Vlaamse overheid wil groene stroom discrimineren

Vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen ?

Persbericht - 3 april, 2003
Brussel, 3 april 2003. De Vlaamse regering beslist morgen over een aantal aanpassingen aan de gewestelijke regelgeving over de elektriciteitsmarkt. Een van deze maatregelen is de beperking van de gratis distributie tot vlaamse groene stroom. Greenpeace en BBL verzetten zich tegen de voorgestelde discriminatie. Zij vinden dat de lokale productie van hernieuwbare energie niet moet bevorderd worden door geïmporteerde groene stroom te discrimineren, maar door een aantal hinderpalen voor de ontwikkeling van groene stroom projecten weg te nemen.

De Vlaamse regering moet morgen vrijdag 4 april beslissen over een uitvoeringsbesluit op het elektriciteitsdecreet inzake de distributie van groene stroom. Dat besluit werd nog voorgesteld door Minister van Energie Steve Stevaert (inmiddels opgevolgd door Bossuyt). Een van de maatregelen die in het besluit wordt voorzien, is erop gericht om de regel aan te passen die voor groene stroom gratis distributie voorziet. Op basis van het bestaande elektriciteitsdecreet en de bestaande uitvoeringsbesluiten kreeg alle groene stroom, ongeacht de oorsprong, vrijstelling van de distributiekosten (die dan solidair gedragen werden door de verbruikers van grijze stroom) Vermits het nieuwe akkoord de gratis distributie beperkt tot stroom die direct geïnjecteerd wordt op het distributienet, wordt de mogelijkheid om stroom te importeren om het probleem van het beperkte aanbod van hernieuwbare energie in Vlaanderen op te lossen sterk verminderd.

Volgens Greenpeace en BBL een enorme gemiste kans niet alleen om de keuze voor de verbruiker te vergroten (zijn meest elementaire recht in een vrije markt) maar ook om ernstig promotie te maken voor groene stroom. Want op 1 juli riskeren de verbruikers de keuze te hebben tussen grijze stroom en grijze stroom! Weg het voordeel van de vrije markt voor de bescherming van het milieu.

Greenpeace, Bond Beter leefmilieu en de MiNa-Raad hebben hier rond reeds hun bezorgdheid geuit bij de Minister. Vanaf de eerste juli aan verbruikers die groene stroom wensen aan te kopen vertellen dat er quasi geen aanbod is, lijkt ons op zijn minst problematisch.

Dit is des te verwonderlijker vermits de overheden beweren hernieuwbare energie te willen promoten en het probleem van de klimaatsverandering ernstig te nemen. In de praktijk stellen wij vast dat een aantal kansen gemist worden in het bijzonder wat betreft het beperken van het aanbod aan groene stroom.

De milieuorganisaties wijzen er anderzijds op dat voor de bevordering van hernieuwbare energie in Vlaanderen, andere instrumenten ter beschikking staan, zoals het systeem van groene stroomcertificaten. Een verdere ontwikkeling van Vlaamse hernieuwbare energiebronnen moet niet gebeuren door discriminatie van geïmporteerde groene stroom, maar door het wegwerken van een aantal administratieve hinderpalen. De milieuorganisaties willen zeker niet dat windmolens , waterhrachtcentrales of biomassacentrales om het even waar zouden ingeplant worden, maar vragen dat dringend een helder, coherent evaluatiekader wordt opgezet in lijn met het beleid dat hernieuwbare energie wil promoten.

Milieuorganisaties vragen in het bijzonder dat de omzendbrief EME/2000.01 met betrekking tot de inplanting van windmolens onmiddellijk wordt herzien. Deze omzendbrief bevat voorbijgestreefde regels en incoherenties. Zo kunnen volgens de omzendbrief slechts windmolens in agrarisch gebied worden toegestaan voor zover ze minstens de helft van de geproduceerde stroom afzetten in het landbouwbedrijf. Het spreekt vanzelf dat zulke absurde voorwaarden voor de ruimtelijke inplanting van windmolens moeten geschrapt worden, aldus Dirk Knapen, beleidsmedewerker energie bij BBL.

"Het is trouwens interessant vast te stellen", volgens Valéry Paternotte, verantwoordelijk voor de energiecampagne van Greenpeace, "in de inleiding van de omzendbrief zelf, dat de bespaarde externe kosten overeenkomen met de distributiekost."

Anders gezegd, volgens de milieuorganisaties, het betreft niet een voordeel toegekend aan hernieuwbare energie, maar een verantwoorde correctie van de markt (die tot op vandaag de hernieuwbare energie benadeelt).

Onderwerpen