Regeerakkoord : niet slecht maar kan beter

Als we de aarde echt willen behouden moeten we verder durven gaan

Persbericht - 8 juli, 2003
Brussel, 8 juli 2003. De milieuorganisatie Greenpeace is redelijk tevreden met de inhoud van het regeerakkoord dat door de Paarse onderhandelaars werd afgesloten. "Onder het hoofdstuk milieu, mobiliteit en duurzame ontwikkeling worden een aantal beloftes gemaakt die indien ze in de praktijk worden toegepast wel degelijk een bijdrage zullen leveren aan's wereld duurzame ontwikkeling", stelt campagnedirecteur Wendel Trio.

Greenpeace is kritisch over de paragrafen aangaande de uitvoering van het Kyoto-protocol om de klimaatswijziging te bestrijden. Greenpeace heeft steeds gezegd dat de Kyoto-normen lang niet ver genoeg gaan om de opwarming van de aarde tegen te houden. Maar de vorige regeringen zijn er zelfs niet in geslaagd om de uitstoot te verminderen, laat staan de Kyoto-normen te halen. De in het regeerakkoord opgenomen beloftes zijn eigenlijk niet meer dan een losse opsomming van maatregelen die reeds in diverse plannen werden opgenomen. Deze maatregelen gaan lang niet ver genoeg en zullen hoogstens tot een status-quo van de uitstoot leiden, maar niet tot een verlaging. "België zal de naleving van de Kyoto-normen niet op eigen kracht realiseren. De regering kiest er voor om voor het behalen van de Kyoto-normen gebruik te maken van een uitzonderingsmaatregel die maakt dat wij overschotten op de besparing van andere landen gaan opkopen", stelt Wendel Trio. "Wij hoopten dat de regering bereid zou zijn om meer daadkrachtige maatregelen zoals de CO2-tax door te voeren, in plaats van haar verantwoordelijkheid naar anderen door te schuiven."

Greenpeace is wel blij met de beslissing van de onderhandelaars om de uitstap uit de kernenergie niet meer ter discussie te stellen. "Kernenergie is een voorbijgestreefde productiemethode voor energie. Vanaf nu moet België volop de kaart van de hernieuwbare energie trekken. Als we effectief creatief en solidair willen zijn, is dat de enige optie", stelt Wendel Trio.

Greenpeace is teleurgesteld over de afzwakking van de paragraaf inzake biodiversiteit en bescherming van's werelds oerbossen. In een eerdere versie van het akkoord werd nog uitdrukkelijk vermeld dat de regering het gebruik van het FSC-label voor de aankoop van hout zou promoten. Dit label garandeert dat hout afkomstig is uit verantwoord geëxploiteerde bossen, en dit volgens specifieke criteria die door de milieubeweging ondersteund worden. Onder druk van de houtindustrie die een dergelijk label veel te streng vindt, bepleit de regering nu het navolgen van een aantal regels die absoluut geen garantie geven voor een sociaal en ecologisch verantwoorde exploitatie.

Greenpeace hoopt dat de regering de beloftes die ze maakt aangaande internationale samenwerking en het promoten van duurzame ontwikkeling ook kan waarmaken. Greenpeace is een internationale organisatie die ijvert voor multilaterale oplossingen voor een aantal globale milieuproblemen. Daarom bepleit de organisatie dan ook het versterken van de multilaterale aanpak. Greenpeace is blij dat het regeerakkoord alvast aankondigt dat ook België het multilateralisme zal promoten. "De komende WTO-conferentie die in september in Cancun, Mexico plaatsvindt is alvast een eerste test om te zien of the Belgische regering ook bereid is om haar eigenbelang te toetsen aan meer algemene maatschappelijke belangen zoals duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Wij hopen in Cancun duidelijke signalen te zien van onze Belgische vertegenwoordigers dat ze inderdaad vinden dat bescherming van het leefmilieu belangrijker is dan vrijhandel en winstbejag", aldus Wendel Trio.

(08/07/2003)

Onderwerpen