongeveer 15 ton, is 5 meter hoog en meet aan debasis ook ongeveer 5 meter. De stronk zal tot zondagavond dag en nachtbewaakt worden door een Greenpeace-team. Op vrijdag 24 maart schenkenactievoerders van Greenpeace het publiek «

een glaasje ontbossing

». Ze zullen daarbij een woordje uitleg geven over de link tussen devernietiging van het Amazonewoud en een glaasje koemelk, of een koteletof een kippeboutje.

De link tussen een glaasje koemelk, een kotelet of een kippeboutje ende vernietiging van het Amazonewoud zit hem in het veevoeder. Soja, dieonder meer geteeld wordt in Brazilië en Argentinië , wordt voor eengroot deel geëxporteerd en komt voornamelijk in het veevoeder van onsvee terecht.

«Soja-aanplantingen in Braziliëbreiden zich uit en zijn een nieuwe motor voor ontbossing in Amazone.17 % van het Braziliaanse Amazonewoud is al tegen de vlaktegegaan,vooral in de afgelopen 30 jaar (2). Het Amazonewoud – hetgrootste tropische regenwoud ter wereld - moet dringend beschermdworden tegen verdere bedreigingen. Het herbergt maar liefst 30 % vande  soorten die op het land leven, maar ook miljoenen mensen zijner voor hun levensonderhoud van afhankelijk. Deze boom in desojaproductie – hoofdzakelijk gecontroleerd door een handvolmultinationals – draagt niet bij tot een duurzame economie, eerderintegendeel

» zegt Veerle Dossche, van de bossencampagne van Greenpeace  

Naast ontbossing dragen de industriële soja-aanplantingen ook bij totbosbranden, een grootschalig gebruik van pesticiden met alle risico'sop vervuiling en vergiftiging vandien, degradatie van bosgebieden doorbouw van infrastructuur en aanleg van wegen. Bij genetischgemanipuleerde soja komen daar nog extra risicio's bij zoals devermindering van bodemvruchtbaarheid, resistentie tegen herbiciden,enz.

« Sinds 1996 teelt Argentinië opgrote schaal genetisch gemanipuleerde soja. Een ecologische en socialeramp is zich daar aan het voltrekken »

zegt Karen Simal, GGO-campaigner van Greenpeace België

.« In België hebben we reeds rond de problematiek van (GGO)soja inveevoeder gewerkt en aangetoond dat voor melkvee soja kan vervangenworden door een lokaal alternatief zoals gras en klaver. Bovendien ishet meer rendabel voor de boeren.»

(3)

Ook vanuit sociaal oogpunt schept de industriële teelt van soja heelwat problemen. Steeds meer grond is in handen van minder eigenaren.Werkomstandigheden zijn onaanvaardbaar op heel wat grootschaligeboerderijen. En grootschalige soja-aanplantingen garanderen geenvoedselzekerheid voor iedereen (4).

Daarom vraagt Greenpeace aan de sector om geen genetisch gemanipuleerdesoja, noch Amazonesoja in het veevoeder te gebruiken. Verder vraagtGreenpeace om soja te vervangen door alternatieven wanneer dezebeschikbaar zijn.

De stronk zal op het Muntplein blijven tot zondagavond. Eeninformatieve brochure over de impact van grootschalige sojateelt op hetleefmilieu en op sociaal vlak is ter plaatse beschikbaar, en op dewebsite: www.greenpeace.be

Noten:

(1) De stronk is afkomstig uit Brazilië. Het is een stronk van deboomsoort Dinizia excelsa. Deze soort komt alleen voor in Amazone(endemisch). Het is één van de grootste bomen in Zuid Amerika, kan 55tot 65 meter hoog worden en is een economisch belangrijke soort. Hethout van de boom wordt gecommercialiseerd als Angelim Vermelho en kanworden gebruikt voor onder meer waterwerken en antiparkeerpaaltjes.

(2) Tussen juli 2003 en juli 2004 verdween 27.200 km² van hetAmazonewoud. Ongeveer de helft van de ontbossing vond plaats in MatoGrosso, en 2/3 daarvan was bovendien illegaal. Mato Grosso is dedeelstaat met de grootste oppervlakte aan soja-aanplantingen. Degouverneur van Mato Grosso, Blairo Maggi, is de grootste individuelesoja-producent in de wereld.

(3) "Zuivere melk – Melkproductie zonder GGO's duurzaam en goedkoop

"is de titel van een rapport dat Greenpeace in juni 2005 publiceerde. Inhet rapport wordt de milieu-impact van intensieve sojamonocultuur inArgentinië bestudeerd. Het rapport gaat ook in op de haalbaarheid vanveevoeder zonder genetisch gemanipuleerde soja voor melkvee. Hetrapport is hier beschikbaar.

(4)   Intensive sojateelt in Latijnse-Amerika: gevolgen voor samenleving en milieu

Onderwerpen