Papierindustrie mee verantwoordelijk voor vernietiging oerbossen

Persbericht - 20 december, 2005
Midden november stuurde Cobelpa en het Paper Chain Forum (PCF) (1) een bericht uit met een aantal stellingen over de relatie papier-bos (2). In de berichten wordt betreurd dat er door onjuiste informatie bij de publieke opinie een verkeerd beeld wordt opgehangen van de papierindustrie. Maar de papierindustrie formuleert een aantal stellingen die de waarheid geweld aandoen. Zo beweert het PCF ondermeer dat 99 % van de vezelgrondstoffen die worden gebruikt door de papierindustrie wereldwijd, afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Ook op de website van Cobelpa en Paper Chain Forum staan een aantal stellingen die de waarheid ernstig verdraaien. Dit laatste toont nog maar eens aan dat de industrie haar eigen verantwoordelijkheid in de wereldwijde bosvernietiging bewust negeert.

Industrie maakt een lachertje van duurzaam bosbeheer

In het persbericht van november van het Paper Chain Forum (PCF) wordtgesteld dat 99 % van de vezelgrondstoffen, gebruikt door depapierindustrie wereldwijd, afkomstig is van duurzaam beheerde bossen.Op welke wetenschappelijke gegevens is dit cijfer gebaseerd ?

Op de website van het PCF wordt gesteld: Het klopt dat depapierindustrie hout gebruikt om papier te produceren, maar het gaathier dan enkel over restproducten van bossen en zagerijen en soms overhet kappen van de daartoe aangeplante bomen.

Canada huisvest ongeveer 35 % van de nog resterende boreale bossen.Meer dan 90 % van de houtkap in deze boreale bossen, gebeurt doorkaalkap. De oppervlakten kunnen tot een paar duizend hectare grootzijn. Het slagveld dat vervolgens wordt gecreëerd en de impact diekaalkap heeft op biodiversiteit en op de bodem is ruim gedocumenteerd.Ongeveer twee derden van het hout gekapt in deze boreale gebieden isbestemd voor de productie van pulp en papierproducten. Zijn ditallemaal restproducten ?

Dichter bij huis, in het noorden van Finland in de regio rond Inari,blijkt dat ongeveer 70 % van de houtkap bestemd is voor depapierindustrie. Ook hier blijkt dus dat de papierindustrie niet leeftvan restproducten alleen. Duurzaam bosbeheer behelst een evenwichttussen economische, ecologische en sociale aspecten. Naast het feit datFinland in de laatste Europese oerbossen blijft kappen, is het gevoerdebosbeheer allesbehalve sociaal verantwoord. Het Mensenrechtencomité vande Verenigde Naties heeft Finland in amper één jaar tijd twee maalopgeroepen om het conflict met de Saami (3) op te lossen rond de kapvan bossen die fungeren als graasgebieden voor hun rendieren. Een maandgeleden, heeft het VN Mensenrechtencomité de Finse overheid zelfsopgeroepen om te stoppen met houtkap in Nellim.

De papierindustrie is wel degelijk op de hoogte van de problemen metillegale houtkap in Rusland en over het feit dat Finland eenaanzienlijke hoeveelheid hout importeert uit Rusland, onder meer voorzijn papierindustrie.

Het certificeringsdebat

De milieubeweging steunt geloofwaardige certificering om duurzaambosbeheer te stimuleren. Voor de milieubeweging blijft FSC tot op hedenhet enige geloofwaardige certificeringssysteem - wat ons evenwel nietbelet ook dit systeem kritisch te benaderen. Met haar steun aan het FSCstaat de milieubeweging niet alleen. In een advies van de FRDO (4) overhet openbaar aankoopbeleid van de federale overheid in juli 2005 steldede FRDO unaniem dat "de FSC-certificatie de beste garanties lijkt tegeven voor een duurzaam bosbeheer". De industrie heeft dit advies meegoedgekeurd en is er dus mee akkoord dat op dit moment FSC en PEFC nietop gelijke voet staan. Het kan dus geen probleem zijn dat demilieubeweging het beste systeem blijft promoten.

