Weblog: Jean-François in Map Ta Phut

Nieuwsartikel - 7 december, 2005
Onze klimaatcampaigner Jean-François Fauconnier neemt aan boord van de Rainbow Warrior deel aan de Aziatische tournee van Greenpeace rond 'schone' energie ('Clean Energy Tour'). Samen met een twintigtal andere activisten, afkomstig uit een twaalftal landen, voert hij actie aan de laadkranen van de steenkoolcentrale van Map Ta Phut in Thailand. Volg de actie op de voet via zijn dagboek!

Actie aan de laadkranen van de steenkoolcentrale van Map Ta Phut in Thailand

Vanmorgen vroeg, toen ik de drie opblaasboten gelanceerd zag wordenvanop de Rainbow Warrior en het schip de steenkoolcentrale van Map TaPhut zag naderen, liepen er rillingen over mijn rug. Ik werk al achtjaar voor Greenpeace, maar het is de eerste keer dat ik op een van deschepen ben.

Toen de Rainbow Warrior langszij de pier kwam van de BLCP centrale,waren het veiligheidspersoneel en de politie al ter plaatse om ons'welkom' te heten. Gelukkig bleven ze even geweldloos als onzeactievoerders altijd zijn en een team van onze klimmers slaagde erin opéén van de grote kranen te klauteren en er een grote spandoek op tehangen met de boodschap 'Stop BCLP - climate killer'.

Ook al is er heel wat politie en veiligheidspersoneel, blijft desituatie kalm. Daniel, de Argentijnse kapitein van het schip, slaagdeer zelfs in om zijn dagelijkse maté (Argentijnse groene thee) tedrinken. Actie of niet - Argentijnen drinken elke dag hun maté!

We hebben faxen gestuurd naar de Thaise Energieminister en diegekopieerd naar financiële bedrijven zoals de Asian Development Bank(ADB) en de Japanese Bank for International Cooperation (JBIC), die devuile steenkoolcentrale financieren. Onze eisen zijn eenvoudig enduidelijk: de steenkoolcentrale van Map Ta Phut moet dicht en de Thaiseoverheid moet zijn energieplan herzien. Ze moet steenkool afbouwen enin de plaats daarvan haar steun geven aan schone, hernieuwbare energie.De financiële instellingen zoals de ADB en JBIC moeten stoppen met hetuitvoeren van vuile technologie van geïndustrialiseerde landen naarontwikkelingslanden. Ons klimaat kan het zich niet permitteren.

We zijn bereid om hier te blijven tot onze eisen gehoord worden…

Jean-Francois

Klimaatcampaigner aan boord van de Rainbow Warrior


De vier klimmers die de spandoek op de enorme kraan gehangen hebben,zijn intussen terug naar beneden gekomen. Ze hebben de spandoek latenhangen. Ze daalden direct naar de opblaasboot af en werdenteruggebracht naar de Rainbow Warrior waar ze weer op krachten kondenkomen met wat eten en drinken.

Sinds mijn eerste post is de aanwezigheid van de politie opgevoerd enze hebben ons gevraagd om te vertrekken. Pele, onze Thaise campaignerheeft duidelijk gemaakt dat we blijven tot onze eisen gehoord worden.Voor zover ik weet heeft het Thaise ministerie van Energie nog nietgereageerd.

***

Ik begrijp niet waarom regeringen nog steeds kiezen voor vervuilendetechnologieën zoals steenkool terwijl er schone, hernieuwbareenergiebronnen bestaan zoals wind- en zonne-energie. De Thaise regeringdraagt natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid in de energiekeuzesvan het land; Maar terwijl landen als Thailand een enorm potentieelhebben aan hernieuwbare energiebronnen, en de bevolking schone energieeist, worden de investeringen hier in grote mate bepaald door degeïndustrialiseerde landen. Via financiële instellingen zoalsexportkredietleveranciers en multilaterale ontwikkelingsbanken, makende rijke landen de ontwikkelingslanden afhankelijk van fossielebrandstoffen en ondermijnen ze het klimaat.

Mijn land (België), bijvoorbeeld, draagt een grote verantwoordelijkheidin het Map Ta Phut dossier: het is een Belgisch baggerbedrijf dat dehaven van Map Ta Phut verdiepte en een kanaal groef om de kool tevervoeren. En het is onze exportverzekeraar, Delcredere genaamd, diedat mogelijk maakte door het bedrijf te verzekeren tegen de politiekerisico's. Dat is de reden waarom ik hier ben. Om te getuigen en deboodschap mee naar huis te nemen, zodat de politici van mijn landeindelijk begrijpen dat dergelijke hypocrisie moet stoppen.

