The Meratus Mountains

Photo | 19 September, 2012

The Meratus Mountains, South Kalimantan.