Naar een Europese regelgeving

Pagina - 9 april, 2010
De Europese Unie is een van de belangrijkste invoerders van hout ter wereld, samen met de Verenigde Staten, Japan en China. Maar 20 tot 40 % van dat ingevoerde hout heeft een illegale herkomst.

Greenpeace voert actie bij de Europese instellingen in Brussel. EU-commissaris Stavros Dimas bekijkt aandachtig onze eis voor een Europese wetgeving.

Dat komt heel eenvoudig omdat er momenteel geen enkele wettekst bestaat (behalve de CITES-conventie over bedreigde soorten) waarmee de 27 landen van de EU de aard en de herkomst kunnen controleren van het hout dat in de Europese havens aankomt. Het hout is op geen enkele manier traceerbaar en het illegale hout kan vrij worden vervoerd over het hele grondgebied van de Europese Unie.

Lidstaten talmen

In 2003 lanceerde de EU een actieplan om de invoer van illegaal hout te bestrijden en het beheer van bosgebieden in de ontwikkelingslanden te verbeteren. Tijdens dit proces bleek de nood aan een Europese wet. Greenpeace heeft daar ook altijd sterk voor gepleit. In oktober 2008 legde de Europese Commissie een voorstel tot regelgeving voor. Die tekst voldeed niet echt om alle problemen aan te pakken, maar hij werd nog aanzienlijk versterkt tijdens de stemming in het Europees Parlement op 22 april 2009. Die Europese regelgeving over de handel in hout moet nu worden goedgekeurd door de 27 regeringen tijdens de Raad van de Europese landbouwministers.

Maar jammer genoeg blijven de lidstaten talmen, vooral Frankrijk. Dat land is de belangrijkste invoerder van exotisch hout in Europa, maar het verzet zich tegen een te sterk bindende tekst. Frankrijk vreest dat de wetgeving een te zware belasting zal vormen voor de Franse bedrijven. Maar het is precies de oneerlijke concurrentie die uitgaat van illegaal hout, die de belangen schaadt van de hele keten van de houtproductie en veeleer slechte praktijken beloont in plaats van verantwoord geproduceerd hout. Gelukkig ijvert een kleine groep landen, waaronder België, ervoor om voor eind 2009 te komen tot een goede wetgeving. Bijna negentig Europese bedrijven hebben trouwens een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij de EU oproepen om de houthandel wettelijk te regelen.

Ambitieuze tekst

Die wetgeving zou niet alleen economische voordelen opleveren, maar ook zorgen voor een rechtvaardiger en duurzamer gebruik van de wereldwijde bosrijkdommen. Zij zou ook leiden tot hogere belastinginkomsten voor de landen met bossen op hun grondgebied en positieve gevolgen met zich mee brengen voor de mensen die afhankelijk zijn van het woud.

Greenpeace steunt dus een ambitieuze tekst die onder andere de volgende bepalingen moet bevatten:

  • Het opstellen van een norm voor de wettelijkheid van houtproducten, die rekening zou houden met alle aspecten van het bosbeheer (biodiversiteit, rechten van de plaatselijke bevolking, enzovoort)
  • Het opzetten van een systeem om het hout volledig traceerbaar te maken
  • Een verbod op de invoer, verkoop en bezit van 'illegaal' hout op het grondgebied van de EU, op straf van zware sancties

Greenpeace vraagt dat de 27 lidstaten deze tekst zo snel mogelijk zouden goedkeuren.

Onderwerpen