Oh hernieuwbaar België

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 30 juni, 2014
Ons land staat op een kantelpunt. Willen we kiezen voor de goedkoopste optie op het vlak van elektriciteit, dan moeten we nu inzetten op hernieuwbare energie. Maar hoe pakken we dat best aan? De milieubeweging zocht het uit.

 


>> Meer foto's van het colloquium Our Energy Future, georganiseerd door Greenpeace Belgium, Bond Beter Leefmilieu en WWF België op 30 juni 2014 in Brussel. <<Onze elektriciteitscentrales zijn dringend aan vervanging toe. De plotse sluiting van Doel 3 en Tihange 2 drukt ons nog eens met de neus op de feiten: onze sterke afhankelijkheid van kernenergie kan onze energiebevoorrading in gevaar brengen. Bovendien zorgt de crisis in Oekraïne voor onzekerheid over de Europese gasbevoorrading. Een duidelijk signaal dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten afbouwen. Om ook de klimaatdoelstellingen binnen bereik te houden, is er maar één antwoord: sterker inzetten op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Maar hoe kunnen we de kernuitstap realiseren én de CO2-uitstoot reduceren op een betaalbare manier? De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF sloegen de handen in elkaar en werkten een energiescenario uit voor België.

Nationaal energieakkoord

De regeringen moeten werk maken van een nationaal energieakkoord. Zo’n akkoord moet tot stand komen op basis van inspraak van producenten, netwerkbeheerders, consumenten, vakbonden en milieuorganisaties. Dit overleg moet uitmonden in een breed gedragen energieakkoord over de toekomstvisie van ons energiebeleid op langere termijn.

Goedkoopste optie

Willen we kiezen voor de goedkoopste optie? Dan moeten we inzetten op hernieuwbare energie. Tegen 2017 is windenergie op land de goedkoopste vorm van energieproductie. Vanaf 2019 zijn ook zonnepanelen goedkoper dan gascentrales. Door de verdere prijsdaling van zonnepanelen wordt deze technologie de komende jaren voldoende winstgevend om bij te dragen tot de netkosten. Een doorgedreven keuze voor hernieuwbare energie vraagt dan wel meer investeringen in nieuwe installaties, maar heeft minder subsidies nodig dan een scenario dat vasthoudt aan meer fossiele brandstoffen en het grootschalig gebruik van biomassa.

Door de besparing op de brandstoffactuur, winnen we tweemaal. De nieuwe beleidsmakers moeten dan ook alles in stelling brengen om de weg vrij te maken voor een verdere groei van hernieuwbare energie. Om dit mogelijk te maken is er nood aan een duidelijke toekomstvisie op lange termijn, een betrouwbare financiering, een slimme keuze van technologie die voornamelijk inzet op wind- en zonne-energie, een coherent ruimtelijk kader en ruimte voor burgerparticipatie. Een grondige hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt dringt zich ook op om investeringen terug rendabel te maken. Door de te lage energieprijzen op de Europese elektriciteitsmarkt is vandaag geen enkele vorm van energieopwekking rendabel zonder steun.

Hernieuwbare elektriciteit

Stevige groei van hernieuwbare elektriciteit is mogelijk met een beperkte inzet van biomassa. België kan, met een zeer beperkte inzet van biomassa, haar aandeel hernieuwbare elektriciteit (16% in 2013) laten stijgen tot 33% in 2020. Dit is ruimschoots voldoende om de doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020 te halen. Tegen 2030 kunnen we 54% hernieuwbare elektriciteit opwekken en tegen 2050 95%. Dit past in een Europees hernieuwbaaar energiesysteem, draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot voor België met 55% tegen 2030 en houdt de broodnodige doelstelling van een CO2-reductie van 80 tot 95% tegen 2050 binnen bereik.

Energiebesparing

Energie besparen is voor de milieubeweging een conditio sine qua non. Een duurzame energietoekomst is enkel mogelijk als we volop de kaart trekken van de energie-efficiëntie. Een doorgedreven renovatie van ons gebouwenpark, met een reductie van 80% in de energievraag tegen 2050, vormt daarbij een sleutel tot succes. Bovendien biedt energiebesparing, samen met vraagbeheer en interconnectie, op korte termijn een oplossing voor de bevoorradingszekerheid. Energie-efficiëntie op korte termijn, met gerichte energiebesparende maatregelen in woningen, kantoren en de industrie, kan de piekvraag al met 1100 MW laten dalen.

Meer weten?
Raadpleeg het rapport Our energy future, lees de briefing of bekijk de presentaties van het studiebureau 3E en van de milieuorganisaties.

 

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.