Luonnonsuojelujärjestöt: lisää valtion maita suojeluun

Viisi luonnonsuojelujärjestöä esittää metsä- ja suoalueiden suojelun lisäämistä valtion mailla

Lehdistötiedote - lokakuu 17, 2012
Viisi luonnonsuojelujärjestöä esittää metsien ja soiden suojelun lisäämistä valtion mailla. Järjestöt ovat tänään luovuttaneet Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle yli 500 kohdetta sisältävän esityksen suojelualueverkoston kehittämiseksi.

 

 

WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi ovat rajanneet maastokartoitusten ja muiden tietolähteiden avulla yli 500 valtion mailla sijaitsevaa metsä- ja suoaluetta, joita järjestöt esittävät suojeltaviksi.

”Valtio on Suomen suurin maanomistaja. Järjestöjen selvitys osoittaa, että valtion mailta löytyy edelleen paljon suojelemattomia, arvokkaita metsiä ja soita. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä ja valtion maat ovat tässä keskeisessä roolissa”, sanoo metsäasiantuntija Panu Kunttu WWF Suomesta.

Metsät ovat Suomen tärkein uhanalaisten lajien elinympäristötyyppi: yli 36 prosenttia uhanalaisista lajeista elää metsissä. Valtion mailla voidaan parantaa erityisesti lahopuusta riippuvaisten, kangas- tai suometsissä elävien lajien suojelutilannetta.

”Suojelualueverkoston laatua parantamalla on mahdollista myös hidastaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten levinneisyydeltään pohjoisten lajien elinalueen supistumista”, BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Tero Toivanen muistuttaa.

Esityksessään luonnonsuojelujärjestöt listaavat yli 500 suojelunarvoista kohdetta valtion mailla Raaseporista Kolariin. Kohteiden yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria.Merkittävässä osassa näistä kohteista on tehty maastokartoitukset vapaaehtoisvoimin. Suojeluesityksessä kaikki kohteet on rajattu kartalle.

”Suojeluesitys sisältää kohteita kaikista Suomen maakunnista. Laajimmat kohteet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia metsien, soiden ja vesistöjen muodostamia kokonaisuuksia.

Mukana on myös runsaasti pienialaisia arvokkaita ydinalueita ja suojelualueiden laajennuksia. Huomiota on kiinnitetty sekä luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviin kohteisiin että alueisiin, joilla voitaisiin parantaa nykyisen suojelualueverkoston kytkeytyneisyyttä”, kuvaa metsävastaava Lauri Kajander Luonto-Liitosta.

Järjestöjen esitys on erittäin ajankohtainen, sillä osana METSO-ohjelman täydentämistä Metsähallituksen on valmisteltava ensi vuonna esitys valtion maiden uusista suojelukohteista. Monilla esitetyillä kohteilla on myös merkittäviä soidensuojeluarvoja, mikä palvelee lähivuosina toteutettavia, valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä soiden suojelemiseksi. 

"Tarvitsemme edelleen lisätoimenpiteitä valtion arvokkaan metsä- ja suoluonnon turvaamiseksi. Uusien suojelualueiden lisäksi tarvitaan myös lisää luontokohteita talousmetsiin sekä soiden ennallistamista", esittää suojeluasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta. 

Järjestöt vaativat, ettei valtion maiden suojelun potentiaalia heikennetä sinä aikana kun METSO:n ja soidensuojeluohjelman täydennyksiä valmistellaan. Siksi esityksen kohteet esitetään jätettäväksi hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien ulkopuolelle ainakin vuoden 2014 loppuun asti.

”Suojelulla on kiire, sillä järjestöjen suojeluesitykseen sisältyvillä kohteilla tehdään nytkin hakkuita”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Järjestöt kehottavat Metsähallitusta myös lisäämään toimintansa avoimuutta ja esimerkiksi julkaisemaan verkossa ajantasaiset tiedot valtion maiden alue-ekologisesta verkostosta sekä suunnitelluista hakkuista.

Suojeluesityksestä koostetussa raportissa esitellään tarkemmin yhdeksän erilaista kohdetta.

Suojeluesityksen kartat.

Suojeluesitysten tarkat rajaukset Google Earth-muodossa.

Suojeluesitys kokonaisuudessaan on luettavissa WWF:n verkkosivuilla. Siellä on nähtävillä jokaisen alueen kuvaus, kartta ja valokuvia.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi, , 050 305 5086

Metsävastaava Lauri Kajander, Luonto-Liitto, , 045 117 9610

Suojeluasiantuntija Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto, , 050 358 3838

Metsävastaava Matti Liimatainen, Greenpeace, , 0400 346 329

Suojeluasiantuntija Tero Toivanen, BirdLife Suomi, , (09) 4135 3300