Belg trekt overduidelijk kaart hernieuwbare energie

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 15 juni, 2009
Driekwart van de bevolking meent dat hernieuwbare energie kernenergie op termijn kan vervangen. Meer dan de helft van de Belgen (57 %) acht een ernstig ongeval in onze kerncentrales mogelijk en 71 % ligt wakker van de gezondheidsbedreiging die kernafval vormt voor de toekomstige generaties. En toch is de Belg sterk verdeeld over de sluiting van de kerncentrales en blijft 39 % van de ondervraagden voorstander van kernenergie. Dat blijkt uit een enquête van studiebureau Ipsos in opdracht van Greenpeace.

Minder dan 2 % van de bevolking kiest onvoorwaardelijk voor kernenergie

Onder het mom van een debat wou het nucleaire Forum eerder dit jaar aantonen dat de elektriciteitsbevoorrading in België niet zonder kernenergie kan. Verschillende politici sprongen mee op de kar en beweerden dat er een parlementaire meerderheid bestaat voor een herziening van de Belgische wet op de kernuitstap. Daarom liet Greenpeace door het studiebureau Ipsos nagaan of de bevolking zelf deze energievorm echt onontkoombaar vindt.

Greep uit de cijfers

3 op 4 Belgen menen dat hernieuwbare energie kernenergie op termijn kan vervangen en zouden voor zichzelf in eerste instantie hernieuwbare energie kiezen. Respondenten die daar niet mee akkoord gaan, verwijzen hoofdzakelijk naar het gebrek aan hernieuwbare energie en de prijs, en in mindere mate naar de betrouwbaarheid van hernieuwbare energie.

57 % denkt dat een ernstig ongeval in onze kerncentrales en met besmetting van het Belgisch grondgebied mogelijk is. 71 % van de ondervraagden denkt dat kernafval een bedreiging vormt voor de gezondheid van de toekomstige generaties. Niettemin verklaart 39 % van de ondervraagden zich voorstander van kernenergie. 34 % is tegen kernenergie: het verschil tussen voor- en tegenstanders van is dus miniem.

Er zijn iets meer voorstanders (40 %) dan tegenstanders (37 %) voor de voorziene sluiting van de eerste drie kernreactoren in België tegen 2015. Deze verhouding lijkt echter lichtjes te verschuiven als het gaat over de sluiting van de vier overige kernreactoren tussen 2022 en 2025: 37 % van de respondenten is voorstander, 39 % is tegenstander. Eén Belg op vier spreekt zich niet uit over deze kwesties. Gezien de foutmarge kunnen we besluiten dat er evenveel Belgen voor als tegen de sluiting van de kerncentrales zijn.

Schizofrene houding

De reclamecampagne van de nucleaire lobby van de eerste helft van dit jaar heeft kennelijk weinig invloed gehad op de perceptie van de Belgen wat betreft de risico's van kerncentrales, maar lijkt er wel in geslaagd de vermeende voordelen van kernenergie naar voren te schuiven. De schizofrene houding waarbij 75 % van de ondervraagden voorstander is van hernieuwbare energie en iets minder dan 40 % de kerncentrales toch langer wil openhouden, wordt veroorzaakt door onzekerheid over de Belgische energiebevoorrading zonder kernenergie.

Greenpeace wijst erop dat op wereldvlak kernenergie slechts marginaal wordt ingeschakeld (minder dan 2%) en dat de laatste jaren het aantal kerncentrales daalt omdat er meer oude centrales gesloten worden dan er nieuwe bij komen. Greenpeace heeft ook een energiescenario gepubliceerd waaruit blijkt dat het op middellange termijn mogelijk is om de wereldwijde CO2-uitstoot van de energiesector met meer dan de helft te verlagen, en gelijktijdig de sluiting van kerncentrales te voorzien. Tegen 2015 moeten in België de bestaande alternatieve projecten volstaan om de sluiting van de drie eerste kernreactoren mogelijk maken.  Tussen nu en 2025 zijn  massale investeringen nodig in de sector van de hernieuwbaar energie en de energie-efficiëntie. Geld uittrekken voor kernenergie of om de bestaande kerncentrales in België langer te kunnen openhouden, maken dat moeilijker.

Duurzaam energiebeleid

Ongeveer 11% van de ondervraagden denkt dat hernieuwbaar energie kernenergie niet kan vervangen omdat hernieuwbare energie nog te duur is. Ze lijken zich niet bewust van het gunstregime dat de nucleaire sector kreeg van de staat. De afschrijving van de bestaande kerncentrales  betekenden voor de Belgische consument gedurende 30 jaar een ware aderlating. De winsten die Electrabel vandaag maakt uit deze afgeschreven centrales vloeien niet terug naar die consument, maar wel naar het Franse moederbedrijf GDF-Suez. Greenpeace pleit er voor om deze onterechte winsten van meer dan 1 miljard per jaar te recupereren en te investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Greenpeace roept de politiek op dringend de nodige maatregelen te nemen om een duurzaam energiebeleid mogelijk te maken. Daarvoor is een bevestiging van de wet op de kernuitstap noodzakelijk. Uit de rondvraag blijkt dat de Belgische bevolking overduidelijk de kaart trekt van hernieuwbare energie. De verschillende politieke partijen moeten nu volgen. Een keuze voor een energiebron, waar minder dan 2% van de bevolking onvoorwaardelijk voor kiest, valt die wel te rechtvaardigen?

Raadpleeg hier de volledige enquête

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.