De voorbije twee decennia gold Brazilië als een koploper op vlak van duurzame ontwikkeling, maar die tijd lijkt nu voorbij. De stemming die op 25 april plaatshad in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is daar een triestig voorbeeld van. We blikken even terug op een bewogen verhaal.

De groep van ‘Ruralistas’, zeg maar de vertegenwoordigers van de landbouwindustrie, wilde al een hele tijd de boswetgeving afzwakken. Zij beweren dat die wet verouderd is en een belemmering vormt voor de economische ontwikkeling van Brazilië.

In mei 2011 werd het voorstel tot wetswijziging een eerste keer gestemd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In december 2011 was er ook een stemming in de Senaat. De wettelijke procedure voorzag nog een tweede stemming in de Kamer. Na verscheidene keren te zijn uitgesteld, kwam die stemming er op 25 april. Er waren 274 stemmen voor (de Ruralistas) en 184 stemmen tegen.

Binnenkort krijgt Dilma Rousseff, de presidente van Brazilië, het dossier in handen. Zij heeft dan vijftien dagen de tijd om een uitspraak te doen. Zij kan haar veto uitspreken over de volledige tekst of een deel ervan of hem in zijn geheel aanvaarden. In haar verkiezingsbelofte heeft Dilma zich ertoe verbonden om zich te verzetten tegen elke tekst die zou leiden tot amnestie voor de illegale ontbossing uit het verleden en een verdere toenemende ontbossing. Zal zij enkele weken voor de top van Rio in juni 2012 haar gezicht redden?

Een nieuwe wet, nieuwe bedreiging

De wijzigingen die de Ruralistas willen aanbrengen aan de boswetgeving, vormen een bedreiging voor het klimaat, de biodiversiteit en de 24 miljoen mensen die in dit deel van de wereld wonen. De boswetgeving dateert van 1934. Het is een basiswet, die onder andere de bescherming voorziet van het Amazonewoud en van de Cerrado (een bossavanne ten zuiden van het Amazonegebied), maar ook het behoud van de vegetatie op de steile hellingen en op de oevers van de stroom. Voor alle bebossing buiten het wettelijk kader zijn boeten en vervolging voorzien.

Ontbossing laait weer op

Het voorstel dat deze week is goedgekeurd, voorziet een verminderde wettelijke bescherming, waardoor meer ‘legale’ ontbossing toegestaan zou zijn. Bovendien is ook amnestie voorzien voor illegale ontbossing van vóór 22 juli 2008. Dat betekent dat personen die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan illegale ontbossing, niet zullen worden vervolgd en geen boete hoeven te betalen. Die boodschap van straffeloosheid heeft al geleid tot toenemend geweld en meer ontbossing.

Sinds mei 2011 is in bepaalde streken een toename van de ontbossing vastgesteld en zijn ook verscheidene milieuactievoerders vermoord. Een onderzoek van de Universiteit van Brasilia schat dat er tegen 2020 de helft meer ontbossing in het Amazonewoud zal voorkomen als de wijzigingen in de boswetgeving er komen. Brazilië zou daardoor 22 miljoen hectare bos kunnen verliezen – dat is een oppervlakte zo groot als het Verenigd Koninkrijk.

Greenpeace en sommige wetenschappers lanceren een dringende oproep om de ontbossing te stoppen en zijn van oordeel dat economische groei in Brazilië mogelijk is zonder ontbossing.

Stevige oppositie

We staan niet alleen in deze strijd. Braziliaanse politici, eminente wetenschappers en ook bijna 80 procent van de Braziliaanse bevolking wijzen deze wetswijzigingen af. Allemaal samen roepen zij de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff op om haar veto uit te spreken.

Greenpeace stelt alles in het werk om de internationale gemeenschap druk te laten uitoefenen op Dilma Rousseff. Zij moet zich verzetten tegen de wijzigingen die het meest schadelijk zijn voor het woud.

Maar Greenpeace gaat nog verder. Onze Braziliaanse collega’s zijn van plan om in 2013 een wetsvoorstel in te dienen om alle nieuwe ontbossing te verbieden. Daartoe moet Greenpeace minstens 1,4 miljoen handtekeningen van Brazilianen verzamelen. Op dit moment zijn er al meer dan 130.000 handtekeningen ingezameld.

Indien deze tekst het haalt, zal hij zorgen voor een doeltreffender bescherming van het oerwoud. Voor meer informatie over dit wetsvoorstel kan je ook het interview lezen met mijn Nederlandse collega Hilde die momenteel in het Amazonewoud verblijft. Ook in België zullen wij openlijk in actie komen. De komende dagen zullen wij bij jou aankloppen om jouw Braziliaanse vrienden op te roepen om zeker mee te doen.

Reageer nu en vraag aan president Dilma om de nieuwe Forest Code tegen te houden.

Vraag aan president Dilma om de nieuwe Forest Code tegen te houden.