Stavební úřad v Kadani dnes projednával, zda může povolit Prunéřov. Podle zákona nemůže.

Novinka - 4 listopadu, 2010
V Kadani dnes proběhlo veřejné projednání žádosti ČEZu o vydání územního rozhodnutí pro vybudování tří nových bloků v největší české hnědouhelné elektrárně Prunéřov. ČEZ v tomto řízení usiluje o získání dalšího důležitého povolení pro svůj projekt. Věcné i právní nedostatky předloženého projektu přitom stavebnímu úřadu znemožňují toto povolení vydat. Projekt ČEZu totiž neodpovídá požadavkům právních předpisů, když počítá s využitím technologie, která má nižší než zákonem požadovanou účinnost. To by znamenalo ročně statisíce tun spáleného uhlí navíc a zbytečně vyšší emise CO2 a dalších znečišťujících látek. Stavební úřad navíc nemůže ignorovat skutečnost, že značná část podkladové dokumentace trpí nezákonností v důsledku toho, že ČEZ porušil své povinnosti v předcházejících řízeních. Proti záměru navíc otevřeně vystoupila řada místních občanů žijících v sousedství elektrárny. Ti poukazovali zejména na fakt, že samotný provoz Prunéřova by v řadě míst mohl vést k překročení limitů škodlivin v ovzduší, které Světová zdravotnická organizace doporučuje k ochraně zdraví.

ilustrační foto

  Ekologický právní servis a Greenpeace již téměř dva roky upozorňují na skutečnost, že ČEZem předložený projekt Prunéřova nesplňuje zákonné parametry tzv. nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques, BAT). Ty zejména vyžadují, aby nově budované bloky elektrárny dosahovaly čisté tepelné účinnosti nejméně 42%. To, že klíčový požadavek na účinnost není splněn, přitom potvrdili nejen zahraniční experti, ale i Ministerstvo životního prostředí ve svém předchozím rozhodnutí týkajícím se Prunéřova. Platí přitom, že elektrárna, která kritérium BAT nesplní, nemůže vůbec obdržet povolení k provozu. Stavební úřad v Kadani přitom tuto zjevnou nezákonnost nemůže ignorovat.

 

Rozpor se zákonnými požadavky na použití nejlepších dostupných technik přitom není jediným důvodem k zamítnutí žádosti ČEZu. Žádost o vydání stavebního povolení se totiž opírá o nezákonný proces EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Souhlasným stanoviskem EIA dalo MZP pod vedením Rut Bízkové ČEZu danajský dar. Podkopalo totiž účinně legalitu jakéhokoliv územního rozhodnutí, které bude k projektu ČEZu vydáno.

Neméně závažným zjištěním je fakt, že parametry elektrárny Prunéřov II, tak jak je navrhuje společnost ČEZ, by mohly znamenat nepřijatelná zdravotní rizika pro obyvatele žijících v jejím okolí. Podle podkladů poskytnutých společností ČEZ by samotná elektrárna paradoxně mohla minimálně další čtvrtstoletí vystavovat desetitisíce lidí hodnotám znečištění oxidem siřičitým (SO2), které přesahují hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

Právník Ekologického právního servisu Jan Šrytr k tomu řekl: „Již od počátku projednávání Prunéřova se snažíme upozornit na fakt, že nezákonnost, kterou ČEZ způsobil tím, že odmítl předložit účinnější a tudíž celkově šetrnější variantu Prunéřova nelze odstranit tím, že před ní úřady zavřou oči. ČEZ však nadále „buší“ do úřadů jako hluchý do vrat, pravděpodobně v domnění, že se na celou věc zapomene. Takové jednání se přitom nejeví jako racionální. I kdyby s touto taktikou u úřadu uspěl, jediné čeho dosáhne, bude vydání dalšího nezákonného rozhodnutí, které bude následně zrušeno.“

Vedoucí energetické a klimatické kampaně Jan Rovenský dodal: „Plán ČEZu představuje zcela zbytečné ohrožení pro stovky tisíc obyvatel Chomutovska, kteří by byli na dalších 25 let vystaveni vyšším koncentracím znečištění, než kolik je považováno za bezpečné pro lidské zdraví. Představuje ohrožení pro klima a vážný negativní precedens – pokud nebude muset emise muset snižovat největší český zdroj znečištění, proč by měli ti menší? To všechno přitom kvůli výrobě elektřiny, kterou ČEZ masivně vyváží. Pokud stavební úřad územní rozhodnutí vydá, neporuší tím jen zákon, ale především oprávněné zájmy Severočechů i obětí klimatických změn na opačném konci světa.“ 

Petr Neubauer z Chomutov – pod pokličkou ČEZu dodal: „Pro nás je nepřijatelné, abychom byli nuceni dýchat jedovaté imise z Prunéřova dalších 25 let, zvláště pokud se ani po rekonstrukci nedočkáme zásadního zlepšení kvality ovzduší, tím hůř, že na některých místech by se koncentrace jedovatých plynů mohla dokonce zvýšit. Pokud ČEZ nechce, nebo nemůže použít nejlepší možnou technologii, neměl by stavět vůbec nic a stávající elektrárnu neprodleně uzavřít.“