Internationale klimaatonderhandelingen

Pagina - 21 april, 2010
Sinds het begin van de twintigste eeuw hebben wetenschappers oog voor het verband tussen de concentratie aan broeikasgassen en de evolutie van het klimaat op onze planeet. Vanaf de jaren 1970 vroegen ze zich ook af welke rol menselijke activiteiten hierbij speelden. Voortaan werden broeikasgassen ervan verdacht om aan de basis te liggen van klimaatveranderingen.

De klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 draaide uit op een flop.

Geleidelijk aan kreeg ook de internationale gemeenschap oog voor het probleem. De eerste wereldconferentie over het klimaat vond in 1979 plaats in Genève. Tien jaar later, in 1988, richtten de VN het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) op. Reeds in zijn eerste rapport uit 1990 bevestigde het IPCC dat mens en milieu bedreigd worden door de klimaatverandering. Ze pleitten voor een wereldwijd verdrag om dit fenomeen het hoofd te kunnen bieden.

Het verdrag werd ondertekend tijdens de Top van Rio in juni 1992. Het “VN-kaderverdrag inzake klimaatverandering” (UNFCCC) beoogt de stagnatie van de concentraties aan broeikasgassen. Jammer genoeg staan er geen cijfers in vermeld. Het is gewoon een principeakkoord.

Dit gebrek werd gedeeltelijk gecorrigeerd door het Kyoto-protocol in 1997. Het protocol legt de geïndustrialiseerde landen duidelijke doelstellingen op voor het terugdringen van hun uitstoot van broeikasgassen. Zo zal in 2012 de uitstoot van broeikasgassen van de EU-lidstaten 8 % minder moeten bedragen dan in 1990. Voor alle geïndustrialiseerde landen samen bedraagt de doelstelling -5,2%.

Eind 2012 loopt het Kyoto-protocol af. De 184 landen die het geratificeerd hebben moeten samen met de Verenigde Staten (die dit niet geratificeerd hebben) onderhandelen over een vervolg. Wat zal er gebeuren vanaf 2013? Wat zullen de doelstellingen zijn voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? Welke landen? Op welke manier? Om een antwoord te vinden op deze vragen zaten de staats- en regeringsleiders in december 2009 samen rond de tafel in Kopenhagen. Ze moesten een verdrag afsluiten voor de periode na 2013.

De conferentie leidde echter niet tot het gewenste resultaat. Sindsdien zaten de staatshoofden bijeen in Cancun om het proces vlot te trekken, maar de tijd dringt en elk verloren jaar zal het moeilijker maken om de klimaatchaos af te wenden.

Onderwerpen