Peeters laat geen nieuwe steenkoolcentrale toe in Antwerpen

Nieuwsartikel - 18 november, 2009
Greenpeace projecteerde voor het kabinet van de Vlaams minister-president Peeters een stomme film en plande er de nacht door te brengen om te eisen dat Peeters zich uitsprak tegen steenkool en voor het klimaat. Peeters verklaarde dat er geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen komt.

Kris Peeters verklaarde om geen nieuwe steenkoolcentrale toe te laten in Antwerpen

De hoofdrol in de stomme film "Een boze droom voor het klimaat?" is weggelegd voor steenkool, een brandstof die niet meer van deze tijd is en niet te verzoenen valt met de wereldwijde inspanningen om onze CO2-uitstoot terug te dringen.

De voorstelling van het filmpje vormde het startschot voor een wake tegen steenkool die Greenpeace wilde houden tot de ministerraad van vrijdagochtend. Dertig actievoerders planden de nacht door te brengen voor het kabinet van Peeters omdat ze duidelijkheid eisen van de minister-president.

De eisen van Greenpeace

  • Dat Vlaanderen geen nieuwe steenkoolcentrales toelaat
  • Dat Vlaanderen aandringt op minstens 40 % CO2-reductie tegen 2020 als doelstelling voor de rijke landen op de klimaatconferentie in Kopenhagen

Greenpeace richtte zich de voorbije weken meermaals tot Kris Peetersmet de vraag om te toelatingsaanvraag voor een nieuwe CO2-fabriek inAntwerpen te weigeren.

Deze acties vertaalden zich in een overwinningvoor het klimaat. De verklaring van Kris Peeters zou E.ON moetenontmoedigen om zijn project verder te zetten. Vlaanderen krijgt metdeze beslissing de kans om te kiezen voor hernieuwbare energie dat incombinatie met energie-efficiëntie een veel betere keuze is in aanloopnaar de VN-klimaattop in Kopenhagen.

Op de vraag naar de positie van Vlaanderen, en bij uitbreiding België,wat betreft de onderhandelingen over de vermindering van CO2-uitstootin Kopenhagen, verklaarde Peeters zich bereid om alles in het werk testellen om het bestaande Kyoto-akkoord te respecteren. Dat betekent eenvermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 20%. Dedoelstelling om de CO2-uitstoot van de geïndustrialiseerde landen met40% te verminderen tegen 2020 - noodzakelijk om de klimaatveranderingtegen te gaan - is voor Peeters  "bespreekbaar".

De CO2-fabriek die het Duitse energieconcern E.ON wil bouwen zou jaarlijks 6,3 miljoen ton broeikasgassen de lucht inblazen, zowat 8 % van wat het Vlaams Gewest nu jaarlijks uitstoot. Om de klimaatverandering effectief te bestrijden is een hervorming van ons energiesysteem nodig. Nieuwe steenkoolcentrales, die minstens gedurende de volgende 40 jaar miljoenen tonnen extra broeikasgassen uitstoten, maken daar geen deel van uit.

Een veel gehoord argument is dat nieuwe steenkoolcentrales CO2 zullen opvangen en opslaan. Maar deze technologie bestaat enkel op papier. Ze zal ten vroegste binnen 30 jaar beschikbaar zijn. Bovendien hebben steenkoolcentrales een erg laag rendement. Ook bij de nieuwe centrale die E.ON plant, gaat meer dan de helft van de energiewaarde die erin wordt gestopt, verloren via de koeltorens of het koelwater.

Jaarlijks stoten steenkoolcentrales over de hele wereld maar liefst 11 miljard ton koolstofdioxide uit. Dat is 41 % van de totale CO2-uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Voor Vlaanderen bedroeg de totale uitstoot in 2007 bijna 10,5 miljoen ton.

Aan de vooravond van de VN-conferentie en met het oog op de dreigende gevolgen van de klimaatverandering is Greenpeace tevreden met de beloftes van Kris Peeters. Greenpeace zal er uiteraard op toezien dat de verklaringen geconcretiseerd worden en blijft pleiten voor een ambitieus en bindend klimaatakkoord in Kopenhagen.

Onderwerpen