Evropská chemická politika REACH

Výrazným a úspěšným milníkem v naší kampani proti toxickému znečištění bylo přijetí nařízení EU známého pod zkratkou REACH*. Do REACH se podařilo prosadit dlouhodobé požadavky Greenpeace v oblasti nakládání s chemickými látkami, a přestože bylo konečné znění nařízení ovlivněno agresivním lobbingem chemického průmyslu, řadu zásadních bodů se podařilo uhájit.

Výrazným a úspěšným milníkem v naší kampani proti toxickému znečištění bylo přijetí nařízení EU známého pod zkratkou REACH*. Do REACH se podařilo prosadit dlouhodobé požadavky Greenpeace v oblasti nakládání s chemickými látkami, a přestože bylo konečné znění nařízení ovlivněno agresivním lobbingem chemického průmyslu, řadu zásadních bodů se podařilo uhájit.

  • Chemický průmysl bude muset prokazovat, že jeho produkty jsou bezpečné, a ne stát a státní orgány složitě a zdlouhavě dokazovat škodlivost jednotlivých látek na náklady daňových poplatníků, jak tomu bylo doposud.
  • REACH poskytuje spotřebitelům právo vědět, jaké nebezpečné látky jsou ve výrobcích, které si kupují, a ukládá proto prodejcům a výrobcům na požádání (ve lhůtě 45 dnů) sdělit, jaké nebezpečné látky daný produkt obsahuje. Ke stažení zde:
  • Díky REACH se zpětně prozkoumají desetitisíce chemických látek, o jejichž vlastnostech nejsou dostatečné informace.
  • Nejvíce nebezpečné látky projdou přísným procesem „autorizace“ a budou povinně nahrazeny bezpečnějšími alternativami, pokud jsou dostupné.

REACH má ale řadu mezer, které umožní firmám dovážet, vyrábět a používat mnoho rizikových látek.

  • Některé nebezpečné látky bude možno používat i v případě, že k nim existuje bezpečnější alternativa. Chemická lobby prosadila, že mohou být tzv. „adekvátně kontrolovány“ a že existuje „bezpečné množství“, jež můžeme v těle mít, aniž by to jakkoliv poškodilo naše zdraví. Systém „adekvátní kontroly“ je však ze své podstaty špatný, protože nebere vůbec v úvahu neznámé účinky kombinace různých látek, např. na hormonální funkce či na vývoj dítěte v nejranějších fázích života. Navíc pojem „bezpečné množství“ je velice otevřený subjektivní interpretaci, neboť závisí hned na několika faktorech (druh testů, zvolené podmínky, organismus, který je látce vystaven, časové intervaly vystavení).
  • REACH pokrývá pouze přibližně 30 000 z více než 100 000 známých chemických látek. Navíc u více než poloviny z nich nebudou muset výrobci zjišťovat, zda je látka akutně toxická, či zda se rozkládá v životním prostředí. Firmy rovněž nebudou muset k těmto látkám dodat tzv. chemickou bezpečnostní zprávu, která má obsahovat analýzu vlivu látky na zdraví a životní prostředí, stejně jako údaje o tom, jak se látka v prostředí rozkládá či akumuluje.
  • Polymery byly z registrace vyloučeny úplně. Mezi polymery přitom patří například nonylfenol ethoxylát, látka, která se rozkládá v životním prostředí, narušuje hormonální systém a způsobuje změnu pohlaví u ryb.
  • Rozhodnutí, zda látky narušující endokrinní soustavu budou zařazeny mezi „vysoce rizikové látky“ – které by byly autorizovány pouze v případě, že socioekonomické přínosy ospravedlňují jejich používání a neexistují k nim alternativy – bylo odloženo o šest let.
  • Průmyslová lobby získala významné ústupky v oblasti důvěrnosti informací. Podniky budou moci utajit plné složení chemických látek, jejich použití, množství a informaci, od koho látky kupují a komu je prodávají.

