Co ničí mořský svět

Stránka - 24 září, 2012
Moře byla příliš dlouho otevřena každému, kdo vlastnil prostředky k jejich využití. Rychlý pokrok technologií znamenal, že schopnost, dosah a mohutnost plavidel a vybavení určeného k využívání mořského prostředí nyní dalece překračují schopnost přírody odolávat takovému zacházení. Pokud zůstane lov bez kontroly, bude to mít dalekosáhlé následky pro mořské prostředí i pro lidi, kteří na něm závisejí.

Nadměrný rybolov

Kapacity flotil průmyslových rybářů daleko překračují ekologické limity oceánů a uvádějí do pohybu spirálu devastace: Když je nějaký druh větší ryby vyloven, zaměří se rybáři na následující menší druh. Jakmile jsou zničeny tradiční rybolovné oblasti na severu, rybářské flotily míří na jih – k břehům Afriky a do Pacifiku. Obrovské rybářské lodě tam doslova kradou ryby, které patří těm nejchudším státům světa. >>> Čtěte více zde...

Nadměrný rybolov

Destruktivní rybolovné metody

Moderní rybolovné techniky vedou k neuvěřitelnému plýtvání. V rybářských sítích na celém světě každoročně zbytečně zahyne kolem 300 000 velryb, delfínů a sviňuch. Největší hrozbou pro naprostou většinu mořských druhů představuje zapletení v sítích. Některé způsoby lovu navíc ničí kromě ulovených živočichů i jejich přirozené prostředí. Jednou z nejhorších metod je rybolov za použití sítí tažených po mořském dně. >>> Čtěte více zde...

Nechtěné úlovky 

V sítích a na háčcích rybářů často kromě lovených druhů hynou i jiní mořští živočichové, o něž rybáři nestojí. Ti jsou pak mrtví či zranění jednoduše vyhozeni zpět do moře jako odpad. Při lovu krevet pomocí sítí tažených po mořském dně se rybáři někdy zbavují až 90 % celkového úlovku. >>> Čtěte více zde...

Bycatch

Nelegální rybolov

Rybářské lodě lovící bez povolení ignorují pravidla rybolovu a nerespektují stanovené kvóty. Pirátské rybářské lodě plundrují a drancují oceány a berou živobytí a mořské zdroje nejchudším lidem na světě. Podle našich odhadů brázdilo v roce 2001 vody oceánů nejméně 1 300 pirátských rybářských lodí. >>> Čtěte více zde...

Pirate

Chov ryb - akvakultury

Chov ryb a mořských plodů přináší celou řadu problémů. Patří mězi ně zejména používání pesticidů a antibiotik, znečištění dusíkatými látkami, krmení rybí moučkou a tukem, odchyt obrovského množství nedospělých jedinců, naprosté ničení pobřežních ekosystémů výstavbou chovných rybníků, vyčerpávání zásob sladké vody nebo zabírání půdy místním lidem. >>> Čtěte více zde...

 

Globální změna klimatu

Vědci tvrdí, že globální oteplování zvedne hladiny moří a změní mořské proudění. Růst globální teploty tak ohrožuje přežití celých druhů mořských živočichů, kteří se nezvládnou na příliš rychlé změny adaptovat. Již nyní dochází například k odumírání („blednutí“) korálových útesů. >>> Čtěte více zde...

Corals

Znečištění

Nejviditelnější a nejznámější znečištění představují úniky ropy v důsledku havárií ropných tankerů. Ve skutečnosti jde ale pouze o pomyslný vrcholek ledovce. Celkově totiž převažují jiné druhy a zdroje znečištění. Jde především o odpad z domácností, škodlivé látky z průmyslu, městské a průmyslové tekuté odpady, nehody, úniky toxických látek, výbuchy, ukládání odpadu do moře, těžba surovin, zemědělská hnojiva a pesticidy, odpadní teplo a radioaktivní odpady. >>> Čtěte více zde...

Znečištění