Wat doet Greenpeace?

Pagina - 20 september, 2007
We ijveren voor een sterk klimaatverdrag, dat de opwarming van de aarde globaal kan aanpakken. Daarnaast pleiten we voor een omschakeling van fossiele en vervuilende brandstoffen naar hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Greenpeace richt zich op de toekomstige klimaatproblemen.

Een goed klimaatverdrag

Een ambitieus, rechtvaardig en bindend klimaatakkoord is meer dan ooit nodig. Ambitieus: De geïndustrialiseerde landen moeten hun uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent terugschroeven en een fonds tegen de ontbossing oprichten. Rechtvaardig: De geïndustrialiseerde landen moeten ook minstens 110 miljard euro steun aan de ontwikkelingslanden bieden om deze doelstellingen te realiseren. Bindend: Het moet een akkoord zijn dat in steen staat gebeiteld. Klinkt wat overdreven misschien, maar dat is het zeker niet. Het zijn de noodzakelijke voorwaarden om klimaatchaos te vermijden.

Sinds de flop van de klimaattop in Kopenhagen van 2009 lijkt er opnieuw bereidheid om tot een akkoord te komen bij de verschillende landen. Toch blijft de vooruitgang die sinds 2010 werd geboekt is toch eerder symbolisch. De hoop is nu gevestigd op de grote conferentie in Parijs van 2015.

Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen en onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om de ontsporing van het klimaat af te wenden.

Greenpeace stelt dus alles in het werk om van deze jaarlijkse klimaatconferenties tot spoed aan te sporen. Het is onze taak om er de stem van het middenveld te laten horen, om de politieke besluitvormers voor hun verpletterende verantwoordelijkheid te plaatsen en voorstanders van het status-quo te overtuigen.

Energie-efficiëntie

De beste manier om onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is energie verbruiken op de zuinigst mogelijke manier. Meer doen met minder. Minder elektriciteitsverbruik, minder verspilling, minder brandstoffen. Een uitgelezen voorbeeld zijn de klassieke gloeilampen, die slechts 5 % van hun energie gebruiken om licht te geven en de rest voornamelijk verspillen in de vorm van warmte.

In totaal laat energie-efficiëntie ons toe om onze uitstoot van broeikasgassen met de helft te verminderen. Vreemd genoeg heeft onze energiepolitiek hier amper oog voor. Greenpeace ijvert ervoor dat de Europese unie als bindende doelstelling vooropstelt om 20 procent van zijn energieverbruik te besparen tegen 2020.

Hernieuwbare energie

Het scenario van de energie[R]evolutie dat we verdedigen, gebeurt door de promotie van energie-efficiëntie maar ook door af te stappen van fossiele brandstoffen (zoals olie, steenkool en gas). Die moeten we vervangen door hernieuwbare energie. Vanuit ecologisch standpunt is dat onmisbaar, want het gaat om propere energie. Ook technisch is het haalbaar: we hebben de kennis, het is de financiering en de politieke wil die ontbreken. Het is economisch rendabel, zeker in deze tijden van crisis.

Europese integratie

Op het vlak van hernieuwbare energie moet België zich inpluggen op het elektriciteitsnet op de Noordzee voor offshore windenergie dat nu door Europa wordt voorbereid. In 2008 publiceerde Greenpeace een rapport over de voordelen van zo'n systeem. Door de grote windmolenparken op de Noordzee met elkaar te verbinden zou België op een erg betrouwbare manier elektriciteit uit windenergie kunnen halen. Maar voor zo'n project is er wel politieke wil nodig.

Om voldoende elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te kunnen opwekken is er een geïntegreerd Europees beleid nodig. In een groot gebied als Europa waait het of schijnt de zon altijd wel ergens. Met een 'slim' en flexibel stroomnet kan men de elektriciteit vlot vervoeren van de plaatsen waar op dat moment wordt geproduceerd naar de plaatsen waar wordt geconsumeerd.

Onderwerpen