REACH – promarněná šance pro eliminaci hormonálních disruptorů?
To, jak nařízení REACH naložilo s látkami narušujícími hormonální systém endokrinními disruptory – EDCs, je jedním z výrazných ústupků tlaku chemického průmyslu. EDCs byly krůček od zařazení mezi látky, které budou procházet principem autorizace a povinné náhrady v případě existence bezpečnějších alternativ, tak jak to bylo navrhnuto Evropskou radou a silně podporováno různými politickými skupinami na půdě Evropského parlamentu. Doslova v předvečer přijetí nařízení REACH bylo po bouřlivých debatách mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí odloženo rozhodnutí o zařazení endokrinních disruptorů pod přísnější proces kontroly – autorizace, včetně možnosti jejich povinné náhrady v případě existence bezpečnějších alternativ až na rok 2013. Není třeba dodávat, že toto rozhodnutí vřele uvítali především zástupci chemického průmyslu. Pro Greenpeace a další nevládní organizace bude klíčové, aby společně s vědeckou komunitou vytvořily na základě dostupných vědeckých důkazů patřičný tlak na politiky a endokrinní disruptory byly místo tzv. „adekvátní kontroly“ povinně nahrazovány bezpečnějšími látkami vždy, když jsou dostupné. Greenpeace proto pokračuje v započaté práci. Nemíníme čekat až do roku 2013 a rozhodli jsme se zahájit kampaň věnovanou endokrinním disruptorům a bisfenolu A již teď.

 

*REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, vyhodnocení, povolování a zákaz chemických látek)

Nejnovější aktualizace

 

Nová chemická politika zachrání tisíce životů

Novinka | 23 února, 2005 v 0:00

Na trhu EU jsou dnes desetitisíce chemických látek, z nichž jen u hrstky bylo dokončeno testování vlivů na zdraví a životní prostředí. Právě to chce změnit nový systém prověřování vlastností chemických látek (REACH). Prezident Svazu chemického...

Bhópál – dvacáté výročí katastrofy

Novinka | 26 listopadu, 2004 v 0:00

Letošní 3. prosinec je dvacátým výročím největší průmyslové katastrofy ve světových dějinách. Ani po dvaceti letech však není historií – tragedie lidí zasažených chemickou havárií v indickém Bhópálu pokračuje.

Výsledek úsilí Greenpeace: Libišská strouha se čistí!

Novinka | 19 října, 2004 v 0:00

Rok poté, co aktivisté Greenpeace z 20 zemí symbolicky vyčistili kousek Libišské strouhy a kontaminované bahno v zabezpečených kontejnerech dopravili přímo do vstupní haly Spolany, začne skutečné čištění tohoto zamořeného potoka. Po dlouholetém...

Evropští ministři pro odstranění škodlivých ftalátů z výrobků pro děti

Novinka | 29 září, 2004 v 0:00

Ministři obchodu a průmyslu členských zemí EU se rozhodli podpořit zákaz použití několika škodlivých ftalátů ve výrobcích určených dětem. Děti by tak mohly být už konečně chráněny před ftaláty, které mohou způsobit rakovinu, poškození ledvin a...

Toxické látky ve výrobcích Disney pro děti!

Novinka | 15 dubna, 2004 v 0:00

Mezinárodní organizace Greenpeace zveřejnila analýzu dětských textilních výrobků nadnárodní firmy Disney. Vzorky různých druhů dětského oblečení z 19 zemí světa analyzovala nezávislá dánská laboratoř Eurofins a rozbory prokázaly ve všech...

Na pultech je riziková kosmetika

Novinka | 3 října, 2003 v 0:00

Greenpeace zveřejnilo výsledek průzkumu českého trhu s kosmetikou, který byl zaměřen na obsah alergenní látky methyldibromo glutaronitril (MDGN). Ta se vyskytuje v desítkách běžně prodávaných kosmetických produktů. Greenpeace proto vyzvalo ke...

11 - 16 z 16 výsledky.