Česko může přijít o miliardy korun z těžby lithia. Kvůli poznámce pod čarou

Nápravě brání kutilství poslanců Urbana a Laudáta

Tisková zpráva - 11 října, 2017
Praha, 11. října 2017 - Těžba lithia v severozápadních Čechách za současných podmínek není pro stát výhodná. Stát totiž dostane v důsledků extrémně nízkých těžebních poplatků (tzv. úhrady z vydobytého nerostu) jen 0,7 procent tržní ceny nerostu, který je přitom podle zákona ve výhradním státním vlastnictví. Česká republika tak přijde o miliardy korun. Informovala o tom dnes organizace Greenpeace. Zároveň spustila petici “Lithium férově!” která politiky žádá o bezodkladnou revizi horního zákona a zvýšení úhrad z těžby nejlukrativnějších surovin - tedy nejen lithia, ale i hnědého uhlí - na 10 procent z tržní ceny. Toto zvýšení by umožnilo státu získat za licenci k těžbě lithia zhruba 15 miliard korun v prvních 21 letech.

 Copyright Paul-Langrock.de. Energieautarkes Dorf Feldheim, Energiespeicher als regionales Regelkraftwerk RRKW. Riesenbatterie mit Steuerungstechnik von Enercon speichert bis 10 Megawatt Kapazitaet Windstrom aus ueber 40 Windenergieanlagen, momentan Europas groesster Windstromspeicher. Betreiber Energiequelle und Vattenfall, speichert und liefert Strom via 3360 Speichermodule von LG Chem Lithium Ionen Speichermodule. Wandbild Physik trifft KUnst, Speicher, Speicherung, Batterie, Stromspeicher, Windkraftspeicher, Grossbatterie, Grossbatteriespeicher, Windstrombatterie, Windkraftbatterie, Windenergiebatterie, Oekostrom, erneuerbare, regenerative, alternative, oekologische, Energie, Energiewende, Oekodorf, Windkraft, Mitsubishi, energieautark, energieautarker Ortsteil, biggest store in Europe, storage room, energy, wind, battery, power, electricity, current. Mittelmark, Flaeming, Treuenbrietzen,  Feldheim. 7. April 2016

:. Lithium je drahé, protože může vyřešit problémy s akumulací energie z obnovitelných zdrojů a je potřebné pro rozvoj elektromobility.

Podepište petici Lithium férově"

Za současné nevýhodné podmínky pro stát může nenápadná poznámka pod čarou v příloze nařízení vlády č. 98/2016 Sb. /1/. Ta stanoví úhradu z ceny vydobytého lithia na 10.692,- Kč na tunu. Ve zmíněné poznámce pod čarou č. 2 však stojí, že úhrada se stanovuje z obsahu čistého kovu. Pointa spočívá v tom, že na světových trzích se obchoduje s uhličitanem lithným (Li2CO3), který ovšem obsahuje pouhých 19 procent čistého lithia /2/. Po přepočítání tak státu připadne pouhých 7 tisícin ze současné (a stále rostoucí) ceny Li2CO3 na mezinárodních trzích, která podle agentury Bloomberg dosahuje 14.250 USD za tunu /3/. Až do loňského roku přitom platila původní úprava z roku 1992 /4/, která stanovila úhradu z vydobytých rud - včetně lithia - na 10 procent tržní ceny “prvního odbytového produktu” - tedy v daném případě Li2CO3.

Hlavní odpovědnost za současnou úpravu podle zjištění Greenpeace nesou úředníci Českého báňského úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Předkladatelem nařízení vlády č. 98/2016 Sb. bylo ministerstvo průmyslu a obchodu /5/. Podle informací z metadat vládních dokumentů však vyplývá, že skutečným autorem návrhu nařízení byl Český báňský úřad /6/. Ten dokonce v první verzi dokumentu z 13.10.2015 navrhoval stanovit úhradu z těžby lithia na 223 Kč (tedy neuvěřitelných 0,14 tisíciny jeho tržní ceny).

Greenpeace hlubinné těžbě lithia v Česku nebude bránit, pokud budou dodržena přísná pravidla týkající se minimalizace škod na životním prostředí. Požaduje však také, aby měl stát z těžby lithia přiměřený výnos. Takto získané prostředky by pak měly být přednostně využity k obnově dotčených regionů - v tomto případě  Podkrušnohoří, které je dlouhodobě devastováno povrchovou těžbou hnědého uhlí, zatímco většina zisku odchází na účty uhlobaronů. Pilířem obnovy by měla být modernizaci průmyslu na čisté obory s vysokou přidanou hodnotou, investice do obnovitelných zdrojů energie a s tím související tvorba zelených pracovních míst. Zároveň je nutné zajistit, aby zpracování lithia do podoby finálního produktu (baterie či výrobky obsahující baterie) bylo realizováno v Česku, a stát se tak nestal jen pouhým vývozcem nezpracované suroviny.

Greenpeace současně upozorňuje, že návrh na odebrání ložiska Cínovec firmě Geomet, s.r.o., a jeho přidělení státnímu podniku Diamo (jak navrhují v posledních dnech někteří politici) je nemožné. Podle horního zákona má firma, která provedla na vlastní náklad průzkum ložiska přednostní právo ke stanovení dobývacího prostoru a povolení k hornické činnosti. Odstavení Geometu a zvýhodnění státního podniku by tak nevyhnutelně vedlo k mezinárodní arbitráži, kterou by ČR s velkou pravděpodobností prohrála. Oproti tomu zvýšení úhrady z vydobytého nerostu (stejně jako např. zvýšení daní) podobné riziko nepřináší.

Rychlou změnu úhrad, která je v kompetenci vlády, však komplikuje jiný faktor. Na základě “kutilství” poslanců Milana Urbana a Františka Laudáta totiž byla loni schválena změna horního zákona, která zakazuje vládě zvýšit úhrady v nejbližších pěti letech /7/. Greenpeace proto vyzývá nastávající poslance, aby uvedenou klauzuli, která státu znemožňuje efektivně nakládat se svým nerostným bohatstvím, po volbách z horního zákona bezodkladně vypustili.


Poznámky pro editory:

/1/ Viz nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady

/2/ Uhličitan lithnný se hmotnostně skládá z 19 % lithia, 16 % uhlíku a 50 % kyslíku.

/3/ Viz zprávu agentury Bloomberg “It’s Hard to Keep Up With All That Lithium Demand”   z 22.8.2017.

/4/ Viz vyhlášku č. 617/1992 Sb. o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

/5/ Viz důvodovou zprávu z meziresortního připomínkového řízení ze dne 13.11.2015. MPO si , které si v jeho rámci vymohlo, že  okruh připomínkových míst byl nestandardně omezen na Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostřední, Český báňský úřad, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, a nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA).

/6/ Konkrétními autory návrhu byli podle metadat vládních dokumentů ústřední báňský inspektor ČBÚ  František Ševčík a tehdejší právník odboru hornictví MPO Kamil Dočkal.

/7/ Viz § 33k zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství


Kontakty:

  • Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR,
    ,  telefon 603 443 140

  • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR,
    , telefon 734 620 844