Regeringen har sidste år sendt et udkast om strategisk miljøvurdering af udbud til efterforskning af olie og gas, samt tilladelser til CO2-injektion i eksisterende oliefelter (EOR) i den vestligste del af Nordsøen i høring.

Det er et forspil til 7. udbudsrunde, som det var planen at igangsætte i foråret 2013. Der er imidlertid indkommet over 700 høringssvar primært fra Tyskland med kritiske indvendinger, som har udskudt starten på 7. udbudsrunde til efter sommerferien.

I et af de få danske høringssvar har Greenpeace anført som grundlæggende holdning, at regeringen af klima- og energimæssige grunde helt skal afstå fra at give nye tilladelser til efterforskning og produktion af olie/gas og til injektion af CO2 i eksisterende danske oliefelter i Nordsøen (svarende til forslagets ”0-alternativ”).

Danmark har på linje med andre lande tilsluttet sig målet om, at stigningen i den globale middeltemperatur skal holdes under 2 grader i.f.t. præindustrielt niveau. Hvis det mål skal kunne opfyldes med rimelig sandsynlighed, så indebærer det, at verden indtil 2050 kun kan tillade sig at afbrænde ca. ¼ af de samlede påviste reserver af kul, olie og naturgas - herunder kun godt halvdelen af reserverne af olie og naturgas. Derfor skal ikke alene halvdelen af de allerede påviste reserver af olie og gas forblive i undergrunden. Men enhver efterforskning for at finde ny olie og gas vil forøge reserver, som vi ikke kan tillade os at brænde af, hvis 2 graders målet skal kunne opfyldes.

Det bør være rige industrilande som Danmark, som nu skal holde igen og lade ny olie og gas forblive i undergrunden. Den danske regering - med verdens nok mest ambitiøse klima- og energimålsætninger om helt at udfase brugen af fossile brændsler i el- og varmesektoren i 2035
og i 2050 også i transportsektoren - bør også her lægge sig i front.

En politik, hvor man på den ene side siger, at man vil afvikle brugen af fossile brændsler, mens man samtidig vil forøge produktion og eksport af fossile brændsler, er ikke troværdig. Derfor bør den danske regering bringe denne disharmoni til ophør ved ikke at give yderligere licenser til at efterforske efter ny olie og gas i den danske del af Nordsøen og til ikke at give tilladelser til EOR med injektion af CO2 i eksisterende felter.

Miljøpåvirkningerne fra de eksisterende danske olie/gas-aktiviteter i Nordsøen er allerede
alvorlige og øgede aktiviteter vil bl.a. kunne påvirke tilstanden i de tilgrænsende Natura 2000-områder på uacceptabel vis. Derfor bør regeringen også af miljømæssige grunde vælge det ”0-alternativ”, som ”med stor sandsynlighed vil have en positiv påvirkning af miljøet”, som man selv skriver.

Bragt i  87. nummer af 92-gruppens nyhedsbrev.