Medlemslande svigter, og EU-Kommissionens afgående formand José Manuel Barroso blokerer for et forslag om en fælles EU-inspektion, som kan forhindre illegal import.

Halvandet år efter at en EU-Forordning fra marts 2013 trådte i kraft, der forbyder import af illegalt fældet træ, gjorde EU-kommissionen i sidste uge status over de 28 EU medlemslandes implementering af EU-reglerne i national lovgivning.

Det er nedslående læsning. Tolv lande har i større og mindre grad ikke indført forordningens bestemmelser. For fire landes vedkommende gælder det de helt grundlæggende regler, der skal forhindre import af illegalt fældet træ. De har for eksempel ikke, som forordningen foreskriver, udpeget en kompetent myndighed til at sikre, at reglerne faktisk overholdes, og at der kan sanktioneres overfor for de importører, som ikke efterlever bestemmelserne.  

Barrosso blokerer for at stoppe ulovlig import

Hertil lægges, at EU-Kommissionens undersøgelse alene vedrører medlemslandenes implementering af forordningens regler, men ikke om den faktiske håndhævelse af disse regler fungerer effektivt i de medlemslande, som har indført reglerne.

Samlet set er billedet, at illegalt fældet tømmer i stor stil stadig let kan vælte ind i EU.

I går kunne nyhedstjenesten EurActiv med henvisning til anonyme kilder afsløre, at EU Kommissionens afgående formand José Manuel Barroso først fik forsinket og senere helt fik sat en kæp i hjulet på udarbejdelsen af en EU-meddelelse, der skulle udgives dette efterår, med forslag om en fælles EU-inspektion til at forhindre import af illegalt fældet træ. Det er dybt beklageligt, at Barroso også her har modsat sig EU-initiativer, der kunne sikre, at de EU’s normalt ambitiøse miljømålsætninger kunne garanteres via konkrete initiativer.

Ulovligt træ er lukrativ forretning

En rapport fra Greenpeace fra maj i år, viser hvordan store mængder træ fra Para-staten i Brasilien, hvor hele 78 % af træeksporten stammer fra illegalt fældet træ, for en tredjedels vedkommende ender i Europa og herunder også hos danske importører. Para-staten er i øvrigt det område i den brasilanske del af Amazonas, som tegner sig for den største del af den brasilianske eksport af træ.

Ifølge Interpol og FN’s miljøprogram er handlen med illegalt fældet tømmer en særdeles lukrativ forretning, der anslås til globalt at have en værdi på mellem 30 og 100 mia. USD, svarende til mellem 10 og 30 % af værdien af den globale tømmerhandel

Illegalt fældet træ udgør ifølge samme kilde mellem 50-90 % af den samlede træfældning i de helt centrale tropiske producentområder som Amazonas, Centralafrika og Sydøstasien.

EU skal tage ansvaret på sig

EU bærer her et stort ansvar. EU-forordningen, der forbyder import af illegalt træ, er mangelfuldt implementeret i mange medlemslande. Den tilgængelige viden om den faktiske håndhævelse af EU-reglerne i de medlemslande, som har implementeret forordningen, er kun sporadisk og sanktionsbestemmelser for en lovovertrædelse som eventuelt opdages beløber sig fra en sølle sum penge på 7,500 Euro i Bulgarien til ubegrænset i UK. Og endelig er planerne om en fælles EU inspektionsenhed til efterforskning af brud på EU reglerne er via Barrosos mellemkomstmidlertidig skrinlagt.

Det betyder, at ”bommen” vil være åben for, at tømmersmuglerne fortsat kan styre illegalt fældet træ ind i Europa via EU medlemslande. Det betyder, at det ulovlige tømmer kan flyde over grænserne til lige netop de EU-medlemslande, der har den svageste lovgivning og den dårligste håndhævelse af reglerne - og hvor straffen i øvrigt er minimal.

Konsekvensen er, at EU til trods EU forordningen om forbud mod import af illegalt træ, ikke får sat en prop i den meget betydelige del, som den illegale træfældning udgør af den globale skovrydning, som er ansvarlig for 17 % af de menneskeskabte drivhusgas udslip – 50 % mere end det samlede udslip fra skibsfart, flytrafik og landtransport.