De politikere, vi skal vælge 15/ 9, skal også vurderes på deres opfattelse af, hvordan Danmark skal bidrage til at bremse de globale klimaforandringer. Mere præcist betyder det, hvilken vision de har for omstillingen af vores energisystem - og hvor hurtigt en sådan omstilling skal gennemføres.

Der er markante forskelle på partiernes klima-og energipolitiske holdninger, selv om det kan være svært at gennemskue.

De to regeringspartier Venstre og De Konservative har sagt, at de har en vision om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler - kul, olie og gas - i 2050.

Men regeringen siger samtidig, at den ikke vil udelukke, at der anvendes kulkraft med CO2-lagring (CCS) efter 2020. I så fald bliver Danmark ikke uafhængig af fossile brændsler.
Endvidere vil de initiativer, som regeringen har foreslået i "Energistrategi 2050", faktisk kun nedbringe udslippet af CO2 fra energisektoren med godt 28 pct. i 2020 i forhold til 1990.

Hvis Danmark på linje med andre industrilande skal reducere det hjemlige udslip af drivhusgasser med mindst 40 pct. i 2020 i forhold til 1990, som er nødvendigt, hvis 2 graders-målet skal kunne nås, så skal de manglende reduktioner kompenseres gennem køb af kreditter fra projekter i udlandet. Med penge, der ikke investeres i grøn omstilling i Danmark.

Det hører med til billedet, at to af regeringens støttepartier på hver sin måde vil forsøge at trække V og K i retning af en endnu mindre ambitiøs dansk klima-og energipolitik.
Dansk Folkeparti ønsker ikke kulkraften afviklet, er modstander af udbygning af vindkraft og er i øvrigt præget af mange klimaskeptikere.

Liberal Alliance mener - som det eneste parti - at der i Danmark skal bygges atomkraftværker.

De fire nuværende oppositionspartier (S, SF, R og EL) udarbejdede i maj 2010 et fælles udspil, "KlimaDanmark 2050 - en energivision", hvor målet er, at Danmark skal være 100 pct. baseret på vedvarende energi inden 2050 - og for el-og varmesektorens vedkommende allerede i 2035.

Man vil ikke have CCS fra fossile brændsler, og kulkraften udfases helt i 2030.CO2-reduktionen fra energisektoren vil med dette udspil blive nedbragt med ca. 38 pct. i 2020 i forhold til 1990.

Der er med andre ord markante forskelle på de to blokkes energi-og klimapolitik. Valget er afgørende for, hvilken vej Danmark vælger. Dit valg og dit kryds er derfor vigtigt.