Enten har fødevareminister Mette Gjerskov og hendes forvaltning ikke læst, ikke forstået eller er ligeglad med EU's naturbeskyttelseslov. For de har lige givet tilladelse til muslingeskrab i Lillebælt, til trods for at det ikke kan konkluderes, at muslingeskrab ikke skader naturen.

Habitatdirektivet, der skal beskytte natur og dyr i Natura 2000-områder, er ellers meget klart. Alle planer eller projekter der kan påvirke et Natura 2000-område skal vurderes, og først når myndighederne har sikret sig at projektet ikke skader lokaliteten, kan projektet sættes i gang.

I konsekvensanalysen for Lillebælt fremgår det tydeligt at naturen tager skade af muslingefiskeri. Der står blandt andet, at muslingefiskeri medfører en forringelse af bundfaunaen og at muslingeskrab begrænser makroalgebestanden i sin nuværende og potentielle udbredelse.

Fødevareministeriet, Naturerhversstyrelsen og de folk, der sidder der og som er sat til at passe på vores natur, er simpelthen så bagstræberiske i disse sager om muslingeskrab.
Det er som om, de ikke vil indse, at muslingefiskeri og naturbeskyttelse bare ikke harmonerer, men alligevel forsøger de med alle midler at få de to til at sameksistere.

Jeg kan simpelthen ikke forstå, at miljøminister Ida Auken ikke griber ind og stopper denne misforvaltning af naturen, som fødevareministeren og hendes forvaltning er i gang med.

Muslingeskrab hører ikke hjemme i de danske havområder, og da slet ikke i et naturbeskyttet område. Jeg vil opfordre fødevareminister Mette Gjerskov, hendes forvaltning og de politikere, der presser på for en fortsættelse af muslingeskrabet, til at læse habitatdirektivet og anbefalingerne i den nye rapport "Danmarks natur frem mod 2020". Her anbefaler nogle af Danmarks bedste forskere en kraftig reduktion af bundslæbende redskaber generelt i danske farvande samt at muslingeskrab helt ophører eller begrænses til særlige områder, hvor naturen ikke skades.