Ympäristöministeriössä valmistellaan ns. Kalevalapuiston suojeluhanketta.  Yksi hienoimmista puistoon ehdotetuista kohteista on Malahvian alue Suomussalmella.

Malahvia on tärkeä virkistys- ja eränkäyntialue paikallisille asukkaille. He arvostavat myös metsän historiaa, johon kuuluu ikiaikaisia vienankarjalaisia polkureittejä ja jälkiä talvisodan taisteluista. Malahvian luonto on todettu erittäin arvokkaaksi monissa selvityksissä - vanhoja metsiä, pienvesiä, uhanalaisia lajeja. Keskeinen osa Malahviaa on saatu suojeltua, mutta alueen reunoilla on vielä uhanalaisia metsiä sekä erämaajärviä ja lampia.

Metsähallitus aloitti viime viikolla hakkuut alueella. On tietysti hullua tuhota metsää jonka suojelu-, virkistys- ja kulttuuriarvot ovat kiistattomat. Mutta Malahvian hakkuut paljastavat myös laajempia ongelmia valtion metsissä.

Metsähallitus kertoo, että "Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen on olennainen osa Metsähallituksen metsätaloutta". Laitoksen mainoksissa riittää esim. maisema-alueita, ekologisia yhteyksiä, uhanalaisten lajien elinalueita ja puronvarsimetsiä.

"Luontokohteet [ovat] kokonaan toiminnan ulkopuolella.  ... Luontokohteita ovat muun muassa ... pienvesien lähiympäristöt, kuten lähteet,  puron- ja noronvarsimetsät sekä lammen reunametsät".

Toiminnan ulkopuolella? Ei Malahviassa ainakaan. Siellä hakataan sekä puronvarsimetsää että lammen reunametsää. Avohakataan jopa sellaisessa lammen reunametsässä, joka on myös ympäristöviranomaisen selvityksen mukaan arvokas pienvesialue ja vielä uhanalaisten lajien elinympäristö eli kolminkertaisesti arvokas erityisalue.

Metsähallituksen avohakkuu 11.10.2012 Malahvia Suomussalmi

"Ekologiset käytävät ... edistävät lajien leviämistä. Taloustoiminnan ulkopuolelle rajattuja ytimiä yhdistävät ekologiset käytävät ja askelkivet. ... Myös virkistyskäyttö- ja maisemakohteet toimivat ekologisen verkoston tukena. Erityiskohteiden suunnittelu ja käsittely räätälöidään tapauskohtaisesti."

Hyvältä kuulostaa, mutta käytännössä tämä tarkoittaa Suomussalmella sitä, että kapean ekologisen käytävän sisään sijoitetaan kolme hakkuuaukkoa. Voisi kysyä, mitä aukoksi hakattu yhteys yhdistää ja miten hakkuuaukko edistää lajien leviämistä. Maisema-alueelle Metsähallituksen ammattilaiset ovat tapauskohtaisesti räätälöineet - arvaatko jo mitä? Avohakkuun tietysti, kts. kuva yllä.

Malahvian metsät ovat kokonaisuudessaan tärkeitä uhanalaisille lajeille, ja Metsähallituksen kartoilta löytyy erikseenkin uhanalaisen lajien elinympäristö - nimisiä metsiköitä. Lienee lukijan aliarviointia pyytää tässä vaiheessa arvausta Metsähallituksen toimenpiteistä näillä alueilla. Vihjataan kuitenkin että se alkaa a-kirjaimella eikä sen jäljiltä jää suojaisaa pienilmastoa, riittävästi lahopuuta eikä häiriötöntä vanhan metsän ympäristöä jäljelle.

Greenpeace, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat pyytäneet Ympäristöministeriötä Metsähallituksen hakkuisiin Malahviassa. Tätä kirjoitettaessa hakkuut jatkuvat.