Experts verdeeld over ggo-aardappelproef

Persbericht - 15 februari, 2011
Brussel, 15 februari 2011 - De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is verdeeld over de risico's van een veldproef met ggo-aardappelen van BASF en de Universiteit Gent (UGent). Dat blijkt volgens Greenpeace uit het advies dat de raad gisteren bekendmaakte. De beslissing om de veldproef al dan niet toe te laten, ligt bij de federale ministers van milieu en gezondheid. Ook Vlaams minister Joke Schauvliege heeft nu tien dagen tijd om haar advies over te maken. Greenpeace roept de ministers op om het voorzorgsbeginsel te eerbiedigen en de veldproef niet toe te laten.

De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is verdeeld over de risico's van een veldproef met ggo-aardappelen van BASF en de Universiteit Gent (UGent). Dat blijkt volgens Greenpeace uit het advies dat de raad gisteren bekendmaakte. De beslissing om de veldproef al dan niet toe te laten, ligt bij de federale ministers van milieu en gezondheid. Ook Vlaams minister Joke Schauvliege heeft nu tien dagen tijd om haar advies over te maken. Greenpeace roept de ministers op om het voorzorgsbeginsel te eerbiedigen en de veldproef niet toe te laten.

De Europese ggo-wetgeving zegt dat de ministers enkel toestemming mogen geven voor een ggo-veldproef als ze ervan overtuigd zijn dat die veilig is voor het milieu en de menselijke gezondheid (1). Daarvoor vragen ze een wetenschappelijk advies van de ARB. Maar dat biedt in het geval van de veldproef met ggo-aardappelen geen duidelijk antwoord (2). De ARB is immers intern verdeeld.

Het grootste deel van de leden van de raad geeft een voorwaardelijk positief advies. Dat is enkel geldig als een hele reeks noodzakelijke maatregelen worden genomen om de risico's voor mens en milieu te minimaliseren.

Een ander deel van de leden gaat een stap verder en stelt in twee minderheidsstandpunten dat de proef onnodige risico's met zich meebrengt. Ze wijzen er onder meer op dat de aardappelen niet getest werden op mogelijke toxische, allergene of andere schadelijke effecten. Bovendien werd in een deel van de ggo-aardappelen een gen ingebouwd dat resistentie verleent tegen antibiotica die van belang zijn in de menselijke gezondheidszorg. Volgens de Europese regels moest het gebruik van dergelijke genen in ggo's worden uitgefaseerd per 31 december 2008.

Volgens Greenpeace moeten de ministers de veiligheid van mens en milieu vooropstellen en op grond van het voorzorgsbeginsel de veldproef afwijzen. “Al in het begin van de procedure hebben wij erop gewezen dat de aanvragen tal van hiaten en tegenstrijdigheden bevatten (3). Dat wordt nu door verschillende opmerkingen van de experts bevestigd”, zegt Jonas Hulsens van de campagne duurzame landbouw van Greenpeace. “Het voorwaardelijk positief advies is kunst- en vliegwerk om de zwaktes van het dossier te verbergen. Wij hopen dat de ministers daar geen genoegen mee nemen.”

De ggo-aardappelen zijn genetisch gemanipuleerd om resistent te zijn tegen de aardappelplaag (Phytophthora infestans). Onnodig en ongewenst, oordeelt Greenpeace. Onnodig, omdat er al verschillende plaagresistente aardappelrassen bestaan waar geen genetische manipulatie aan te pas kwam (4). Ongewenst, omdat 65 % van de Belgische bevolking gekant is tegen genetisch gemanipuleerd voedsel. Als er straks ggo-aardappelen op de markt komen, lopen gangbare en biologische boeren het risico dat hun oogst besmet wordt. En ook in de aardappelverwerkende industrie komen ggo-contaminaties dan om de hoek loeren.

 

Noten voor de redactie:

(1) Overwegende (47) van Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificieerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad.

(2) Advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid betreffende de kennisgeving B/BE/10/V2 van BASF voor de introductie in het leefmilieu van aardappelstammen met verbeterde weerstand tegen Phytophtora infestans in 2011 en 2012 en Advies van de Adviesraad voor Bioveiligheid betreffende de kennisgeving B/BE/10/V1 van de Universiteit Gent voor een tweejarige veldproef met genetisch gemodificeerde aardappelen met een verminderde vatbaarheid voor Phytophtora infestans.

(3) http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/nieuws/ggo-aardappel-belgie

(4) Zoals de biologische variëteiten Bionica, Toluca en Sarpo Mira.

Onderwerpen