Het voorzorgsprincipe

Pagina - 19 april, 2010
Op grond van het voorzorgsprincipe kan de overheid maatregelen nemen om de bevolking te beschermen tegen de gevaren van ggo's, zelfs als over die gevaren onzekerheid en discussie bestaat in wetenschappelijke kringen. De teelt van ggo’s tegengaan is de enige doeltreffende maatregel om ons te beschermen tegen de risico's van ggo's voor het milieu en de volksgezondheid.

De overheid moet de teelt van ggo’s tegengaan op grond van het voorzorgsprincipe.

De overheid moet het leefmilieu en onze gezondheid beschermen. Wanneer de wetenschappers het unaniem eens zijn over de negatieve gevolgen van een fenomeen is het vrij eenvoudig om passende beschermende maatregelen vast te leggen. Dat wordt moeilijker wanneer de wetenschappelijke wereld verdeeld is. In dat geval moet de overheid het voorzorgsprincipe toepassen.

Het voorzorgsprincipe biedt de overheid de mogelijkheid om maatregelen te nemen wanneer er reden bestaat om aan te nemen dat een activiteit ernstige schade kan veroorzaken voor het milieu of de volksgezondheid. Dit kan zelfs wanneer er niet voldoende wetenschappelijke bewijzen zijn of wanneer die geen definitieve beslissing mogelijk maken of onzekerheid opleveren. Genetisch gemanipuleerde planten zijn levende organismen, die zich kunnen verspreiden en voortplanten. De teelt van ggo’s tegengaan is de enige doeltreffende maatregel om het milieu en de gezondheid te beschermen tegen de mogelijke gevaren.

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat ggo's negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Maar ze zijn het niet eens over de kans dat die mogelijke gevolgen zich zullen voordoen. De meningen lopen ook sterk uiteen met betrekking tot de omvang en de ernst van die gevolgen. Dat is ook niet verwonderlijk want de wetenschappelijke kennis over de manier waarop ggo's inwerken op het milieu is nog vrij beperkt.

Greenpeace vraagt aan . Het gaat om een belangrijk algemeen principe van internationaal recht, dat in de hele Europese Unie is aanvaard en waarmee rekening moet worden gehouden voor de bescherming van het leefmilieu en de gezondheid.

Onderwerpen