Greenpeace vyzývá premiéra z uhelného rypadla: NEČASI ZASTAV!

TZ Greenpeace 34/2011

Tisková zpráva - 28 listopadu, 2011
Horní Jiřetín, 28. listopadu 2011 – Dnes v časných ranních hodinách obsadilo 9 aktivistů Greenpeace obří rypadlo v severočeském hnědouhelném dole ČSA. Chystají se na něm rozvinout velký transparent s karikaturou premiéra a výzvou „NEČASI ZASTAV!“. Cílem této nenásilné přímé akce je upozornit, že Nečasova vláda bude v nejbližší době rozhodovat, zda dodrží své sliby a ochrání Horní Jiřetín a Černice i blízký Litvínov před rypadly, nebo je vydá napospas těžařským firmám. Ministerstvo průmyslu totiž vládě doporučuje přijmout scénář počítající s prolomením limitů těžby. Žádný z ministrů ODS se proti návrhu svého stranického kolegy neohradil, ačkoliv je v přímém rozporu s předvolebními sliby jejich předsedy (1).

Minulý týden skončilo meziresortní připomínkové řízení ke Státní energetické koncepci (SEK), a v nejbližších dnech či týdnech se tak dá očekávat rozhodnutí vlády. Doporučení ministerstva průmyslu (MPO), aby vláda přijala variantu SEK, která počítá s uhlím pod Horním Jiřetínem a Černicemi, je přitom v jasném rozporu s koaliční smlouvou (2), programovým prohlášením Nečasovy vlády (3) i s jejím dva měsíce starým usnesením č. 702/2011, které ministerstvu výslovně ukládá připravit SEK ve variantě bez prolomení limitů (4).

„Vyzýváme premiéra Nečase, aby se veřejně zasadil o to, že z projednávání Státní energetická koncepce budou vyloučeny všechny varianty počítající se zrušením limitů těžby. Pokud Nečas umožní, aby se slib jeho vlády, že limity ‘legislativně zajistí‘, proměnil v jejich prolomení v roce 2014 (jak navrhuje MPO), bude na čase ozdobit mu čepici šaškovskými rolničkami,“ uvedl dnes vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Greenpeace zároveň požaduje, aby byly posuzované scénáře rozšířeny o variantu, která by namísto intenzivního rozvoje jaderného a uhelného průmyslu počítala s maximálním využitím tuzemského potenciálu úspor energie a obnovitelných zdrojů.(5)

„Nepovažujeme za přijatelnou ani jednu z variant, se kterými ministerstvo počítá – všechny navrhují budování fosilně-jaderného skanzenu. A snaha prolomit limity to dokládá zcela jasně: je výsledkem arogance politiků, kteří se necítí být vázáni svými sliby a programy a kteří se spíš než o život občanů této země starají o zájmy mocných lobbyistů. Jinak by nemohli připravovat zbourání Horního Jiřetína, zničení životního prostředí v Litvínově, proměnu dalších desítek kilometrů čtverečních Mostecka na měsíční krajinu a zvýšení emisí CO2 o 1,3 miliardy tun, “ doplnil programový ředitel Greenpeace ČR Michal Komárek.

Limity těžby nechrání jen Horní Jiřetín a Černice, ale i desítky tisíc dalších obyvatel Ústeckého kraje, cenné přírodní lokality a globální klima. (6) Proti zrušení limitů těžby se v březnu 2010 postavila i Akademie věd ČR. Ve svém stanovisku upozornili vědci na vážné zdravotní, ekologické a sociální důsledky jejich případného prolomení. (7)

 

Poznámky pro editory:

(1) Předseda ODS Petr Nečas 27.dubna 2010 při představování ekologického programu ODS na Petříně prohlásil: „Chceme vám dnes představit naše konkrétní priority. Budou-li občanští demokraté sestavovat vládu, tak ta bude mít následující priority. Za prvé: udělá všechno pro čistší ovzduší na Ostravsku. Za druhé: bude nadále hájit vlastnická práva nad zájmem prolomit limity těžby na severu Čech.“ (viz http://www.youtube.com/watch?v=LueeuqZMrqU&feature=player_embedded#!,  min. 1:50 - 2:14)

(2) Viz Programové prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, str. 37: Vláda se „zasadí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich legislativní zajištění“.

