De doodzonden van Monsanto

Nieuwsartikel - 10 maart, 2008
Op 11 maart om 21u toont Arte de documentaire 'Le monde selon Monsanto' van Marie-Monique Robin. De reputatie van de multinational krijgt opnieuw een flinke deuk met deze nieuwe film over de twijfelachtige praktijken van het bedrijf.

Luchtfoto van een graancirkel die lokale boeren en Greenpeacevrijwilligers maakten in Manila. De doorstreepte M staat symbool voor de afwijzing genetisch gewijzigde Bt maïsteelt van Monsanto.

Dezegrootste chemiereus met thuisbasis in de VS is eigenaar van 90 % vande transgene zaden wereldwijd. Het bedrijf is niet aan z'n proefstuktoe als het gaat over misdaden tegen het leefmilieu of de gezondheid.Monsanto past dictatoriale praktijken toe om zijn standpunt opte leggen aan consumenten, landbouwers en zelfs regeringen en is aanwezig op alle machtsniveaus als het gaat over voeding, veevoeder of zaden.

Hetverhaal begint in het Witte Huis waar Monsanto zijn invloed doetgelden via intens lobbywerk. Zo stapte de voormalige advocaat vanMonsanto over naar de 'Food and Drug Administration' (FDA), deAmerikaanse instantie die bevoegd is voor voedselveiligheid.Onmiddellijk werden er een heleboel belangrijke beslissingen genomenom transgene voedingsmiddelen en planten toe te laten. Toen datgeregeld was kon de jurist gewoon weer bij Monsanto aan de slag…

Inde VS spande Monsanto samen met de overheid om de invoering vangenetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) mogelijk te maken.Ondanks de bestaande twijfel over de onschadelijkheid van ggo's werder beslist om geen controle of etikettering voor de consumenten tevoorzien. De lange arm van Monsanto reikt zelfs zo ver dat het FDA dewaarschuwingen van eigen wetenschappers in de jaren '90 in de windsloeg.

Monsantowas ook betrokken bij de productie van het beruchte 'Agent Orange',een chemische wapen dat werd ingezet tijdens de Vietnamoorlog. Verderis Monsanto ook van bij het begin betrokken geweest bij de productievan pcb's, een groep van zeer giftige organischechloorverbindingen.Uit de documentaire van Marie-Monique Robin blijkt dat Monsanto heelgoed op de hoogte was van de giftige eigenschappen van pcb's, maarkoos om 'geen dollar te verliezen' door dat te verzwijgen.

Onlangsheeft Monsanto zijn slechte reputatie nog maar eens bevestigd doorgroeihormonen te promoten die geproduceerd op basis van genetischemanipulatie. Die rBGH's worden in de VS worden verkocht onder de naamPosilac. Monsanto beweert dat de consumenten voordeel hebben bij ditproduct dat wordt gebruikt ter 'verbetering' van de melkproductie.Maar in Europa en Canada zijn rBGH's verboden omdat officieel isvastgesteld dat ze schadelijk zijn. In plaats van de consumenten teinformeren, valt Monsanto de melkproducenten aan die aangeven dat hunproducten geen rBGH's bevatten!

Monsantobezit zeker niet het monopolie op dergelijke dubieuze praktijken,maar het onderscheidt zich van andere multinationals door devastberadenheid om de hele voedselketen te controleren. De afgelopentien jaar heeft Monsanto vijftig bedrijven opgekocht die zadenproduceren. Op die manier oefent Monsanto een absolute controle uit,onder andere door middel van octrooien. Eenmaal in de greep vanMonsanto mogen de boeren niet langer zelf zaden produceren van hunggo-oogst. Monsanto heeft daarvoor zelfs een 'genenpolitie' opgerichtom te voorkomen dat de boeren de zaden reproduceren. Monsanto heeftop de koop toe onbeschaamd boeren voor de rechter gedaagd omdat hunvelden toevallig besmet waren met ggo's.

Inhaar documentaire toont Marie-Domique Robin hoe de invloed vanMonsanto ook tot buiten de VS reikt. Indiase katoenkwekers bezwijkenonder de schulden nadat ze hebben gekozen voor Bt-katoen vanMonsanto. In Paraguay gaat een boerenfamilie door de hel sinds alleomliggende boerderijen zijn overgestapt op de teelt van transgeneMonsanto-soja.Het feit dat Monsanto geweigerd heeft om met deonafhankelijke cineaste te praten is ook veelzeggend. Het bedrijfverschuilde zich achter een tekst (nvdr.: 'Een belofte aan dewereld') op zijn website dat de 'verdiensten' van zijn productenophemelt. Greenpeace heeft ook een document gepubliceerd, om aan tetonen dat het vooral om 'doodzonden' gaat.

Raadpleeg het rapport 'Monsanto's 7 Deadly Sins'

VoorGreenpeace is deze documentaire een pleidooi voor een wereld waarinhet invoedrijke Monsanto niet langer druk uitoefent op devoedselketen.

Wat?

De documentaire 'Le monde selon Monsanto'

Waar?

Op ARTE

Wanneer?

11 maart 2008, om 21 uur

U kunt de dvd ook bestellen (in het Frans, Engels of Spaans) via www.arte-boutique.fr.

Onderwerpen