Zwak Europees wetsvoorstel voor CO2-uitstoot auto's ramp voor klimaat

Persbericht - 19 december, 2007
In een lang verwacht voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in te perken, doet de Europese Commissie vandaag grote toegevingen aan de autoconstructeurs, waar het klimaat volgens Greenpeace de dupe van dreigt te worden. Europese leiders willen ambitieuze CO2-reducties tegen 2020 en toch komt de Commissie nu op de proppen met een pover wetsvoorstel dat faalt om enige significante veranderingen in de wegtransportsector te eisen. Terwijl in die sector de CO2-emissies nog altijd blijven stijgen.

"

Vorigeweek op de klimaatconferentie in Bali verdedigde de Europese Unie nogambitieuze doelstellingen in de strijd tegen klimaatverandering.Amper een week later lijkt de Europese Commissie dat al vergeten enlaat ze de kortetermijnwinsten van de autoconstructeurs primerenboven het algemeen belang

",reageert Joeri Thijs van Greenpeace.

Hetwetsvoorstel van de Commissie omvat een kortetermijndoelstelling voornieuwe auto's die tegen 2012 gemiddeld niet meer dan 130 gram CO2per kilometer mogen uitstoten. Dat is een verzwakking van deoorspronkelijke doelstelling van 120 g CO2/km.De Commissie slaagt er ook niet in verder vooruit te kijken: erworden geen reductiedoelstellingen voor na 2012 naar voor geschoven.Verder omvat het voorstel te zwakke sancties voor autoconstructeursdie zich niet aan de emissienormen houden.Volgens Greenpeace zullendeze sancties de auto-industrie niet afschrikken om de emissienormenmet de voeten te treden. Bovendien zullen deze sancties pas volledigvan kracht gaan in 2015. Dit vertraagt de implementatie van dewetgeving van drie jaar.

Deautoproducenten zitten blijkbaar aan het stuur van de EuropeseCommissie. De Commissie laat met dit voorstel de autoconstructeurswegkomen met zwakke kortetermijn- en geen langetermijndoelstellingenen zet de deur nog verder open voor zware energieverslindende auto's.

DeCommissie is er immers ook van overtuigd dat de emissienormen voornieuwe auto's gebaseerd moeten zijn op hun gewicht. "Ditis absoluut onaanvaardbaar want het zou betekenen dat constructeursvan zwaardere auto's minder strenge normen zouden krijgen opgelegd inhet streven naar een gemiddelde uitstoot van 120g CO

2

/kmtegen 2012. Het gewicht als parameter zou dus het verminderen vangewicht niet belonen en dat is nochtans één van debelangrijkste middelen om de CO

2

-uitstootte doen dalen. Hettoenemende gewicht van auto's is net de belangrijkste reden waaromautoconstructeurs er niet zijn in geslaagd de emissiereductie terealiseren die ze beloofden in een eerder vrijwillig akkoord

[2][3]",stelt Joeri Thijs.

Greenpeaceroept het Europees Parlement en de Europese milieuministers op om teweerstaan aan de druk van de auto-industrie en de wetgeving die nu optafel ligt te versterken door:

  • de norm van 120 g CO2/km tegen 2012 als gemiddelde voor alle nieuwe auto's te herstellen en een langetermijndoelstelling van gemiddeld 80 g CO2/km tegen 2020 vast te leggen;
  • de grootte van een auto gebruiken als basis voor de CO2-normen en niet het gewicht [4];
  • effectieve sancties instellen die ervoor zorgen dat autoconstructeurs de nieuwe emissienormen respecteren vanaf het begin. Greenpeace stelt voor dat de boete rond de € 150 zou liggen voor elke gram CO2 boven de wettelijke limiet per verkochte auto.

Notes: [1] Ervaring uit de Verenigde Staten toont aan dat gespecialiseerde autoconstructeurs zoals Mercedes en BMW gewoonlijk falen in het naleven van algemene emissienormen en in de plaats daarvan verkiezen om de lage boetes te betalen.[2] Het gemiddelde gewicht van nieuwe auto's die in Europa verkocht werden lag rond 1.1 ton in 1995 en steeg naar ongeveer 1.4 ton in 2006, volgens gegevens die de Europese Commissie gebruikt om de CO2-uitstoot van nieuwe auto's te controleren.[3] In een vrijwillig akkoord met de Europese Commissie hebben de Europese autoconstructeurs zich geëngageerd om het vlootgemiddelde van nieuwe auto's terug te brengen tot 140g CO2/km tegen 2008. Japanse en Koreaanse autobouwers beloofden hetzelfde niveau te bereiken tegen 2009. Maar in 2006 bedroeg de gemiddelde uitstoot van auto's op de Europese markt nog steeds 160g CO2/km.[4] De grootte van een auto is een beter criterium dan gewicht, omdat het eerlijke inspanningen vraagt van alle constructeurs en de CO2-uitstoot bij de verschillende klassen van auto's naar beneden zal halen. Sommige mensen hebben nu eenmaal een grotere auto nodig waar bv. meer dan 5 personen in kunnen. Wanneer de grootte van een auto wordt gebruikt als basis voor de CO2-norm wordt dat mee in rekening genomen. Een nuttig instrument als parameter die de grootte van een auto bepaalt is de grondoppervlakte, gedefinieerd als de lengte van wielas vermenigvuldigd met de wielbasis. De grondoppervlakte wordt in de V.S. ook als parameter gebruikt in de hervormde zuinigheidsregelgeving voor lichte vrachtwagens.

Onderwerpen