(3) Viz „Koaliční smlouvu o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boji proti korupci“ ze dne 12. července 2010 str. 32: Koalice „zachová územní limity těžby hnědého uhlí a bude usilovat o jejich legislativní zajištění.“)

(4) V usnesení vlády č. 702/2011 z 21. září 2011 (které se týká především rozdělení bezplatných emisních povolenek znečišťovatelům) vláda mj. uložila ministrovi průmyslu „do 31. prosince 2011 v rámci aktualizace Státní energetické koncepce a Surovinové politiky opatření zajišťující dostatečné množství uhlí pro systémy centrálního zásobování teplem v České republice, a to bez prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí.“ Návrh předložený nyní ministerstvem do připomínkového řízení je s tímto zadání ve flagrantním rozporu – doporučená varianta s prolomením limitů výslovně počítá.

(5) České nevládní organizace již před rokem připravily vlastní podrobně propočítaný návrh energetické koncepce pod názvem „Chytrá energie“, který popsané zadání splňuje (www.chytraenergie.info). Přestože MPO jej má k dispozici, mezi posuzované varianty jej zahrnout odmítlo.

(6) Případné prolomení limitů by mj. vedlo k:

Ø vystěhování a zbourání města Horního Jiřetína se dvěma tisíci obyvatel včetně možnosti vyvlastnění místních majitelů nemovitostí,

Ø přiblížení jámy velkolomu na 500 m k městu Litvínovu (27.000 obyvatel) a s tím související drastické zatížení města hlukem a prachem (hygienické limity pro imise prachu jsou v Litvínově kvůli těžbě překračovány již dnes; důl ČSA je přitom „teprve“ 4 kilometry daleko),

Ø kompletní devastaci dalších více než 30 km2 krajiny povrchovou těžbou (což odpovídá ploše pražského Starého i Nového města, Malé Strany, Hradčan, Letné, Holešovic, Karlína, Žižkova, Vinohrad, Vršovic, Nuslí a Vyšehradu dohromady),

Ø zachování enormního znečištění Podkrušnohoří polétavým prachem a dalšími imisemi, které patří společně s Ostravskem mezi nejhorší v ČR a které podle vědců významně přispívá k tomu, že se zde lidé dožívají o dva roky kratšího života, než je celostátní průměr

Ø celkovému zvýšení tuzemských emisí oxidu uhličitého ve výši 1,3 miliard tun (tedy více než 140krát vyšší, než jsou roční emise největšího českého zdroje znečištění, elektrárny Prunéřov),

Ø pokračování těžby až do roku 2122 podle oficiálních plánů Czech Coal – negativními důsledky těžby by tak trpěly ještě děti našich pravnuků,

Ø snížení atraktivity Ústeckého kraje pro nové investory, pokračování odlivu mladých kvalifikovaných lidí, snížení ceny nemovitostí – to vše se společným jmenovatelem: jen málokdo chce žít či podnikat na hraně povrchového velkolomu,

Ø trvale neudržitelnému a zbytečnému prodlužování závislosti české energetiky na uhlí a posilování pověsti ČR jako energetického dinosaura Evropy,

Ø ohrožení cenných bukových lesů na svazích Krušných hor (nadregionální biocentrum ÚSES) ztrátou vody a sesuvy kvart��rních sedimentů, úplná likvidace biotopů chráněných druhů rostlin a živočichů v předpolí velkolomu.

(7) Plný text stanoviska Akademie věd ČR z března 2010 si můžete přečíst zde.

 

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR (na místě akce)

tel.: 734 620 844, e-mail:

Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace ČR (na místě akce)

Tel.: 734 620 842, e-mail: