Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Høringssvar til udkast til forvaltningsplaner for de marine Natura 2000-områder

Rapport/dokument - 6. april, 2011
Danmark er ifølge EUʼs habitatdirektiv fra 1992 forpligtet til at udpege en række naturområder, der er særligt bevaringsværdige. Efter de pågældende områder er blevet udpeget, er Danmark ifølge habitatdirektivet yderligere forpligtet til, at den natur og de dyr, områderne er udpeget for at beskytte, ikke går tilbage eller forringes. Derudover er Danmark forpligtet til at udarbejde forvaltningsplaner for de udpegede områder, sådan at den biologiske mangfoldighed – eller som det hedder ʼden gunstige bevaringsstatusʼ – opnås.

Greenpeace finder, at der i regeringens udkast er en lang række problemer og mangler.
Yderligere vil forvaltningsplanerne efter Greenpeace mening ikke føre til en genopretning af den gunstige bevaringsstatus i områderne, dertil er de planlagte indsatser og ikke- obligatoriske virkemidler alt for ineffektive og mangelfulde.

Set i lyset af at regeringens generelle naturbeskyttelse vil fokusere den primære naturindsats på Natura 2000-områderne, er det under al kritik, at den faktiske naturbeskyttelsen i Natura 2000-områderne den dag i dag er så mangelfuld, og atforvaltningsplanerne stort set ikke indeholder nogle former for genopretning.

Høringssvar til regeringens udkast til forvaltningsplaner for de marine Natura 2000-områder