Groeten,

Jean-Francois

Climate campaigner aan board the Rainbow Warrior


De dag loopt hier op zijn einde, alles is rustig. Voor het schip hebbenenkele veiligheidsmensen en politiemannen ook een kamp opgericht eneten en drinken meegebracht. Enkele uren geleden waren ze weer talrijkaanwezig en op een bepaald moment dachten we dat ze het schip misschienzouden bestormen…

Ook in het kamp voor de hoofdingang van de fabriek is alles rustig. Hetzonnepaneel en de kleine windmolen voorzien het kamp van stroom. Demeeste arbeiders van de fabriek zijn naar huis nu. Toch zullen we dehele nacht alert blijven op het schip. Je weet maar nooit…

Enkele lokale dorpsoversten hebben ons al een bezoek gebracht om hunsteun te betuigen, en morgen verwachten we er nog enkele. Mijn Thaisecollega Tara heeft verschillende keren naar de Minister van Energiegebeld, maar kreeg enkel te horen dat de Minister morgen naar hetbuitenland vertrekt en ons pas volgende week kan ontmoeten. Tara zalblijven proberen om zo snel mogelijk iemand van zijn kabinet tespreken.

Het 'pijler'-team heeft een platform geïnstalleerd op ongeveer éénderde van de metalen structuur. Er hangen al drie spandoeken. Het teamheeft extra eten en drinken gekregen en is klaar om er de nacht door tebrengen. Ik bewonder ze.

Hier zijn en tegelijkertijd bericht krijgen van al die talrijkeGreenpeace activiteiten die tegelijk over de hele wereld aan de gangzijn, maakt mij zeer trots. Maar tezelfdertijd zal dit enkel zin hebbenals de regeringen die bijeenkomen in Canada voor deVN-klimaatconferentie, onze boodschap luid en duidelijk horen.

Nu ga ik snel slapen want om 4 uur 's morgens moet ik wacht lopen.

Morgen meer nieuws!

Jean-Francois

Climate campaigner aan boord van de Rainbow Warrior


Het is nu 4:45 's morgens en ik ben van wacht op het dek van de RainbowWarrior, samen met de kapitein, Daniel. We hebben samen maté gedronken(dus ben ik nu ook een echte Argentijn!).  Alles is rustig.Slechts twee veiligheidsagenten houden het schip in het oog. Anderebemanningsleden nemen de bewaking van het schip over en zijn klaar omhet team op de pijler te helpen voor het geval er iets mocht gebeuren.

De kust, in de verte, is verlicht door de talrijke olie- enchemiebedrijven op het Map Ta Phut industrieterrein, dat bekendstaatals een van de meest vervuilde van Thailand. De regio Map Ta Phut teltongeveer 300,000 inwoners die verspreid zijn over vijfentwintig dorpen.Sinds het industrieterrein in gebruik genomen is, zeggen de inwoners temaken te hebben met luchtvervuiling. Het was zo erg dat het lokaleschooltje verplaatst moest worden en sommige inwoners zijn zelfsopgenomen in het ziekenhuis. Daarom maakt iedereen zich zorgen over denieuwe, vervuilende steenkoolcentrale. Het BLCP project zal naarverwachting meer dan 200 miljoen ton CO2 uitstoten in de volgende 20jaar. Het zal op manier significant bijdragen tot de opwarming van onzeaarde. Maar daarnaast zal ze ook giftige gassen zoals zwaveldioxide enstikstofoxide uitstoten, twee gassen die zure regen kunnen vormen enademhalingsproblemen kunnen veroorzaken bij de omwonenden.

In plaats van te investeren in fossiele brandstoffen, zouden de Thaiseregering en de financiële instellingen ernstig moeten overwegen omschone technologieën te financieren, te meer omdat Thailand een enormpotentieel heeft voor hernieuwbare energie. Gegevens van het Thaiseministerie voor Energie suggereren dat dat potentieel meer dan 14,000MW hernieuwbare energie kunnen opleveren. Bovendien kan Thailand viaenergie-efficiëntie de vraag met 2,000-3,000 MW verminderen. Hierdooralleen is de BLCP centrale al niet meer nodig.

Het is nu 5 uur 's morgens, 11 uur 's avonds in België, en mijn gedachten dwalen af naar thuis…

Jean-Francois

Climate campaigner, aan boord van de Rainbow Warrior

Onderwerpen