De bittere waarheid over Indonesië

Steeds weer blijft de papiersector haar rol in de vernietiging van hettropische regenwoudvernietiging ontkennen. Het statement op de websitevan het Paper Chain forum - De papierindustrie heeft niets te maken methet vernietigen van het regenwoud - is pure desinformatie. Cobelpaerkent in zijn persbericht van november 2005 dat er papier vanuitIndonesië op de Belgische markt verschijnt. Zij minimaliseert dehoeveelheid, maar komt niet met gedetailleerde cijfers op de proppen.

Zolang er een markt bestaat voor illegaal gekapt hout zal illegalehoutkap blijven bestaan. Steeds opnieuw wijzen de Belgischehoutimporteurs maar ook de papierindustrie dat het probleem inIndonesië moet worden opgelost. Nochtans is het net de vraag vanuitonder meer Europa naar goedkope hout- en papierproducten die eenovercapaciteit in de multiplex- en pulpindustrie heeft veroorzaakt. Hetis die overcapaciteit die illegale houtkap aanwakkert.

In een studie van Cifor (5), een befaamde wetenschappelijke instelling,waarover reeds met de papierindustrie is gepraat, staat wel degelijkdat er een geurtje aan het papier is.

Eerst en vooral is de pulp- en papiersector een niet te verwaarlozensector in Indonesië. In 2000 stond de sector in voor meer dan 50% vande bosgerelateerde exportinkomsten.

Verder bleek ook uit de Cifor-studie, dat tot 2000 slechts 10 % van detotale houtbevoorrading voor de pulp en papiersector afkomstig was vanplantages. Recente gegevens spreken over een bevoorrading van 30% uitplantages. De pulp- en papiersector heeft zich vooral bevoorraad uitniet-duurzame en illegale bronnen. De vezels zijn vaak bekomen door dekaalkap (!) van natuurlijke regenwouden.

De Indonesische papierindustrie heeft de werkelijke oppervlakte vanplantages voor zijn bevoorrading altijd overdreven. Het valt ook nog afte wachten of de opbrengstvoorspellingen van de plantages niet teoptimistisch zijn voorgesteld.

Als de papierindustrie overtuigd is van haar proactieve rol in destrijd tegen illegale houtkap, dan beslist de papierindustrie omIndonesisch papier van de Belgische markt te weren.

Notes:

1. Cobelpa is de Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton. Het Paper Chain Forum groepeert alle beroepsfederaties van de Belgische papierketen.

2. De persberichten van Cobelpa en het Paper Chain Forum kunnen gevonden worden op :http://www.cobelpa.be/pdf/papgeurtje.pdfhttp://www.paperchainforum.org/pdf/waarheidpapierbos.pdf

3. De Saami zijn het laatste overblijvende inheems volk op het Europese continent. Ze leven in Noorwegen, Zweden, Finland en ook in Rusland. Heel wat Saami in het noorden van Finland hoeden rendieren. Deze zijn voor hun overleven aangewezen op de oerbossen in het noorden. Dit wordt de Saami de laatste jaren alsmaar moeilijker gemaakt door de aanhoudende houtkap in deze bossen. De Finse overheid beweert hen te consulteren voor de houtkap maar vaak blijkt deze consultatie niet meer te zijn dan een mededeling.

4. FRDO : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Het advies is te vinden op :http://www.frdo.be/nl/pubnl/adviezen/2005a06n.pdf ; zie onder meer paragraaf 43.

5. Cifor : Center for International Forestry Research ; gebaseerd in Bogor (Indonesië). Barr, C. (2001). Profits on paper : The political-Economy of Fiber and Finance in Indonesia's Pulp and Paper industries.

Onderwerpen